Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Υπουργική Απόφαση 30560/544
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Υπουργική Απόφαση 30560/544
 

“Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα”


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 

Εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

α.  Του άρθρου 2 παρ. 1 (ζ) και (η) του Ν. 1338/1983 “Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου” (ΦΕΚ  34, Α') όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 “Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ” (ΦΕΚ 70, Α’).

β.  Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1733/1987 “Μεταφορά τεχνολογίας εφευρέσεις τεχνολογικής καινοτομίας και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας” (ΦΕΚ 171, Α’).

2.    Του Ν. 2077/1992 “Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση...” (Α’ 136).

3.    Τον Κανονισμό 1610/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 (Ε.Ε. αρ. L 198/30 της 08.08.1996).

4.    Του άρθρου 29 Α’ του Ν. 1558/85 (Α/37) όπως προστέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α’ 38).

5.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης του συμπληρωματικού πιστοποιητικούπροστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για τα οποία έχει χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και τα οποία πριν την κυκλοφορία τους στην αγορά υποβάλλονται σε διοικητική διαδικασία χορήγησης αδείας κυκλοφορίας.

Αρθρο 2

Σκοπός

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, νοούνται ως:

α.            “Κανονισμός 1610/1996”, ο Κανονισμός 1610/1996 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης της 23ης Ιουλίου 1996” σχετικά με την καθιέρωση του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα” (ΕΕ αριθ. L 198/30 της 08.08.1996).

β.  “Οδηγία 91/414/ΕΟΚ”, η Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 “σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων” (ΕΕ αριθ. L 230/1 της 19.08.1991) όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 95/35/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 172/6 της 22.07.1995) και 95/36/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 172/8 της 22.07.1995) και ισχύει και ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 115/1997 (ΦΕΚ 104, Α’ 30.05.1997) “για την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί”.

γ.  “Ο.Β.Ι.”, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που εδρεύει στην Αθήνα (άρθρο 1 Ν. 1733/1987).

δ.  “Νόμος 1733/1987”, ο Ν. 1733/1987 “Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας” (ΦΕΚ 171, Α’).

ε.            “Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα”, οι δραστικές ουσίες και τα σκευάσματα κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του Κανονισμού 1610/1996.

στ.            “Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας” το δίπλωμα που χορηγεί ο Ο.Β.Ι. σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α’), ή το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ισχύ στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 1733/1987.

ζ.            “Πιστοποιητικό” το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας το οποίο χορηγείται για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπό τους όρους του άρθρου 3 του Κανονισμού 1610/1996.

η.  “Αδεια κυκλοφορίας”, η χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 115/1997 (ΦΕΚ 104, Α’) ή σύμφωνα με αντίστοιχη διάταξη εθνικού δικαίου, εάν πρόκειται για φυτοπροστατευτικό προϊόν του οποίου η αίτηση έγκρισης έχει κατατεθεί πριν από την έναρξη εφαρμογής της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ στα κράτη-μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Αρθρο 3

Δικαίωμα απόκτησης πιστοποιητικού

Δικαίωμα προστασίας έχει ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3 του Κανονισμού 1610/1996.

Αρθρο 4

Αρμόδια αρχή

Αρμόδια αρχή για την κατάθεση της αίτησης και τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.).

Αρθρο 5

Κατάθεση αίτησης

1.    Για τη χορήγηση πιστοποιητικού απαιτείται η κατάθεση αίτησης στον Ο.Β.Ι. σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού 1610/1996.

2.    Η αίτηση υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα και περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 8 του Κανονισμού 1610/1996.

3.    Στην αίτηση επισυνάπτονται επιπλέον των στοιχείων της παραπάνω παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, τα έγγραφα νομιμοποίησης του καταθέτη σε περίπτωση νομικού προσώπου και η απόδειξη είσπραξης από τον Ο.Β.Ι. του τέλους κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού.

4.    Εάν πληρούνται οι όροι της παραπάνω παραγράφου 2 του άρθρου, η αίτηση γίνεται δεκτή για κατάθεση.  Στην περίπτωση αυτή η αίτηση θεωρείται κανονική, της απονέμεται ημερομηνία κατάθεσης και εγγράφεται στο Βιβλίο Εκθέσεων του Ο.Β.Ι.

5.    Για την κατάθεση και σύνταξη εγγράφων ενώπιον του Ο.Β.Ι. εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα άρθρα 2, 3, 4, και 9 της Υ.Α. 15928/ΕΦΑ/1253 (ΦΕΚ 778, Β’) και 19 του Π.Δ. 77/88 (ΦΕΚ 33, Α’).

Αρθρο 6

Συμπληρωματικά στοιχεία

1.    Μέσα σε τέσσερις μήνες από την κανονική κατάθεση και μετά από έγγραφη ειδοποίηση από τον Ο.Β.Ι., ο καταθέτης οφείλει να υποβάλλει στον Ο.Β.Ι. τα τυχόν ελλείποντα στοιχεία και δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 της παρούσας απόφασης.  Στην περίπτωση αυτή η αίτηση θεωρείται πλήρης.

2.    Αν μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ο Ο.Β.Ι. διαπιστώσει ότι τα στοιχεία της αίτησης δεν έχουν συμπληρωθεί, η αίτηση απορρίπτεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αρθρο 7

Χορήγηση Πιστοποιητικού

1.    Αν η αίτηση είναι πλήρης και κανονική, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της απόφασης αυτής και εφόσον το προϊόν που αφορά πληροί τους όρους του Κανονισμού 1610/1996, ο Ο.Β.Ι. χορηγεί πιστοποιητικό, χωρίς προηγούμενο έλεγχο των όρων του άρθρου 3 παρ. 1 στοιχεία γ) και δ) του Κανονισμού 1610/1996 με ευθύνη του καταθέτη.

2.    Από τη χορήγηση του πιστοποιητικού τρίτοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και αντίγραφα της αίτησης και των συμπληρωματικών στοιχείων που αφορούν το προστατευόμενο προϊόν.

Αρθρο 8

Δημοσίευση

1.    Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 του Κανονισμού 1610/1996 δημοσίευση πραγματοποιείται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

2.    Η δημοσίευση του πιστοποιητικού αναφέρει υποχρεωτικά εκτός των στοιχείων του άρθρου 11 παρ. 1 του Κανονισμού 1610/1996 και τη χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού.

3.    Σε περίπτωση που η αίτηση απορρίφθει από τον Ο.Β.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, δημοσιεύονται στο ΕΔΒΙ η πράξη απόρριψης και τα στοιχεία του άρθρου 9 παρ. 2 του Κανονισμού 1610/1996.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΤΕΛΗ

Αρθρο 9

Περιεχόμενο δικαιώματος

Το πιστοποιητικό παρέχει στον κάτοχό του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα αποκλειστικά δικαιώματα του άρθρου 10 του Ν. 1733/1987, ο οποίος εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.

 Αρθρο 10

Τέλη

1.    Για την κατάθεση αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού καταβάλλεται στον Ο.Β.Ι. τέλος κατάθεσης.

2.    Για την παροχή προστασίας, ο κάτοχος του πιστοποιητικού υποχρεούται σε προκαταβολή ετησίων τελών στον Ο.Β.Ι., κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 1733/1987.

3.    Το ύψος του τέλους κατάθεσης και των ετησίων τελών προστασίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Β.Ι.

4.    Η μη εμπρόθεσμη καταβολή των ετησίων τελών προστασίας συνεπάγεται την έκπτωση από τα δικαιώματα που απορρέουν από το πιστοποιητικό, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν. 1733/1987.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 11

Εναρξη Ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015