Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Προεδρικό Διάταγμα 77/1988
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Προεδρικό Διάταγμα 77/1988
 

“Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλώμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το Ν. 1607/1986”


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23, παράγραφος 10 του νόμου 1733/1987 "Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας" (ΦΕΚ 171, Α΄).

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 13, Α΄).

3. Την με αριθμό 771/87 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:[1]

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται στις αιτήσεις για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και στα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που παράγουν αποτελέσματα στο έδαφος της ελληνικής επικρατείας.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος νοούνται:

α. Ως “ΟΒΙ”, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, που εδρεύει στην Αθήνα, (άρθρο 1,  Ν. 1733/1987).
β. Ως “Σύμβαση”, η σύμβαση για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 1607/1986 ( Α’ 85).
γ. Ως “Πράξη Αναθεώρησης”, η Πράξη Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη  χορήγηση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της 5ης Οκτωβρίου 1973, η οποία τροποποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1991) της 29ης Νοεμβρίου 2000 που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 3396/2005 (Α’ 246).
δ. Ως “ΕΟΔΕ”, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, όπως ορίζεται στη Σύμβαση,  όπως αύτη τροποποιήθηκε με την Πράξη Αναθεώρησης.
ε.  Ως “ΕΓΔΕ”, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, όπως ορίζεται στη Σύμβαση,  όπως αύτη τροποποιήθηκε με την Πράξη Αναθεώρησης.
στ. Ως “ευρωπαϊκή αίτηση”, η αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
ζ. Ως “ΕΔΒΙ”, το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που εκδίδει ο ΟΒΙ (άρθρο 4  Ν. 1733/1987).
η. Ως “βεβαιωμένη μετάφραση”, η μετάφραση που έγινε από δικηγόρο ή αρχή που έχει το δικαίωμα να επικυρώνει μεταφράσεις.[2]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΠΟ TON OBI

Άρθρο 3
Κατάθεση της αίτησης

1. Αίτηση για τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να κατατεθεί στα γραφεία του OBI στην Αθήνα ή στα τυχόν παραρτήματά του. Εξαιρούνται οι τμηματικές ευρωπαϊκές αιτήσεις που κατατίθενται απευθείας στο ΕΓΔΕ.

2. Η ευρωπαϊκή αίτηση κατατίθεται υποχρεωτικά στον OBI όταν ο καταθέτης είναι έλληνας υπήκοος και εφόσον δεν προβάλλεται προτεραιότητα με βάση προηγούμενη κατάθεση στην Ελλάδα, (άρθρο 1 & 2 Ν.4325/1963 "Περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της χώρας").

Άρθρο 4
Γλώσσα της αίτησης

1. Η αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας συντάσσεται σε οποιαδήποτε γλώσσα. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν έχει συνταχθεί  σε μία από τις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ, δηλαδή γερμανικά, αγγλικά ή γαλλικά, μεταφράζεται σε μία από τις επίσημες αυτές γλώσσες, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Πράξη Αναθεώρησης.  

2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή την έδρα τους στην Ελλάδα καθώς και οι Έλληνες υπήκοοι που κατοικούν στο εξωτερικό και καταθέτουν στο ΕΓΔΕ ορισμένα έγγραφα στα ελληνικά, δικαιούνται έκπτωση επί των οφειλομένων τελών σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Πράξη Αναθεώρησης.[3]

Άρθρο 5
Έγγραφα της αίτησης

Η ευρωπαϊκή αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω έγγραφα:
α. Δήλωση σύμφωνα με την οποία ζητείται η χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
β. Στοιχεία που βεβαιώνουν την ταυτότητα του αιτούντος ή στοιχεία που επιτρέπουν την επικοινωνία  μαζί του.
γ. Περιγραφή της εφεύρεσης ή αναφορά σε προηγούμενη κατατεθείσα αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.[4]

Άρθρο 5α
Δικαίωμα Προτεραιότητας

1. Σύμφωνα με το άρθρο 87 της Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 34 της Πράξης Αναθεώρησης, στα πλαίσια της διαδικασίας για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το δικαίωμα προτεραιότητας που απολαμβάνει ο καταθέτης ή ο δικαιούχος της αίτησης, αφορά κάθε προηγούμενη κανονική κατάθεση, είτε αυτή έγινε σ’ ένα Κράτος μέλος της Σύμβασης των Παρισίων «Περί προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της 20ης Μαρτίου 1883» (όπως αυτή έχει αναθεωρηθεί) και η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 213/1975 (A’ 258) «Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως των Παρισίων του 1883 «περί προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» ως αύτη αναθεωρήθη εν Στοκχόλμη την 14η Ιουλίου 1967», είτε σ’ ένα Κράτος μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

2. Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 της Συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου που περιέχεται στον Ν. 2290/1995 «Κύρωση της Τελικής Πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια του Γύρου Ουρουγουάης» (Α’ 28), η παραπάνω παράγραφος 1 για λόγους αμοιβαιότητας και ισότητας μεταχείρισης εφαρμόζεται και στην περίπτωση που γίνεται επίκληση του δικαιώματος προτεραιότητας κατά τη διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή υποδείγματος χρησιμότητας στον ΟΒΙ, σύμφωνα με τον Ν. 1733/1987.[5]

Άρθρο 6
Παραλαβή της αίτησης

1. Ο αρμόδιος υπάλληλος του OBI παραλαμβάνει την ευρωπαϊκή αίτηση, σημειώνει την ημερομηνία παραλαβής σ' αυτήν και σε κάθε έγγραφο που τη συνοδεύει, χορηγεί αύξοντα αριθμό καταχώρισης από το Βιβλίο Εκθέσεων για ευρωπαϊκές αιτήσεις και εκδίδει αμέσως απόδειξη παραλαβής.

2. Στην απόδειξη παραλαβής αναγράφεται ο αριθμός και το είδος των συνοδευτικών εγγράφων και η ημερομηνία παραλαβής των.

Άρθρο 7
Καταχώριση της αίτησης

1. Η ευρωπαϊκή αίτηση καταχωρίζεται στο  Βιβλίο  Εκθέσεων  που τηρεί ο OBI,
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τους κανόνες περί απορρήτου για τα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

2. Το Βιβλίο φέρει την ένδειξη Βιβλίο Εκθέσεων, τεύχος Β΄, "Ευρωπαϊκές αιτήσεις", Α΄ μέρος, και τηρείται χωριστά από το αντίστοιχο Βιβλίο για τις εθνικές αιτήσεις. Η αρίθμηση των σελίδων του Βιβλίου αρχίζει κατά την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους και η αρίθμηση των καταθέσεων που παραλαμβάνει ο OBI, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ακολουθεί την πρακτική του ΕΓΔΕ.

Άρθρο 8
Αποστολή των ευρωπαϊκών
αιτήσεων στο ΕΓΔΕ

Μετά την παρέλευση των προθεσμιών των άρθρων 3 και 4 του νόμου 4325/1963 "Περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της Χώρας" ο OBI αποστέλλει αμελλητί τις ευρωπαϊκές αιτήσεις στο ΕΓΔΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Άρθρο 9
Κατάθεση της μετάφρασης

1. Η μετάφραση των αξιώσεων της ευρωπαϊκής αίτησης κατατίθεται, σε δύο αντίγραφα, στα γραφεία του OBI και συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του αντίστοιχου τέλους κατάθεσης. Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους ο OBI δεν δημοσιεύει στο ΕΔΒΙ την ανακοίνωση για κατάθεση της μετάφρασης των αξιώσεων.

2. Ο αριθμός κατάθεσης της ευρωπαϊκής αίτησης, το όνομα και η διεύθυνση του καταθέτη, ο αριθμός δημοσίευσης της ευρωπαϊκής αίτησης από το ΕΓΔΕ και ο μεταφρασμένος στα ελληνικά τίτλος της εφεύρεσης συνοδεύουν υποχρεωτικά τη μετάφραση των αξιώσεων της ευρωπαϊκής αίτησης και κατατίθενται, σε δύο αντίγραφα, μαζί μ' αυτήν στον OBI. Σε περίπτωση προβολής προτεραιότητας αναφέρονται και τα αντίστοιχα στοιχεία.

3. Η μετάφραση και τα έγγραφα που επισυνάπτονται σ’ αυτή γίνονται δεκτά από τον ΟΒΙ εφόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις παρουσίασης  σχεδίων και εγγράφων των άρθρων 8 και 9 της υπ’ αριθμ. 15928/ΕΦΑ/1253/ 24.12.1987 αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Κατάθεση αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστο ποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στον ΟΒΙ και τήρηση Βιβλίων» (Β’ 778).[6]

4. Η μετάφραση των αξιώσεων της ευρωπαϊκής αίτησης καταχωρίζεται στο Βιβλίο Εκθέσεων που φέρει την ένδειξη Τεύχος Β΄ Μέρος Β΄ "Μεταφράσεις ευρωπαϊκών αιτήσεων". Η αρίθμηση των σελίδων του βιβλίου αρχίζει από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους.

5. Από την ημερομηνία δημοσίευσης, τρίτοι μπορούν να ζητούν από τον OBI πληροφορίες ή αντίγραφα της μετάφρασης και των επισυναπτομένων εγγράφων.

Άρθρο 10
Μετάφραση ευρωπαϊκής αίτησης με
ορισμό την Ελλάδα

Όποιος αντλεί δικαιώματα από την ευρωπαϊκή αίτηση απολαμβάνει την προσωρινή προστασία του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 1733/1987 από την ημερομηνία που η βεβαιωμένη μετάφραση των αξιώσεων της αίτησης κατατέθηκε στον OBI. Ως ημερομηνία κατάθεσης νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στο ΕΔΒΙ.

Άρθρο 10α
Περιορισμός ή ανάκληση της
προσωρινής προστασίας

Η προσωρινή προστασία που ορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος διατάγματος δεν παράγει αποτελέσματα, εάν το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ανακληθεί ή περιοριστεί σύμφωνα με τις διαδικασίες των ενστάσεων, του περιορισμού ή της ανάκλησης  ενώπιον του ΕΓΔΕ.[7]

Άρθρο 11
Μετάφραση του
ευρωπαϊκού διπλώματος

1. Μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της ανακοίνωσης για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ή της απόφασης για διατήρησή του με τροποποιημένη μορφή μετά από την εκδίκαση σχετικής ένστασης, ο δικαιούχος του ευρωπαϊκού διπλώματος οφείλει να καταθέσει στον OBI, την βεβαιωμένη μετάφραση του κειμένου με βάση το οποίο το ΕΓΔΕ χορήγησε το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή το διατήρησε με τροποποιήσεις.

2. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 1, το ευρωπαϊκό δίπλωμα θεωρείται αυτοδικαίως ότι δεν έχει ισχύ στην ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 12
Κατάθεση της μετάφρασης του
ευρωπαϊκού διπλώματος

1. Η μετάφραση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατατίθεται στα γραφεία του OBI, σε δύο αντίγραφα και συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του αντίστοιχου τέλους κατάθεσης. Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους, ο OBI δεν δημοσιεύει την ανακοίνωση για κατάθεση της μετάφρασης του ευρωπαϊκού διπλώματος.

2. Η μετάφραση και τα έγγραφα που επισυνάπτονται σ’ αυτή γίνονται δεκτά από τον ΟΒΙ εφόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις  παρουσίασης σχεδίων και εγγράφων των άρθρων 8 και 9 της υπ. αριθμ. 15928/ΕΦΑ/1253/ 24.12.1987 αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.[8]
3. Η μετάφραση συνοδεύεται από τον αριθμό κατάθεσης της ευρωπαϊκής αίτησης, το όνομα και τη διεύθυνση του καταθέτη και τον αριθμό δημοσίευσης της ανακοίνωσης για χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος. Στην περίπτωση που το ΕΓΔΕ διατηρήσει το ευρωπαϊκό δίπλωμα με τροποποιήσεις μετά την εκδίκαση σχετικής ένστασης, στην αρχική μετάφραση επισυνάπτεται μεταφρασμένο το τροποποιημένο κείμενο.

4. Στη μετάφραση επισυνάπτονται επίσης, 2 αντίγραφα των σχεδίων, έτσι όπως ορίζονται στο έντυπο προδιαγραφών του ευρωπαϊκού διπλώματος, έστω και αν δεν περιέχουν λέξεις για μετάφραση καθώς και δύο αντίγραφα της περίληψης της εφεύρεσης, μεταφρασμένης στα ελληνικά.

Άρθρο 12α
Κατάθεση μετάφρασης κειμένου
περιορισμού ή ανάκλησης
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

1. Μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της ανακοίνωσης της απόφασης για περιορισμό ή ανάκληση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο δικαιούχος του ευρωπαϊκού διπλώματος οφείλει να καταθέσει στον ΟΒΙ τη βεβαιωμένη μετάφραση του κειμένου με βάση το οποίο το ΕΓΔΕ περιόρισε ή ανακάλεσε το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ορισμό την Ελλάδα.

2. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 1, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θεωρείται αυτοδικαίως ότι δεν έχει εξυπαρχής ισχύ στην ελληνική επικράτεια.

3. Η μετάφραση της παραπάνω παραγράφου 1 κατατίθεται στον ΟΒΙ μόνον εφόσον το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ισχύει στην Ελλάδα,  κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν.1733/1987 και του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος και δεν έχει δημοσιευθεί πράξη έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1733/1987.

4. Για την κατάθεση της μετάφρασης της παραπάνω παραγράφου 1 στον ΟΒΙ, καθώς και για τη δημοσίευσή της στο ΕΔΒΙ εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του παρόντος.

5. Για την αυθεντικότητα του κειμένου της παραπάνω παραγράφου 1 εφαρμόζονται τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος.

6. Σε περίπτωση δημοσίευσης πράξης έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1733/1987 πριν την ημερομηνία δημοσίευσης στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της ανακοίνωσης της απόφασης για περιορισμό ή ανάκληση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο ΟΒΙ εγγράφει αυτεπαγγέλτως στο Μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, Τεύχος Β’ με την ένδειξη «Ευρωπαϊκό», την ανακοίνωση της απόφασης του ΕΓΔΕ για περιορισμό ή ανάκληση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Στοιχεία της ανακοίνωσης αυτής δημοσιεύονται στο ΕΔΒΙ.

7. Η απόφαση για περιορισμό ή ανάκληση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία  δημοσίευσης στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της ανακοίνωσης της απόφασης.

8. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θεωρείται  ότι εξυπαρχής δεν έχει εν μέρει ή εν όλω  τα αποτελέσματα που προβλέπονται στο άρθρο 64 της Σύμβασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Πράξη Αναθεώρησης, εάν για το δίπλωμα αυτό έχει δημοσιευτεί απόφαση για περιορισμό ή ανάκληση αντίστοιχα, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
 
9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος.[9]

Άρθρο 13
Δημοσίευση της μετάφρασης του
ευρωπαϊκού διπλώματος

1. Ο OBI δημοσιεύει στο ΕΔΒΙ ανακοίνωση για την κατάθεση της μετάφρασης του ευρωπαϊκού διπλώματος.

2.  Από την ημερομηνία δημοσίευσης, τρίτοι μπορούν να ζητούν από τον OBI πληροφορίες και αντίγραφα της μετάφρασης και των εγγράφων που τη συνοδεύουν.

3. Ο OBI μπορεί να προβαίνει σε ειδική περιοδική ή έκτακτη έκδοση εντύπου με τις μεταφράσεις των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή και ευρωπαϊκών αιτήσεων.

4. Λάθη γραφικά και γλωσσικά στο κείμενο των μεταφράσεων επιτρέπεται να διορθώνονται οποτεδήποτε από το δικαιούχο. Ο αιτών τη διόρθωση οφείλει να προσδιορίσει τον αριθμό και την ημερομηνία της ανακοίνωσης στο ΕΔΒΙ για την κατάθεση της μετάφρασης, εφόσον αυτή έχει ήδη δημοσιευθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ –
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ

Άρθρο 14
Αυθεντικό κείμενο
της ευρωπαϊκής  αίτησης και
του ευρωπαϊκού διπλώματος

1. Αυθεντικό κείμενο για όλες τις διαδικασίες ενώπιον των ελληνικών αρχών είναι το κείμενο της ευρωπαϊκής αίτησης ή του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας έτσι όπως συντάχθηκε στη γλώσσα διαδικασίας του ΕΓΔΕ.

2. Κατ' εξαίρεση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, εάν η μετάφραση στα ελληνικά που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 11 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, παρέχει στενότερη προστασία από το κείμενο, έτσι όπως συντάχθηκε στη γλώσσα διαδικασίας του ΕΓΔΕ, τότε ως αυθεντικό κείμενο λαμβάνεται το ελληνικό για όλες τις διαδικασίες ενώπιον των ελληνικών αρχών. Εξαιρούνται οι αγωγές ακυρώσεως.

Άρθρο 15
Αναθεώρηση μετάφρασης

Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 14, όποιος αντλεί δικαιώματα από την ευρωπαϊκή αίτηση ή το ευρωπαϊκό δίπλωμα μπορεί να καταθέσει στα γραφεία του OBI, οποτεδήποτε, αναθεωρημένη μετάφραση της ευρωπαϊκής αίτησης ή του ευρωπαϊκού διπλώματος. Η αναθεωρημένη μετάφραση ισχύει από την ημερομηνία που θα πληρωθούν οι όροι των άρθρων 9, 10, 11 και 12 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Άρθρο 16
Δικαιώματα από προγενέστερη
εκμετάλλευση

Αυτός που άρχισε καλόπιστα να εκμεταλλεύεται μια εφεύρεση ή έχει προβεί στις αναγκαίες προετοιμασίες για την εκμετάλλευσή της, χωρίς να προσβάλλει τα δικαιώματα που απορρέουν από την ευρωπαϊκή αίτηση ή το ευρωπαϊκό δίπλωμα με βάση το κείμενο της πρώτης μετάφρασής τους, μπορεί, και μετά την έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης μετάφρασής τους, να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται δωρεάν την εφεύρεση για την επιχείρησή του και τις ανάγκες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΕΛΗ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 17
Κατάθεση τελών  Συνέπειες

1. Για τη διατήρηση σε ισχύ ευρωπαϊκού διπλώματος στην Ελλάδα προκαταβάλλονται στον OBI ετήσια τέλη προστασίας. Το άρθρο 24 του νόμου 1733/87 που αφορά τα ετήσια τέλη προστασίας για τα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας εφαρμόζεται ανάλογα.

2. Η πρώτη δόση ετησίων τελών προστασίας ευρωπαϊκού διπλώματος με ισχύ στην Ελλάδα οφείλεται στον OBI για τον επόμενο χρόνο από τη δημοσίευση στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της ανακοίνωσης για χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος. Ο υπολογισμός των ετών αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης της ευρωπαϊκής αίτησης.

3. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 16 του νόμου 1733/1987, η έκπτωση δημοσιεύεται στο ΕΔΒΙ και εγγράφεται στο κοινό Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Τεύχος Β΄ "Ευρωπαϊκό".

Άρθρο 18
Ορισμός τελών

Το ύψος του τέλους κατάθεσης στον OBI της μετάφρασης της ευρωπαϊκής αίτησης ή του ευρωπαϊκού διπλώματος καθορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 6 του Ν. 1733/1987 με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του OBI.

Άρθρο 18α
 Αναδρομική καταβολή ετησίων τελών

1. Σε περίπτωση αποδοχής από το  Ανώτατο Συμβούλιο Προσφυγών του ΕΓΔΕ  αίτησης για επανεξέταση προηγούμενης απόφασης του Συμβουλίου Προσφυγών από το  θιγόμενο  διάδικο, σύμφωνα  με το άρθρο  112α της  Σύμβασης,  όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 55 της Πράξης Αναθεώρησης, και αναβίωσης με νεότερη απόφαση του Συμβουλίου Προσφυγών του ΕΓΔΕ ανακληθέντος ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, καταβάλλονται στον ΟΒΙ τα οφειλόμενα ετήσια τέλη των προηγούμενων ετών προστασίας μαζί με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

2. Η καταβολή των παραπάνω οφειλομένων τελών γίνεται κατά τους όρους και τη διαδικασία των άρθρων 2 παρ. 10 περ. ζ’ και 24 του Ν.1733/1987 και τα ποσά  αντιστοιχούν  σ’ αυτά που καταβάλλονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο, του Ν. 1733/1987.

3. Ο ΟΒΙ εγγράφει στο Μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Τεύχος Β’, με την ένδειξη “Ευρωπαϊκό”, την ανακοίνωση της απόφασης του ΕΓΔΕ για αναβίωση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Στοιχεία της ανακοίνωσης αυτής δημοσιεύονται στο ΕΔΒΙ.[10]

Άρθρο 19
Εκπροσώπηση

1. Κατ` εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος δικαίωμα παράστασης ή κατάθεσης εγγράφων ενώπιον του Ο.Β.Ι., έχει μόνο όποιος αντλεί δικαιώματα από ευρωπαϊκή αίτηση ή ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ή ο εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό πιστοποιημένος σύμβουλος ευρεσιτεχνίας».

(Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 123 παρ.4 Ν.4512/2018,ΦΕΚ Α 5/17.1.2018).

2. Για την κατάθεση της αίτησης χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον OBI δικαίωμα παράστασης αναγνωρίζεται και στους ειδικούς πληρεξουσίους κατ' εφαρμογή των άρθρων 133 και 134 της Σύμβασης.

3. Εάν όποιος αντλεί δικαιώματα από ευρωπαϊκή αίτηση ή ευρωπαϊκό δίπλωμα δεν έχει κατοικία ή διαμονή ή έδρα στην Ελλάδα, οφείλει να διορίσει αντίκλητο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΣΩΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 20
Περιπτώσεις μετατροπής

Όποιος αντλεί δικαιώματα από ευρωπαϊκή αίτηση μπορεί, με έγγραφο αίτημα, να ζητήσει να μετατραπεί η ευρωπαϊκή αίτηση σε αίτηση για χορήγηση ελληνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η μετατροπή αυτή επιτρέπεται όταν η ευρωπαϊκή αίτηση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί για έναν από τους παρακάτω λόγους:
α.  Το ΕΓΔΕ δεν παρέλαβε την ευρωπαϊκή αίτηση μέσα σε 14 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της ή την ημερομηνία προτεραιότητας, όταν προβάλλεται προτεραιότητα.
β. Η ευρωπαϊκή αίτηση κατατέθηκε στα ελληνικά και η μετάφρασή της, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 της Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 της Πράξης Αναθεώρησης, δεν κατατέθηκε στο ΕΓΔΕ μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης  της αίτησης για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.[11]

Άρθρο 21
Διαδικασία μετατροπής

1. Η αίτηση για μετατροπή σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, πρέπει να κατατεθεί στον OBI, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στον δικαιούχο της ευρωπαϊκής αίτησης της ειδοποίησης από το ΕΓΔΕ για απόσυρση της αίτησής του. Τα άρθρα  135 και 137 της Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκαν  με τις παραγράφους 72 και 74, αντιστοίχως, του άρθρου 1 της Πράξης Αναθεώρησης  εφαρμόζονται ανα λόγως.[12]

2. Μέσα σε τέσσερις μήνες από την κατάθεση στον OBI, της αίτησης για μετατροπή, ο αιτών οφείλει να καταθέσει, σε δύο αντίγραφα, μετάφραση στα ελληνικά της ευρωπαϊκής αίτησης, άλλως η αίτηση για μετατροπή θεωρείται ως μη κατατεθείσα.

3. Η αίτηση για μετατροπή εγγράφεται στο Βιβλίο Εκθέσεων, Τεύχος Α΄, "Εθνικές αιτήσεις".

Άρθρο 22
Ρύθμιση περιπτώσεων σώρευσης
προστασίας

1. Εάν για την ίδια εφεύρεση, έχει χορηγηθεί εθνικό και ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ισχύ στην Ελλάδα, στον ίδιο εφευρέτη ή δικαιούχο με την ίδια ημερομηνία κατάθεσης ή προτεραιότητας, το ελληνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παύει να ισχύει από την ημερομηνία που:

α.  Η προθεσμία για κατάθεση ένστασης ενώπιον του ΕΓΔΕ έληξε, ή
β.  Η διαδικασία εκδίκασης της ένστασης περατώθηκε και το ευρωπαϊκό δίπλωμα διατηρήθηκε σε ισχύ.

2. Η μετέπειτα ακύρωση ή παύση ισχύος του ευρωπαϊκού διπλώματος δεν επηρεάζει την εφαρμογή της παραγράφου 1.

3. Για την διαπίστωση της μη ισχύος του ελληνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΜΗΤΡΩΟ  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23
Εγγραφή στο Μητρώο

1. Ο ΟΒΙ εγγράφει στο Μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, Τεύχος Β', με την ένδειξη "Ευρωπαϊκό" τα στοιχεία που αφορούν τα ευρωπαϊκά διπλώματα και αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με το άρθρο 127 της Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 1 παρ. 65 της Πράξης Αναθεώρησης.[13] 

2. Στο Μητρώο εγγράφονται μόνο εκείνα τα ευρωπαϊκά διπλώματα που έχουν δημοσιευθεί στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, ισχύουν για την Ελλάδα και για τα οποία τηρήθηκε η διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

3. Τα ευρωπαϊκά διπλώματα που καταχωρήθηκαν στο Μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δημοσιεύονται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Άρθρο 23α
 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο

1. Ο ΟΒΙ χορηγεί στο δικαιούχο του πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας επικυρωμένο αντίγραφο της καταχώρησης και των τυχών μεταβολών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του πιστοποιητικού, από το Μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, Τεύχος Β’, με την ένδειξη «Ευρωπαϊκό» που τηρεί ο Οργανισμός. Το επικυρωμένο αντίγραφο συνοδεύεται από τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο ΕΔΒΙ.

2. Το επικυρωμένο αντίγραφο της παραπάνω παραγράφου 1, που φέρει τον τίτλο «Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα του ΟΒΙ», χορηγείται αυθημερόν για χρήση ενώπιον του ΕΓΔΕ στα πλαίσια της διαδικασίας περιορισμού ή ανάκλησης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

3. Το επικυρωμένο αντίγραφο της παραπάνω παραγράφου 1 συνοδεύεται από τη μετάφρασή του στην αγγλική γλώσσα, από τις υπηρεσίες του ΟΒΙ».[14]

Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος

Το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.[15]

 

[1]  Στα «έχοντας υπόψη» του ΠΔ/77/1988 προστίθενται τα ακόλουθα ως εκ του  ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95):

«2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ΠΔ189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ΠΔ 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του ΠΔ 189/2009» (Α’ 56).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (Α’ 98).
4. Το ΠΔ 22/2012 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργού» (Α’ 47).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Τις με αριθμό 236/2009 και 261/2011 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»

[2] Το άρθρο 2 του ΠΔ/77/1988 αντικαταστάθηκε  ως άνω από το άρθρο 1 του ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95).

[3]  Το άρθρο 4  του ΠΔ/77/1988 αντικαταστάθηκε  ως άνω από το άρθρο 2 του ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95).

[4]  Το άρθρο 5 του ΠΔ/77/1988 αντικαταστάθηκε  ως άνω από το άρθρο 3 του ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95).

[5]  Το άρθρο 5α προστέθηκε  με  το άρθρο 4 του ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95).

[6]  Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ΠΔ/77/1988 αντικαταστάθηκε  ως άνω από το άρθρο 5 του ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95).
 
[7] Το άρθρο 10α προστέθηκε  με  το άρθρο 6 του ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95).

[8] Η παρ. 2 του άρθρου 12 ΠΔ/77/1988 αντικαταστάθηκε  ως άνω από το άρθρο 7 του ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95).

[9] Το άρθρο 12α προστέθηκε  με  το άρθρο 8 του ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95).

[10] Το άρθρο 18α προστέθηκε  με  το άρθρο 9 του ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95).

[11] Η περίπτωση β του άρθρου 20 του ΠΔ/77/1988 αντικαταστάθηκε  ως άνω από το άρθρο 10 του ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95).
 
[12] Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ΠΔ/77/1988  τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρο 11 του ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95).

[13] Η  παρ. 1 του άρθρου 23 του ΠΔ/77/1988  τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρο 12 του ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95).

[14}Το άρθρο 23α προστέθηκε  με  το άρθρο 13 του ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95).
 
[15] Στο άρθρο 24 του ΠΔ/77/1988  προστίθεται το άρθρο 14 του ΠΔ/46/23.04.2012 (ΦΕΚ Α΄95) ως ακολούθως: «Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 7 της Πράξης Αναθεώρησης, το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Πράξης Αναθεώρησης, δηλαδή από την 13η Δεκεμβρίου 2007.
Στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του».

 

 Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015