Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Υπουργική Απόφαση 15928/ΕΦΑ/1253/1987
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Υπουργική Απόφαση 15928/ΕΦΑ/1253/1987
 

“Κατάθεση αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στον ΟΒΙ και τήρηση Βιβλίων”


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4, 7 παρ.11 και 19 παρ.14 του Ν. 1733/1987 "Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας" (ΦΕΚ  171, Α').

2.  Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα".

3.  Την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ για την κατάθεση αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στον ΟΒΙ και τήρηση βιβλίων σύμφωνα με το πρακτικό αριθ. 3 της 22ας/12/1987 της τρίτης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 1

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής νοούνται:

α.  Ως  "ΟΒΙ" ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, που  εδρεύει στην Αθήνα (ν. 1733/1987).

β.  Ως "αίτηση ευρεσιτεχνίας" η αίτηση για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

γ.  Ως "αίτηση Π.Υ.Χ.", η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας.

Αρθρο 2

Εργάσιμες ημέρες

Οι εργάσιμες ημέρες για τον ΟΒΙ είναι οι ίδιες με εκείνες που ισχύουν για το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Αρθρο 3

Εκπροσώπηση

1. Η παρ. 1 καταργείται από την έναρξη ισχύος του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5/17.1.18)

2. Ο πληρεξούσιος αποδεικνύει την ιδιότητά του με κατάθεση στον ΟΒΙ του εγγράφου εντολής1

3.  Εάν ο δικαιούχος της αίτησης ευρεσιτεχνίας η Π.Υ.Χ. δεν έχει κατοικία ή διαμονή ή έδρα στην Ελλάδα, οφείλει να διορίσει αντίκλητο και να δηλώσει ότι υποβάλλεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Αρθρο 4

Κατάθεση της αίτησης

1.  Η αίτηση ευρεσιτεχνίας κατατίθεται στον ΟΒΙ, σε δύο αντίγραφα, και περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 7  παρ.1 και 2 του ν. 1733/1987. Η περιγραφή, οι αξιώσεις και η περίληψη μπορούν να κατατίθενται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Στη δεύτερη περίπτωση η μετάφραση προσκομίζεται μέσα στην τετράμηνη προθεσμία του άρθρου 7 παρ.9 του Ν. 1733/87.  Στην ίδια προθεσμία μπορούν να προσκομίζονται και οι τυχόν επεξηγήσεις κατά το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Ν. 1233/1987, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον καταθέτη.

2.  Ο ΟΒΙ χορηγεί έντυπα για τη συμπλήρωση των στοιχείων του αιτήματος για  χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας. Η μορφή  και το περιεχόμενο των εντύπων καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ.

3.  Η κατάθεση της αίτησης ευρεσιτεχνίας και των κατά νόμο αναγκαίων δικαιολογητικών (συνοδευτικών) εγγράφων και στοιχείων που απευθύνονται στον Ο.Β.Ι. μπορεί να γίνει και με αποστολή τηλεαντιγραφήματος (fax).  Στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται χρήση του τηλεαντιγραφήματος (fax) τα αποστελλόμενα έγγραφα πρέπει να είναι καθαρά και πλήρως αναγνώσιμα και να περιέλθουν στον Ο.Β.Ι. τα πρωτότυπά τους, με την υπογραφή του καταθέτη, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ο.Β.Ι. του αντίστοιχου τηλεαντιγραφήματος (fax).  Εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης ή των λοιπών εγγράφων από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Β.Ι. με τηλεαντιγράφημα (fax).  Η παραλαβή του τηλεαντιγραφήματος (fax) από τον Ο.Β.Ι., αποδεικνύεται με απόδειξη πααλαβής, την οποία αποστέλλει με τηλεαντιγράφημα (fax) ή άλλο τρόπο αυθημερόν ο Ο.β.Ι. στον καταθέτη ή στον πληρεξούσιό του2 .

Αρθρο 5

Περιγραφή της εφεύρεσης

1.  Η περιγραφή της εφεύρεσης αρχίζει με μνεία του τίτλου της εφεύρεσης, που χρησιμοποιήθηκε στην αίτηση.

2.  Η περιγραφή πρέπει:

α.    Να καθορίζει το τεχνικό πεδίο στο οποίο αναφέρεται η εφεύρεση.

β.    Να αναφέρει τη στάθμη της προηγούμενης τεχνικής, που κατά την κρίση του καταθέτη είναι χρήσιμη για την κατανόηση της εφεύρεσης.  Τυχόν έγγραφα που αποδεικνύουν τη στάθμη της προηγούμενης τεχνικής μπορούν να σημειώνονται στην περιγραφή.

γ.    Να παρουσιάζει την εφεύρεση, έτσι όπως αυτή προσδιορίζεται από τις αξιώσεις, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους τεχνικούς όρους για την κατανόηση και λύση του προβλήματος.

δ.    Να παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα της εφεύρεσης, εάν υπάρχουν σε σχέση με τη στάθμη της προηγούμενης τεχνικής.

ε.     Να περιγράφει με συντομία τις απεικονίσεις στα σχέδια, εάν υπάρχουν.

στ.   Να ορίζει λεπτομερειακά έναν τουλάχιστον τρόπο πραγματοποίησης της εφεύρεσης, χρησιμοποιώντας παραδείγματα.

ζ.     Να εξηγεί με σαφήνεια τον τρόπο εφαρμογής της εφεύρεσης στη βιομηχανία.

Αρθρο 6

Αξιώσεις της εφεύρεσης

1.  Οι αξιώσεις της εφεύρεσης ορίζουν την έκταση και το περιεχόμενο της αιτούμενης προστασίας με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφεύρεσης.

2.  Οι αξιώσεις περιέχουν, εφόσον είναι δυνατόν:

α.       Προοίμιο, το οποίο αναφέρει το αντικείμενο της εφεύρεσης και απαριθμεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά της που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό του αντικειμένου της αξίωσης και που σε συνδυασμό μεταξύ τους ανήκουν στη στάθμη της τεχνικής.

β.       Χαρακτηριστικό μέρος, που  καθορίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφεύρεσης τα οποία σε συνδυασμό με το εδάφιο α ορίζουν την αιτούμενη προστασία.

3.  Η αίτηση ευρεσιτεχνίας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μια ή και περισσότερες αξιώσεις. Εάν υπάρχουν περισσότερες αξιώσεις αριθμούνται κατά αύξοντες αριθμούς με αραβικά στοιχεία.

4.  Αξίωση που αναφέρει τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία μιας εφεύρεσης (κύρια  αξίωση) μπορεί να ακολουθείται από άλλη ή άλλες ειδικότερες που περιέχουν όλα τα χαρακτηριστικά άλλης ή άλλων αξιώσεων (εξαρτημένες αξιώσεις).

5.  Στην εξαρτημένη αξίωση αναφέρεται στην αρχή, εφόσον είναι δυνατόν, η άλλη κύρια ή εξαρτημένη αξίωση ή αξιώσεις και δηλώνονται τα επιπλέον χαρακτηριστικά για τα οποία ζητείται προστασία.

6.  Οι αξιώσεις δεν επιτρέπεται να παραπέμπουν σε στοιχεία της περιγραφής ή των σχεδίων χρησιμοποιώντας εκφράσεις "όπως περιγράφεται.... στην περιγραφή" ή "όπως φαίνεται από  την εικόνα... των σχεδίων".

7.  Η αίτηση ευρεσιτεχνίας μπορεί να περιέχει ιδίως:

α.  Μια κύρια αξίωση για ένα προϊόν, μια κύρια αξίωση για τη μέθοδο παραγωγής του προϊόντος αυτού και μια κύρια αξίωση για μια χρήση του προιόντος αυτού, ή

β.  Μια κύρια αξίωση για μια μέθοδο, μια κύρια αξίωση για ένα μηχανισμό ή μέσο ειδικά για την πραγματοποίηση της μεθόδου αυτής, ή

γ.  Μια κύρια αξίωση για  ένα προιόν, μια κύρια αξίωση για τη μέθοδο παραγωγής του και μια κύρια αξίωση για ένα μηχανισμό ή μέσο ειδικά για την πραγματοποίηση της μεθόδου αυτής.

Αρθρο 7

Περίληψη της εφεύρεσης

1.  Η περίληψη της εφεύρεσης αναφέρει τον τίτλο της και περιέχει σύντομη αναφορά των όσων αναλύθηκαν στην περιγραφή, στις αξιώσεις και στα σχέδια. Ειδικότερα περιέχει:

α.       Προσδιορισμό του τομέα της  τεχνικής στον οποίο ανήκει η εφεύρεση, ώστε να είναι δυνατή η ταξινόμησή της.

β.       Αναφορά στον τρόπο λύσης του τεχνικού προβλήματος που αφορά η εφεύρεση.

γ.  Την κύρια ή κύριες χρήσεις της εφεύρεσης.

δ.       Αναφορά του χημικού τύπου που χαρακτηρίζει την εφεύρεση, εφόσον υπάρχει.

2.  Εκτιμήσεις ή έπαινοι για την αξία της εφεύρεσης δεν αναφέρονται στην περίληψη.

3.  Η περίληψη κατά το δυνατόν, να μην υπερβαίνει τις 150 λέξεις.

4.  Η περίληψη πρέπει να αναφέρεται με παραπομπές στα  σχέδια, εφόσον η αίτηση συνοδεύεται απ'αυτά.

Αρθρο 8

Παρουσίαση των σχεδίων

1.  Η χρήσιμη επιφάνεια των φύλλων για τα σχέδια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 26,2 εκατ. Χ 7 εκατ. Η χάραξη πλαισίου γύρω από την χρησιμοποιούμενη επιφάνεια δεν επιτρέπεται.

2.  Τα ελάχιστα περιθώρια γύρω από το σχέδιο είναι:

α.       Επάνω περιθώριο: 2,5 εκατ.

β.       Αριστερό περιθώριο: 2,5 εκατ.

γ.       Δεξιό περιθώριο: 1,5 εκατ.

δ.       Κάτω περιθώριο: 1 εκατ.

3.  Ο σχεδιασμός έχει τους εξής περιορισμούς:

α.    Για  τα σχέδια χρησιμοποιούνται μαύρες γραμμές και ανεξίτηλα σημεία. Οι γραμμές πρέπει να  είναι έντονες, ομοιόμορφου πάχους, καλά καθορισμένες, χωρίς χρώματα.

β.    Για τις τομές χρησιμοποιούνται πυκνές σκιαγραφικές γραμμές, χωρίς να εμποδίζεται όμως η εύκολη ανάγνωση των βασικών γραμμών.

γ.    Η  κλίμακα των σχεδίων και η γραφική σχεδίασή τους πρέπει να επιτρέπουν την καθαρή φωτογραφική αναπαραγωγή τους σε σμίκρυνση των δύο τρίτων.

δ.    Αριθμοί, γράμματα και σημεία αναφοράς επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα σχέδια. Παρενθέσεις, κύκλοι ή εισαγωγικά δίπλα από τους αριθμούς ή τα γράμματα δε χρησιμοποιούνται. Το ύψος των αριθμών και των γραμμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 0,32 εκατ. Για τα γράμματα χρησιμοποιείται η λατινική ή η ελληνική αλφάβητος.

ε.     Οι γραμμές των σχεδίων χαράσσονται με τα ειδικά όργανα σχεδιασμού.

στ.   Τα σχέδια αριθμούνται διαδοχικά με αραβικούς αριθμούς, ανεξάρτητα από την αρίθμηση των φύλλων.

ζ.     Τα διαγράμματα θεωρούνται ως σχέδια.

Αρθρο 9

Παρουσίαση των εγγράφων

1.  Τα έγγραφα της αίτησης ευρεσιτεχνίας ή Π.Υ.Χ. παρουσιάζονται έτσι ώστε να μπορούν να αναπαράγονται με φωτογράφιση ή με ηλεκτροστατικές μεθόδους ή με φωτοσύνθεση ή με μικροφωτογράφηση, σε απεριόριστο αριθμό αντιγράφων.  Τα φύλλα δεν πρέπει να είναι σχισμένα τσαλακωμένα ή διπλωμένα.  Μόνον η πρώτη σελίδα των φύλλων χρησιμοποιείται.

2.  Το χαρτί που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι λευκό, λείο, ματ, ανθεκτικό και εύκαμπτο, τύπου Α4 (29,7  εκατ. Χ 21 εκατ.). Η χρήση του χαρτιού για την εγγραφή γίνεται από πάνω προς τα κάτω (κάθετα).

3.  Η αρχή κάθε νέου εγγράφου της αίτησης πρέπει να εμφανίζεται σε νέο  φύλλο.  Τα φύλλα ενώνονται με συνδετήρες που μπορεί να αφαιρούνται εύκολα.

4.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παρ.2 της απόφασης αυτής, τα ελάχιστα περιθώρια στα φύλλα είναι:

α.       Πάνω περιθώριο: 2 εκατ.

β.       Αριστερό περιθώριο: 2,5 εκατ.

γ.       Δεξιό περιθώριο: 2 εκατ.

δ.       Κάτω περιθώριο: 2 εκατ.

Το μέγιστο περιθώριο στα φύλλα είναι:

α.       Πάνω περιθώριο: 4 εκατ.

β.       Αριστερό περιθώριο: 4 εκατ.

γ.       Δεξιό περιθώριο: 3 εκατ.

δ.       Κάτω περιθώριο: 3 εκατ.

5.  Ολα τα φύλλα της αίτησης πρέπει να είναι αριθμημένα κατά σειρά με αραβικούς αριθμούς. Οι αριθμοί σημειώνονται πάνω, στο μέσο άλλα όχι μέσα στο πάνω περιθώριο.

6.  Οι γραμμές κάθε φύλλου της περιγραφής και των αξιώσεων αριθμούνται ανά 5.  Οι αριθμοί φαίνονται στην αριστερή πλευρά, δεξιά του αριστερού περιθώριου.

7.  Ολα τα έγγραφα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα ή τυπωμένα.  Μόνον τα σύμβολα και οι χημικοί και μαθηματικοί τύποι μπορούν να γράφονται με  το χέρι. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν μαύρο χρώμα.

8.  Οι μονάδες μέτρησης εκφράζονται στο μετρικό σύστημα.  Οι θερμοκρασίες εκφράζονται σε βαθμούς Celsius. Για τις  υπόλοιπες φυσικές ενδείξεις χρησιμοποιούνται οι μονάδες διεθνούς πρακτικής.

9.  Η ορολογία και τα σημεία στην αίτηση πρέπει να χρησιμοποιούνται ομοιόμορφα.

10.        Τα φύλλα δεν πρέπει να περιέχουν ξέσματα, ούτε διορθώσεις, προσθήκες ή παρεμβολές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 10

Εγγραφή της αίτησης ευρεσιτεχνίας

Η αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας εγγράφεται στο Βιβλίο Εκθέσεων, Τεύχος Α' "Εθνικές αιτήσεις" εφαρμοζομένων ανάλογα των  διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4325/1963 "Περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της χώρας".

Αρθρο 11

Αιτήσεις για πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας

1.  Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, εκτός του άρθρου 10 εφαρμόζονται και για τις αιτήσεις Π.Υ.Χ.

2.  Οι αιτήσεις Π.Υ.Χ. ή οι δηλώσεις για μετατροπή αίτησης ευρεσιτεχνίας σε αίτηση Π.Υ.Χ. εγγράφονται στο Βιβλίο Εκθέσεων με την ένδειξη "Αιτήσεις Π.Υ.Χ.".

Αρθρο 12

Λεπτομέρειες εφαρμογής

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ ρυθμίζονται θέματα τήρησης των Βιβλίων Εκθέσεων και άλλες τυπικές διαδικασίες για την κατάθεση των αιτήσεων ευρεσιτεχνίας ή Π.Υ.Χ.

Αρθρο 13

Εναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από  τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

1 Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθου 1 της Υ.Α. 3111/ΕΦΑ/433

2 Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Υ.Α. 311/ΕΦΑ/433.

 
 


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015