Μία εφεύρεση έχει νομική προστασία μόνο όταν κατοχυρωθεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ)  ή Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) ή Πιστοποιητικό Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκού ΔΕ ή άλλους τίτλους προστασίας. Αποκλειστικά αρμόδιος για τη χορήγησή τους στην Ελλάδα είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Ο ΟΒΙ παράλληλα λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών στο εξωτερικό, καθώς και για την καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων στο εξωτερικό.