Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Υπηρεσίες » OnLine Υπηρεσίες » Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Σχεδίων ή Υποδειγμάτων » Όροι Χρήσης και Περιορισμοί
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Όροι Χρήσης και Περιορισμοί
 

Ο ΟΒΙ θέτει σε κανονική λειτουργία την υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αίτησης Καταχώρησης Σχεδίου ή Υποδείγματος μέσω της Ηλεκτρονικής Θυρίδας.

Από την ημερομηνία έναρξης της κανονικής λειτουργίας, όλες οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις για καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος στον ΟΒΙ θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογραμμένες και θα κατατίθενται στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του ΟΒΙ.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αίτησης για Σχέδιο ή Υπόδειγμα θα πρέπει να διαθέτετε αναγνωρισμένη ψηφιακή υπογραφή και να έχετε εγγραφεί προηγουμένως στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του ΟΒΙ.

Τα στοιχεία εισόδου στην υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αίτησης για Σχέδιο ή Υπόδειγμα είναι αυτά με τα οποία έχετε εγγραφεί και αυθεντικοποιηθεί κατά την εγγραφή σας στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του ΟΒΙ.

Ως ηλεκτρονική κατάθεση σχεδίου ή υποδείγματος νοείται η διαβίβαση μέσω διαδικτύου προς τον ΟΒΙ του αιτήματος καταχώρησης σχεδίου ή υποδείγματος με τα στοιχεία του άρθρου 20 παρ. 2 του π.δ. 259/1997.

Στην ηλεκτρονική κατάθεση μπορεί να επισυνάπτονται τα έγγραφα του άρθρου 20 παρ. 3 του π.δ. 259/1997.

Η πραγματοποίηση συναλλαγών με τον ΟΒΙ με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Οργανισμού γίνεται κατ’ επιλογή του συναλλασσόμενου και απαιτείται η συμμόρφωσή του με τους εκάστοτε κανόνες ασφαλείας του εν λόγω συστήματος.

Οιοσδήποτε προβαίνει στη καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος, θα πρέπει να είναι ο δημιουργός του ή ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος του ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του.

Η ηλεκτρονική κατάθεση γίνεται δεκτή και θεωρείται κανονική, εφόσον πληροί τους όρους των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 20 του π.δ. 259/1997.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης σχεδίου ή υποδείγματος διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 79 του νόμου 4144/2013, του π.δ. 259/1997, της Υπουργικής Απόφασης 15928/ΕΦΑ/1253/13.12.1987, του ν. 1733/1987, του Οικονομικού Κανονισμού και του Κανονισμού Τελών του ΟΒΙ, όπως αυτοί ισχύουν.

Ο χρήστης της Υπηρεσίας ευθύνεται αποκλειστικά για την ορθή διεκπεραίωση των ως άνω διαδικασιών για την καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος.

Κατά τη διάρκεια επίσημων αργιών καθώς και κατά τα Σαββατοκύριακα είναι δυνατή η χρήση της Υπηρεσίας.  

Τηλεφωνική υποστήριξη του συστήματος είναι δυνατή μόνον κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8:30 έως τις 14:00, στο τηλέφωνο 210 6183508.

Περιορισμός Ευθύνης Δικτύου

Ο ΟΒΙ, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα. Ο ΟΒΙ σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του, είτε πρόκειται για τον Διαδικτυακό τόπο του,είτε, για κάποιον άλλο διακομιστή ιστοσελίδων (site server) μέσω του οποίου λαμβάνεται και παρέχεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του. Ο ΟΒΙ εφόσον ενημερωθεί για την ύπαρξη σφαλμάτων, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση πραγματοποίηση των αναγκαίων διορθώσεων.

Ως εκ τούτου ο ΟΒΙ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, προερχόμενη από την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του Δικτυακού τόπου του ΟΒΙ.

Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της Υπηρεσίας, ο χρήστης πραγματοποιεί την καταχώρηση του σχεδίου ή υποδείγματος, μέσω των άλλων τρόπων που παρέχει ο ΟΒΙ (αυτοπρόσωπη κατάθεση ή αποστολή των αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων με ταχυδρομείο ή τηλεαντιγράφημα).

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις, ερμηνεύεται δε με βάση τις αρχές της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Ο χρήστης  της Υπηρεσίας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχτεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, μέσω του Διαδικτυακού τόπου του ΟΒΙ,  πριν από την χρήση τους, και σε περίπτωση διαφωνίας να μην προχωρήσει σε χρήση αυτών. Ειδάλλως, τεκμαίρεται η αποδοχή και η παραχώρηση της συγκατάθεσης του.
Ο ΟΒΙ δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης των υπηρεσιών, με προηγούμενη ηλεκτρονική γνωστοποίηση (ανάρτηση στο Διαδικτυακό του τόπο).

 


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015