Οι ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ) τεύχος Α’.

Το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ) είναι η μηνιαία επίσημη έκδοση του ΟΒΙ και περιλαμβάνει 2 τεύχη:

  • ΤΕΥΧΟΣ Α’, ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ, στο οποίο δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση οι ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα
  • ΤΕΥΧΟΣ Β’, ΣΧΕΔΙΑ & ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ, στο οποίο δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση τα Σχέδια και Υποδείγματα που προστατεύονται στην Ελλάδα

Μπορείτε να το προμηθεύεστε σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM).

ΚΟΣΤΟΣ

α. Έντυπη μορφή:

Τεύχος Α’ ή Β’ ανά αντίτυπο: € 4.00
Ετήσια συνδρομή εσωτερικού για το τεύχος Α’ ή Β’ : € 44.00
Ετήσια συνδρομή εξωτερικού για το τεύχος Α’ ή Β’: € 88.00 

Σε περίπτωση ετήσιας συνδρομής και για τα δύο τεύχη Α’ και Β’ του ΕΔΒΙ, παρέχεται έκπτωση 25% επί του συνόλου των οφειλομένων τελών (€ 66).

β. Οπτικός δίσκος (CD-ROM):

Τεύχος Α’ & Β’ μαζί ανά CD-ROM: € 2.00
Ετήσια συνδρομή εσωτερικού για τα τεύχη Α’ & Β’ μαζί: € 22.00
Ετήσια συνδρομή εξωτερικού για τα τεύχη Α’ & Β’ μαζί: € 44.00 

γ. Ετήσια συνδρομή για τα τεύχη Α’ & Β’ μαζί σε έντυπη μορφή και οπτικό δίσκο (CD-ROM):

Ετήσια συνδρομή εσωτερικού: € 77.00
Ετήσια συνδρομή εξωτερικού: € 154.00 

Για συνδρομές απευθυνθείτε στο τηλ. 210 6183504