Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Προεδρικό Διάταγμα 259/1997
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Προεδρικό Διάταγμα 259/1997
 

“Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Ν. 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Εχοντας υπόψη:

1.    Το τέταρτο άρθρο του Ν. 2417/1996 “Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1979” (ΦΕΚ 139, Α’).

2.    Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα (ΦΕΚ 137, Α’) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154, Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του νόμου 2469/1997.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της 12ης Δεκεμβρίου 1996 (Θέμα 4ο, της 18ης Συνεδρίασης).

5. Την με αριθμ. 301/1997 της 26 Ιουνίου 1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πεδίο  εφαρμογής

Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται στις διεθνείς καταθέσεις βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος που παράγουν αποτελέσματα και το έδαφος της ελληνικής επικράτειας και στις εθνικές καταθέσεις για την προστασία σχεδίου ή υποδείγματος.

Αρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας νοούνται ως:

α.  “Σχέδιο ή υπόδειγμα”, η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει, ιδίως η γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, η μορφή και/ή τα υλικά του ίδιου του προϊόντος και/ή της διακόσμησης που φέρει (άρθρο τρίτο παρ. 1α Ν. 2417/1996).

β.   “Προϊόν”, κάθε βιομηχανικό ή βιοτεχνικό προϊόν, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα συστατικά που προορίζονται για συναρμολόγηση σε ένα σύνθετο προϊόν, η συσκευασία, η παρουσίαση, τα γραφικά σύμβολα και τα τυπογραφικά στοιχεία, αλλά αποκλείονται τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (άρθρο τρίτο παρ. 1β Ν. 2417/1996).

Για την εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος νοούνται:

α.  Ως “Ο.Β.Ι.”, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που εδρεύει στην Αθήνα (άρθρο 1 Ν. 1733/1987).

β.  Ως “ΠΟΔΙ”, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της σύμβασης για τη Συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το πρώτο άρθρο του Ν. 1883/1990 (ΦΕΚ 45, Α’)

γ.  Ως “Διακανονισμός”, ο Διακανονισμός της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδών και υποδειγμάτων που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2417/1996 (ΦΕΚ 139, Α’) (άρθρο 2 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2417/1996).

δ.  Ως “Διεθνές Γραφείο” το Γραφείο της Διεθνούς Ενώσεως για την προστασία της βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στη Γενεύη (άρθρο 2 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο αρθρο του Ν. 2417/1996).

ε.  Ως “διεθνής κατάθεση” βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, η κατάθεση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Διακανονισμού της Χάγης (άρθρο 2 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2417/1996).

στ. Ως “εθνική κατάθεση” σχεδίων και υποδειγμάτων, η κατάθεση που πραγματοποιείται ενώπιον του Ο.Β.Ι. για απόκτηση εθνικού τίτλου προστασίας (άρθρο 2 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2417/1996).

ζ.  Ως “βεβαιωμένη μετάφραση”, η μετάφραση που έγινε από πρόσωπο, ή αρχή που έχει το δικαίωμα να επικυρώνει μεταφράσεις.

η.  Ως “πολλαπλή κατάθεση”, η κατάθεση που περιλαμβάνει περισσότερα από ένα σχέδια και υποδείγματα.

θ.  Ως “Υ.Α. αριθ. 15928/ΕΦΑ/1253” η Υ.Α. της 24.12.1987 που αφορά την κατάθεση αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στον Ο.Β.Ι. και τήρηση βιβλίων (ΦΕΚ 778, Β’).

ι.   Ως “διεκδίκηση προτεραιότητας” το δικαίωμα διεκδίκησης προτεραιότητας από προηγούμενη κατάθεση αίτησης που προβλέπεται από το άρθρο 4 της Σύμβασης των Παρισίων του 1883 περί προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκρησίας που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 213/1975 (ΦΕΚ 258, Α’).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Εφαρμογή του Διακανονισμού της Χάγης που κυρώθηκε με το Ν. 2417/1996

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κατάθεση αίτησης

1.    Η διεθνής αίτηση μπορεί να κατατεθεί, είτε απευθείας στο Διεθνές Γραφείο στη Γενεύη, είτε διαμέσου του Ο.Β.Ι. στα γραφεία του στην Αθήνα, ή στα τυχόν Παραρτήματα του (άρθρο 4 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2417/1996).

2.    Η διεθνής αίτηση μπορεί να κατατίθεται διαμέσου του Ο.Β.Ι. όταν η κατάθεση προέρχεται από την Ελλάδα.

3.    Η κατάθεση προέρχεται από την Ελλάδα όταν ο καταθέτης, είτε έχει πραγματική και μόνιμη βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στη χώρα, είτε διαμένει σ’ αυτήν, είτε είναι έλληνας υπήκοος.

Αρθρο 4

Γλώσσα της αίτησης

Η διεθνής αίτηση πρέπει να είναι συνταγμένη στα γαλλική ή στα αγγλικά.

Αρθρο 5

Εγγραφα της αίτησης

1.    Η διεθνής αίτηση κατατίθεται σε δύο αντίγραφα και περιέχει τα υποχρεωτικά στοιχεία του άρθρου 5 του Διακανονισμού και υπογάφεται από τον καταθέτη ή τον πληρεξούσιό του (άρθρο 5 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2417/1996).

2.    Η διεθνής αίτηση μπορεί να περιέχει και τα προαιρετικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 και 4 του Διακανονισμού.

3.    Τα στοιχεία της διεθνούς αίτησης πρέπει να συμπληρώνονται στο έντυπο του Διεθνούς Γραφείου, σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες που το συνοδεύουν.

Αρθρο 6

Παραλαβή διεθνούς αίτησης

1.    Ο Ο.Β.Ι. παραλαμβάνει την θεωρούμενη ως διεθνή αίτηση και εκδίδει αμέσως απόδειξη παραλαβής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός και το είδος των συνοδευτικών εγγράφων ή στοιχείων και η ημερομηνία παραλαβής τους.

2.    Ο. Ο.Β.Ι. αποστέλλει αυθημερόν στο Διεθνές Γραφείο με τηλεαντίγραφο τα έγγραφα της διεθνούς αίτησης.  Τα λοιπά συνοδευτικά στοιχεία καθώς και τα πρωτότυπα έγγραφα της διεθνούς αίτησης αποστέλλονται ταχυδρομικά από τον Ο.Β.Ι. στο Διεθνές Γραφείο αμελλητί.

Αρθρο 7

Ημερομηνία καταχώρισης της διεθνούς κατάθεσης

Η καταχώρηση της διεθνούς κατάθεσης πραγματοποιείται από το Διεθνές Γραφείο.  Ως ημερομηνία καταχώρισης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία το Διεθνές Γραφείο παρέλαβε σε κανονική και πλήρη μορφή την διεθνή αίτηση και πληρώθηκαν τα οφειλόμενα τέλη (άρθρο 6 παρ. 2 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2417/1996).

Αρθρο 8

Πληρωμή Τελών

Τα οφειλόμενα τέλη για την διεθνή κατάθεση ή την ανανέωσή της καταβάλλονται απευθείας στο Διεθνές Γραφείο σε ελβετικά φράγκα (άρθρα 15 και 16 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2417/1996).

Αρθρο 9

Αποτελέσματα διεθνούς καταχωρημένης κατάθεσης

1.    Η διεθνής κατάθεση που είναι καταχωρημένη στο Διεθνές Μητρώο σχεδίων και υποδειγμάτων στην οποία προσδιορίζεται ως κράτος προστασίας η Ελλάδα, έχει τα ίδια αποτελέσματα με την εθνική κατάθεση για την οποία έχουν συμπληρωθεί όλες οι διοικητικές διατυπώσεις.  Αυτή η διεθνής κατάθεση προστατεύεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για τις καταχωρημένες εθνικές καταθέσεις σχεδίων ή υποδειγμάτων (άρθρο 7 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2417/1996).

2.    Κάθε διεθνής καταχωρημένη κατάθεση η οποία έχει ως κράτος προέλευσης την Ελλάδα παράγει πλήρη αποτελέσματα στην ελληνική επικράτεια (άρθρο 7 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2417/1996).

3.    Η δημοσίευση από το Διεθνές Γραφείο των καταχωρημένων διεθνών καταθέσεων στο Δελτίο Διεθνών σχεδίων και υποδειγμάτων μαζί με τις πράξεις που τα αφορούν ισοδυναμεί και έχει τα ίδια αποτελέσματα με την δημοσίευσή τους στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που τηρεί ο Ο.Β.Ι.

4.    Από την ημερομηνία κυκλοφορίας του μηνιαίου Δελτίου Διεθνών Σχεδίων και Υποδειγμάτων οι τρίτοι μπορούν να λάβουν γνώση του περιεχομένου του στα γραφεία του Ο.Β.Ι.

Αρθρο 10

Διάρκεια προστασίας

1.    Η διάρκεια προστασίας της καταχωρημένης διεθνούς κατάθεσης σχεδίου ή υποδείγματος με προσδιορισμό την Ελλάδα είναι πέντε χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος Προεδρικού Διάταγματος (άρθρο 11 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2417/1996).

2.    Η παραπάνω προστασία αρχίζει από την ήμερομηνία της διεθνούς κατάθεσης έτσι όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του Διακανονισμού (άρθρο 6 του Διακανονισμού που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2417/1996).

Αρθρο 11

Παύση προστασίας στην Ελλάδα

Η προστασία στην Ελλάδα διεθνούς καταχωρημένου βιομηχανικού σχεδίου και υποδείγματος παύει να ισχύει μετά από αμετάκλητη απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.  Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται από τον Ο.Β.Ι. στο Διεθνες Γραφείο το οποίο την δημοσιεύει στο Δελτίο διεθνών σχεδίων και υποδειγμάτων και την εγγράφει στο Διεθνές Μητρώο.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Αρθρο 12

Οροι προστασίας

1.    Το κατ’ άρθρο 2 παρ. 1α του παρόντος προεδρικού διατάγματος σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται υπό την προϋπόθεση ότι είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα.

2.    Η προστασία του σχεδίου ή υποδείγματος αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισής του.

3.    Ενα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται νέο εάν, μέχρι το χρόνο της κατάθεσης της αίτησης για καταχώριση ή, εφόσον διεκδικείται προτεραιότητα, μέχρι την ημερομηνία προτεραιότητας, δεν έχει διατεθεί στο κοινό κανένα πανομοιότυπο σχέδιο ή υπόδειγμα.  Πανομοιότυπα θεωρούνται τα σχέδια ή υποδείγματα των οποίων τα χαρακτηριστικά διαφέρουν μόνον ως προς επουσιώδεις λεπτομέρειες.

4.    Ενα σχέδιο ή υπόδειγμα έχει ατομικό χαρακτήρα αν η όλη εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη διαφέρει από εκείνη που προκαλείται στον ίδιο χρήστη από οποιοδήποτε άλλο σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο έχει καταστεί προσιτό στο κοινό πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για καταχώριση ή, εφόσον διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ημερομηνία της προτεραιότητας.

5.    Κατά την εκτίμηση της ατομικότητας λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός της ελευθερίας του δημιουργού του σχεδίου ή υποδείγματος σχετικα με τις τεχνικές ανάγκες.

6.    Το σχέδιο ή υπόδειγμα, ενός προϊόντος το οποίο αποτελεί συστατικό ενός σύνθετου προϊόντος θεωρείται ότι είναι νέο και ότι έχει ατομικό χαρακτήρα μόνο εάν:

α.  το συστατικό, όταν ενσωματωθεί στο σύνθετο προϊόν, παραμένει ορατό κατά τη συνήθη χρήση του προϊόντος, και

β.  τα ορατά χαρακτηριστικά του συστατικού πληρούν άυτά καθαυτά τις προϋποθέσεις ως προς το νέο και ατομικό χαρακτήρα.

7.    Ως “συνήθης χρήση” κατά την έννοια της παραπάνω παραγράφου 6, νοείται κάθε χρήση εκτός από τη συντήρηση, ή την επισκευή ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες.

Αρθρο 13

Αποκάλυψη

1.    Για την εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφοι 3 και 4 τουπαρόντος προεδρικού διατάγματος, το σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται ότι έχει καταστεί προσιτό στο κοινό αν έχει δημοσιευθεί μετά από καταχώριση ή με άλλο τρόπο έχει εκτεθεί, κυκλοφορήσει στο εμόριο ή γνωστοποιηθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός αν τα γεγονότα αυτά ήτα λογικά αδύνατο να γίνουν γνωστά κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων στους κύκλους που ειδικεύονται στον οικείο κλάδο και ασκούν δραστηριότητες εντός της Κοινότητας, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για καταχώριση στον Ο.Β.Ι. ή, εφόσον διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ημερομηνία προτεραιότητας.

2.    Δεν θεωρείται ότι το σχέδιο ή υπόδειγμα έχει καταστεί προσιτό στο κοινό, για το λόγο και μόνον ότι έχει παρουσιαστεί σε τρίτο πρόσωπο με τον ρητό ή σιωπηρό όρο της τήρησης εχεμύθειας.

Αρθρο 14

Αποκαλύψεις μη βλαπτικές

1.    Δενν προσβάλλεται ο νέος χαρακτήρας ενός σχεδίου ή υποδείγματος σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, στην περίπτωση που το σχέδιο ή υπόδειγμα έχει καταστεί προσιτό στο κοινό κατά το δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης για καταχώριση ή εφόσον διεκδικείται προτεραιότητα, της ημερομηνίας προτεραιότητας, εάν συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

α.  Το σχέδιο ή υπόδειγμα έγινε προσιτό στο κοινό από το δημιουργό ή το διάδοχό του ή από τρίτους κατόπιν πληροφοριών που παρέσχε ή ενεργειών στις οποίες προέβη ο δημιουργός ή ο διάδοχός του.

β.  Η γνωστοποίηση οφείλεται σε παράνομη συμπεριφορά έναντι του δημιουργού ή του διαδόχου του, εκτός εάν η εν λόγω συμπεριφορά είχε σαν συνέπεια την καταχώριση του σχεδίου ή υποδείγματος.

2.    Δεν προσβάλλεται ο νέος χαρακτήρας ενός σχεδίου ή υποδείγματος και στην περίπτωση που το σχέδιο ή υπόδειγμα παρουσιάσθηκε σε επίσημα αναγνωρισμένη έκθεση κατά την έννοια της σύμβασης για τις διεθνείς εκθέσεις που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου 1928 και κυρώθηκε με το Ν. 5562/1932 (ΦΕΚ 221, Α’).  Στην περίπτωση αυτή η γνωστοποίηση στο κοινό πρέπει να έχει γίνει έως 6 μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης στον Ο.Β.Ι. και ο καταθέτης πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία της έκθεσης των προϊόντων στα οποία έχει ενσωματωθεί ή επί των οποίων έχει εφαρμοσθεί το σχέδιο ή υπόδειγμα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Αρθρο 15

Εξαιρέσεις από την προστασία

1.    Δεν υφίσταται δικαίωμα σε σχέδιο ή υπόδειγμα όταν:

α.  είναι αντίθετο προς τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.

β.  τα χαρακτηριστικά της μορφής του προϊόντος υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική του λειτουργία.

γ.  τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης του προϊόντος πρέπει κατ’ ανάγκη να αναπαραχθούν με την ακριβή μορφή και τις διαστάσεις τους, ώστε το προϊόν στο οποίο ενσωματώνεται ή εφαρμόζεται το σχέδιο ή υπόδειγμα να μπορεί να συνδεθεί μηχανικά με άλλο προϊόν ή να τοποθετηθεί μέσα, γύρω ή επάνω σε ένα άλλο προϊόν, ώστε κάθε ένα από αυτά να επιτελεί τη λειτουργία του.

2.    Κατά παρέκκλιση από την παραπάνω παράγραφο 1β. και γ., ένα σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται όταν, τηρουμένων των προϋπθέσεων του άρθρου 12, το σχέδιο αυτό ή υπόδειγμα καθιστά δυνατή την πολλαπλή συναρμολόγηση ή σύνδεση εναλλασόμενων μεταξύ τους προϊόντων σε ένα σύστημα αρθρωτών στοιχείων.

Αρθρο 16

Ακυρότητα

1.    Το καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα κυρήσσεται άκυρο με δικαστική απόφαση εφόσον:

α.  ο κάτοχος του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος δεν είναι δημιουργός ή ο διάδοχός του ή ο δικαιούχος του σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος προεδρικού διατάγματος

β.  το προστατευόμενο σχέδιο ή υπόδειγμα δεν πληρεί τις προϋπθέσεις των άρθρων 12 και 13 του παρόντος προεδρικού διατάγματος

γ.  τα χαρκτηριστικά της μορφής του προϊόντος ή τα χαρακτηριστικά διασύνδεσής του δεν αποτελούν αντικείμενο προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1,β και γ του παρόντος προεδρικού διατάγματος

δ.  η εκμετάλλευση ή η δημοσίευσή του αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.

2.    Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του Ν. 1733/1987.

3.    Η ακυρότητα του δικαιώματος μπορεί να κηρυχθεί ακόμη και μετά την λήξη ισχύος του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος ή την παραίτηση από αυτό, ή την έκπτωση του δικαιούχου από τα δικαιώματά του.

4.    Το καταχωρημένό σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο κηρύσσεται άκυρο λογίζεται ότι δεν επέφερε εξ υπαρχής κανένα από τα αποτελέσματα τα οποία προβλέπονται από το παρόν προεδρικό διάταγμα.  Το αναδρομικό αποτέλεσμα της ακυρότητας δεν θίγει τις αποφάσεις περί προσβολής που έχούν αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου και έχουν εκτλεσθεί πριν από την έκδοση της απόφασης περί ακυρότητας και τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την απόφαση περί ακυρότητας, εφόσον έχουν εκτλεσθεί πριν από την έκδοσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Αρθρο 17

Δικαιούχοι προστασίας

1.    Δικαίωμα καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος έχεί ο δημιουργός ή ο καθολικός ή ειδικός διάδοχός του.  Οποιος καταθέτει την αίτηση για κταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος θεωρείται δικαιούχος, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

2.    Αν δύο ή περισσότεροι δημιούργησαν ένα σχέδιο ή υπόδειγμα με κοινή δημιουργική προσπάθεια και εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, το δικαίωμα στο σχέδιο ή υπόδειγμα ανήκει σε όλους εξ αδιαιρέτου κατά ίσα μέρη.  Κάθε συνδικαιούχος μπορεί να μεταβιβάζει ελεύθερα το μερίδιό του και να επιμελείται την προστασία του κοινού καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος.

3.    Στην περίπτωση που το σχέδιο ή υπόδειγμα δημιουργήθηκε από εργαζόμενο εφαρμόζονται ανάλογα οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 7, του άρθρου 6 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ, 171, Α’).

4.    Αν δύο ή περισσότεροι δημιούργησαν ουσιωδώς όμοια σχέδια ή υποδείγματα ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, το δικαίωμα ανήκει σ’ εκείνον που κατέθεσε πρώτος την αίτηση για καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος ή σ’ εκείνον που έχει δικαίωμα προτεραιότητας έναντι των λοιπών σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Αρθρο 18

Διεκδίκηση

1.    Ο δικαιούχος σχεδίου ή υποδείγματος μπορεί, εφόσον τρίτος κατέθεσε χωρίς τη συγκατάθεσή του αίτηση για καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος που αφορά αυτό το σχέδιο ή υπόδειγμα, ή τα ουσιώδη στοιχεία του, να ζητήσει με αγωγή κατά του τρίτου την αναγνώριση σ’ αυτόν των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αίτηση ή αν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό καταχώρισης, την μεταβίβασή του.  Ο συνδικαιούχος καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση του δικαιώματός του.

2.    Η αγωγή του δικαιούχου ή συνδικαιούχου ασκείται μέσα σε δύο χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης της καταχώρισης του σχεδίου ή υποδείγματος στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ).  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 6 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α’).

Αρθρο 19

Μεταβίβαση και Αδεια εκμετάλλευσης

1.    Το δικαίωμα για καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος και το καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγματα μπορούν να μεταβιβαστούν με έγγραφη συμφωνία ή να κληρονομηθούν.  Η μεταβίβαση συντελείται από την καταχώριση της συμφωνίας ή του κληρονομητηρίου στο Μητρώο Σχεδίων και Υποδειγμάτων και δημοσιεύεται στο ΕΔΒΙ.

2.    Ο δικαιούχος καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος μπορεί να παραχωρεί με έγγραφη συμφωνία άδεια εκμετάλλευσης του σχεδίου ή υποδείγματός του σε τρίτους.  Η εν λόγω άδεια εγγράφεται στο Μητρώο Σχεδίων και Υποδειγμάτων και δημοσιεύεται στο ΕΔΒΙ.

3.    Κατά τα λοιπά ισχύουν ανάλογα οι διτάξεις του άρθρου 12 παράγραφοί 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του Ν. 1733/1987 και οι όροι και η διαδικασία των άρθρων 2 παρ. 10 εδάφιο ζ και 24 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α’).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΒΙΒΛΙΑ

Αρθρο 20

Κατάθεση αίτησης-Παραδεκτό

1.    Για την καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος απαιτείται η κατάθεση αίτησης στον Ο.Β.Ι.

2.    Η αίτηση πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά:

α.  αίτημα καταχώρισης του σχεδίου ή υποδείγματος στο Μητρώο Σχεδίων και Υποδειγμάτων.

β.  Το πλήρες όνομα ή την επωνυμία, την εθνικότητα, την κατοικία ή την έδρα και τη διεύθυνση του καταθέτη.

γ.  Τον αντίκλητο σε περίπτωση που ο καταθέτης δεν έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και δήλωση δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων.

δ. Προσδιορισμό του αντικειμένου ή των αντικειμένων στα οποία το σχέδιο ή το υπόδειγμα προορίζεται να ενσωματωθεί.

ε.  Γραφική ή φωτογραφική παράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος κατάλληλη για αναπαραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

3.    Η αίτηση μπορεί ακόμα να περιέχει:

α. Κατάλογο με τα προϊόντα στα οποία θα ενσωματωθεί ή επί των οποίων πρόκειται να εφαρμοσθεί το σχέδιο ή υπόδειγμα.

β.   Ταξινόμηση των προϊόντων που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο α σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την Διεθνή Ταξινόμηση των σχεδίων και υποδειγμάτων που καθιέρωσε ο Διακανονισμός του Λοκάρνο της 8 Οκτωβρίου 1968, έτσι όπως ισχύει κάθε φορά.

γ.  Αν ο αιτών δεν είναι ο δημιουργός ή δεν είναι ο μόνος δημιουργός, δήλωση για την προέλευση του δικαιώματος επί του σχεδίου ή υποδείγματος.

δ.  Αίτημα για διεκδίκηση προτεραιότητας από προηγούμενη κατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, το οποίο συνοδεύεται με δήλωση της χρονολογίας και της χώρας της πρώτης κατάθεσης.

ε.  Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών στοιχείων του σχεδίου ή υποδείγματος, περιλαμβανομένης τυχόν αναφοράς σε χρώματα.  Η περιγραφή αυτή δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 100 λέξεις, αναφέρεται στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σχέδιο ή υποδείγματα σύμφωνα με την κατατεθείσα αναπαράστασή του, και δεν αφορά τεχνικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με την λειτουργία του αντικειμένου στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγμα ή με τις πιθανές χρήσεις του ή το υλικό παρασκευής του.

στ. Αίτημα για έγχρωμη δημοσίευση της παράστασης.

ζ.  Αίτημα για αναβολή της δημοσίευσης της αίτησης για καταχώριση του σχεδίου ή υποδείγματος, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την κατάθεση της αίτησης.

η.  Δήλωση ότι το σχέδιο ή υπόδειγμα έχει παρουσιαστεί σε επίσημα αναγνωρισμένη έκθεση.  Η δήλωση αυτή συνοδεύεται από βεβαίωση για την χρονολογία πραγματοποίησης της εκθέσεως.

4.    Σε περίπτωση αναβολής της δημοσίευσης της αίτησης για καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος στον Ο.Β.Ι., σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 3 εδάφιο ζ, ο καταθέτης μπορεί να επισυνάψει την αίτησή του δείγμα του προϊόντος στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή επί του οποίου έχει εφαρμοστεί το σχέδιο ή υπόδειγμα που περιέχεται στην παράσταση.  Το δείγμα κατατίθεται μέσα σε κλειστό, σφραγισμένο χαρτοκιβώτιο διαστάσεων, κατ’ ανώτατο όριο 30 εκατ. Χ 30 εκατ., και βάρους όχι μεγαλύτερου των 4 κιλών.  Στην επάνω πλευρά του χαρτοκιβωτίου επικολλάται η ίδια γραφική παράσταση με εκείνη που συνοδεύει την αίτηση.

5.     Περισσότερα σχέδια ή υποδείγματα μπορούν να περιληφθούν σε μία μόνον αίτηση η οποία χαρακτηρίζεται ως πολλαπλή αίτηση καταχώρισης εφόσον δεν ξεπερνούν συνολικά τα 50 και τα προϊόντα στα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν ή επί των οποίων πρόκειται να εφαρμοσθούν ανήκουν όλα στην ίδια υποκατηγορία ή στο ίδιο σύνολο ή την ίδια σύνθεση στοιχείων.  Στην περίπτωση αυτή ο καταθέτης καταβάλλει στον Ο.Β.Ι., κατά τους όρους και τη διαδικασία των άρθρων 2 παρ. 10 εδάφιο ζ. και 24 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α’), πρόσθετο τέλος καταχώρισης και πρόσθετο τέλος δημοσίευσης το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό επί του βασικού τέλους καταχώρισης για κάθε επιπλέον σχέδιο ή υπόδειγμα.  Εφόσον η πολλαπλή αίτηση περιέχει αίτημα αναβολής της δημοσίευσης καταβάλλεται αντίστοιχα πρόσθετο τέλος αναβολής της δημοσίευσης.

6.    Στην αίτηση επισυνάπτονται υποχρεωτικά οι αποδείξεις είσπραξης από τον Ο.Β.Ι. των τελών κατάθεσης και καταχώρισης του σχεδίου ή υποδείγματος και των τελών της πρώτης πενταετούς προστασίας που καταβάλλονται κατά τους όρους και τη διαδικασία των άρθρων 2 παρ. 10 εδάφιο ζ και 24 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α’).

7.    Η αίτηση γίνεται δεκτή για κατάθεση, εφόσον πληρεί τους όρους των παραπάνω παραγράφων 2 και 6 του αυτού άρθρου του παρόντος προεδρικού διατάγματος.  Τότε, η κατάθεση της αίτησης θεωρείται κανονική, αλλά όχι πλήρης.

8.    Μέσα σε τέσσερεις μήνες από την κατάθεση, ο καταθέτης οφείλει να συμπληρώσει τυχόν ελλείψεις, να διορθώσει τυχόν λάθη στη σύνταξη των εγγράφων και των λοιπών δικαιολογητικών σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού και να καταβάλλει το τέλος δημοσίευσης και το τυχόν τέλος αναβολής δημοσίευσης.  Υστερα απ’ αυτά, η κατάθεση της αίτησης θεωρείται πλήρης.

9.    Σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι πλήρης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία ο Ο.Β.Ι. την απορρίπτει με αιτιολογημένη απόφαση.

10.   Ως ημερομηνία καταχώρισης της αίτησης θεωρείται η κατά την παράγραφο 7 ημερομηνία κανονικής κατάθεσης της αίτησης.

Αρθρο 21

Σύνταξη της αίτησης

1.    Η αίτηση κατατίθεται σε δύο αντίγραφα και υπογράφεται από τον δικαιούχο ή τον πληρεξούσιό του δικηγόρο.  Τα άρθρα 2, 3 και 4 της Υπουργικής Απόφασης αριθ. 15928/ΕΦΑ/1253 εφαρμόζονται ανάλογα.

2.    Η παρουσίαση των εγγράφων της αίτησης και των σχεδίων ακολουθεί τις προδιαγραφές του άρθρου 8 παρ. 1, 2 και 3 α,β,γ,ε,στ και ζ του άρθρου 9 της Υπουργικής απόφασης αριθ. 15928/ΕΦΑ/1253.  Στην αίτηση επισυνάπτονται δύο μαυρόασπρες φωτογραφίες ή γραφικές αναπαραστάσεις του κατατεθειμένου σχεδίου ή υποδείγματος.  Στην περίπτωση που ο καταθέτης ζητά την έγχρωμη δημοσίευση του σχεδίου ή υποδείγματος οι φωτογραφίες αυτές ή οι γραφικές αναπαραστάσεις πρέπει να είναι έγχρωμες.

3.    Οι φωτογραφίες και γραφικές αναπαραστάσεις πρέπει να παρουσιάζουν καθαρά, χωρίς σκιάσεις, μόνόν το αντικείμενο στο οποίο ενσωματώνεται το κατατεθειμένο σχέδιο ή υπόδειγμα.  Δεν επιτρέπεται δίπλα στο αντικείμενο αυτό να εμφανίζονται αλλά αντικείμενα, πρόσωπα ή ζώα.  Το αντικείμενο αυτό πρέπει να απεικονίζεται, τουλάχιστον μία φορά σε θέση συνήθους χρήσης.

4.    Δεν γίνονται δεκτές κατά την κατάθεση:

α.    Φωτογραφίες από “φιλμ αμέσου εμφανίσεως”.

β.  Λέξεις ή κείμενα ή χαρακτηρισμοί, ή επωνυμίες ή σήματα τα οποία γράφονται επί του αντικειμένου ή επί της φωτογραφίας ή της γραφικής αναπαράστασης.

γ.    Φωτογραφίες ή γραφικές αναπαραστάσεις σε φωτοτυπία.

δ.   Φωτογραφίες ή γραφικές αναπαραστάσεις οι οποίες δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε offset μορφή.

ε.   Φωτογραφίες με διάσταση μεγαλύτερη από 16Χ16 εκατοστά.

Αρθρο 22

Προτεραιότητα

1.    Αν έχει πραγματοποιηθεί κανονικά κατάθεση αίτησης του ιδίου σχεδίου ή υποδείγματος σε ένα από τα κράτη μέλη της διεθνούς ενώσεως για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο καταθέτης ή δικαιούχος της αίτησης έχει το δικαίωμα προτεραιότητας εφόσον η κατάθεση πραγματοποιηθεί μέσα σε 6 μήνες από την παραπάνω κατάθεση.  Το δικαίωμα προτεραιότητας ανατρέχει στο χρόνο της πρώτης κατάθεσης.

2.    Δικαίωμα προτεραιότητας για κατάθεση σχεδίου ή υποδείγματος υφίσταται και από προηγούμενη εθνική κατάθεση υποδείγματος χρησιμότητος και αντιστρόφως εφόσον τηρηθεί η προθεσμία των 6 μηνών, πρόκειται για το ίδιο αντικείμενο και υποβληθεί στον Ο.Β.Ι. δήλωση προτεραιότητας με τα στοιχεία της παρακάτω παραγράφου 3 εδ. α.

3.    Μέσα σε 10 μήνες από την πρώτη κανονική κατάθεση στην αλλοδαπή πρέπει να υποβληθεί στον Ο.Β.Ι.:

α.Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία έγινε η πρώτη κανονική κατάθεση σχετικά με τον αριθμό και τη χρονολογία της αίτησης μαζί με επίσημο αντίγραφο του σχεδίου ή υποδείγματος και

β.Βεβαιωμένη μετάφραση στην ελληνική του πιο πάνω πιστοποιητικού στο οποίο επισυνάπτεται αντίγραφο του σχεδίου ή υποδείγματος.

4.    Σε περίπτωση επίκλησης προτεραιότητας με βάση περισσότερους αλλοδαπούς τίτλους προστασίας ως χρόνος προτεραιότητας θεωρείται η ημερομηνία της πρώτης αλλοδαπής κατάθεσης.

Αρθρο 23

Αναβολή δημοσίευσης

1.    Ο καταθέτης μπορεί να δηλώσει κατά την κατάθεση της αίτησης στον Ο.Β.Ι. για καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ. 2ε, παρ. 3ε και στ και παρ. 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν επιθυμεί να δημοσιευθούν.  Στην περίπτωση αυτή, εφόσον καταβάλλει στον Ο.Β.Ι. τέλος αναβολής δημοσίευσης κατά τους όρους και τη διαδικασία των άρθρων 2 παρ. 10 εδάφιο ζ και 24 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α’), ο Ο.Β.Ι. χαρακτηρίζει τα στοιχεία “ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΑ” και τα ταξινομεί σε χωριστό φάκελλο.  Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται, ούτε γίνονται προσιτά στο κοινό, πριν τη λήξη της αντίστοιχης προθεσμίας, του άρθρου 20 παρ. 3, ζ του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

2.    Το μη δημοσιεύσιμο των στοιχείων αυτών αίρεται ύστερα από απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου για τα πρόσωπα εκείνα που συμμετέχουν σε δίκη σχετικά με την ισχύ, την παραβίαση ή την διεκδίκηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων που απορρέουν από το προστατευόμενο σχέδίο ή υπόδειγμα.

Αρθρο 24

Πιστοποιητικό καταχώρισης-Δημοσιότητα

1.    Μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, και εφόσον η αίτηση καταχώρισης είναι κανονική και πλήρης, ο Ο.Β.Ι., εκδίδει πιστοποιητικό καταχώρισης του σχεδίου ή υποδείγματος χωρίς προηγούμενο έλεγχο των όρων των άρθρων 12, 13, 14 και 15 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με ευθύνη του καταθέτη.

2.    Με την επιφύλαξη του άρθρου 23, η καταχωρημένη αίτηση σχεδίου και υποδείγματος μαζί με τα επισυναπτόμενα σ’ αυτήν στοιχεία δίνεται στη δημοσιότητα 4 μήνες μετά την ημερομηνία καταχώρισης.  Εφόσον έχει κατατεθεί δείγμα του προϊόντος στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή επί του οποίου έχει εφαρμοστεί το καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4, του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ο Ο.Β.Ι. το αναφέρει στην δημοσίευσή του με πρόσθετο μνεία.  Για τη δημοσίευση καταβάλλεται στον Ο.Β.Ι. τέλος δημοσίευσης κατά τους όρους και τη διαδικασία των άρθρων 2 παρ. 10 εδάφιο ζ και 24 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α’).

3.    Από την ημερομηνία δημοσιότητας της αίτησης ή τη λήξη ή διακοπή του χρόνου αναβολής της δημοσίευσης, οι τρίτοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και αντίγραφα της αίτησης, της περιγραφής, των σχεδίων ή υποδειγμάτων και κάθε άλλου σχετικού στοιχείου.

4.    Στοιχεία της καταχωρημένης αίτησης δημοσιεύονται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

5.    Οι δημοσιεύσεις στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας γίνονται σε ξεχωριστό τεύχος με τίτλο “Σχέδια και Υποδείγματα”.  Στο τεύχος αυτό δημοσιεύονται στοιχεία από τις χορηγήσεις πιστοποιητικών καταχώρισης σχεδίων και υποδειγμάτων, οι μεταβιβάσεις, παραιτήσεις και παραχωρήσεις αδειών εκμετάλλευσης, ο χρόνος λήξης της παρεχόμενης προστασίας ή η ακύρωση του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος.

Αρθρο 25

Βιβλία-Μητρώα-Αρχεία

1.    Ο Ο.Β.Ι. τηρεί Μητρώο σχεδίων και υποδειγμάτων στο οποίο εγγράφονται τα καταχωρημένα σχέδι και υποδείγματα, αρχείο σχεδίων και υποδειγμάτων με τους διαδικαστικούς φακέλλους και βιβλίο εκθέσεων για την εγγραφή των αιτήσεων καταχώρισης σχεδίων και υποδειγμάτων.

2.    Για τον τρόπο τήρησης των στοιχείων στα παραπάνω μητρώα, αρχεία και βιβλία το άρθρο 4 παράγραφοι 2, 3 και 4 του Ν. 1733/1987 και τα άρθρα 10, 11 και 12 της Υπουργικής Απόφασης αριθ. 15928/ΕΦΑ/1253 εφαρμόζονται ανάλογα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Αρθρο 26

Περιεχόμενο δικαιώματος

1.    Με την καταχώριση ο δικαιούχος σχεδίου ή υποδείγματος αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα να το χρησιμοποιεί και να απαγορεύει σε οποιοδήποτε τρίτο τη χρήση του χωρίς τη συγκατάθεσή του.

2.    Η παραπάνω χρήση καλύπτει, ιδίως την κατασκευή, προσφορά, διάθεση στην αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή ή χρήση του προϊόντος στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή εφαρμοστεί το εν λόγω σχέδιο ή υπόδειγμα καθώς και την αποθήκευση προϊόντος για τους σκοπούς αυτούς.

3.    Τα δικαιώματα που παρέχει η καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος δεν εκτείνονται:

α.  σε ιδιωτικές ενέργειες που γίνονται για μη εμπορικούς σκοπούς,

β.  σε πράξεις που γίνονται για περιαματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς,

γ.  σε πράξεις αναπαραγωγής του σχεδίου ή υποδείγματος για την παράθεση παραδειγμάτων ή στο πλαίσιο διδασκαλίας, εφόσον αυτές οι πράξεις δεν αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη, δεν βλάπτουν αδικαιολόγητα τη συνήθη εκμετάλλευση του σχεδίου ή υποδείγματος και μνημονεύεται η πηγή,

δ.  στον εξοπλισμό πλοίων και αεροσκαφών που έχουν καταχωρηθεί σε άλλη χώρα, όταν εισέρχονται προσωρινά στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας,

ε.  στην εισαγωγή, στην Ελλάδα, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την επισκευή αυτών των πλοίων και αεροσκαφών και

στ. στις επισκευές αυτών των πλοίων και αεροσκαφών.

4.    Κατά παρέκκλιση από την παραπάνω παράγραφο 1 τα δικαιώματα που παρέχει η καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος επιτρέπεται να ασκούνται και από τρίτους, μετά από εύλογη και δίκαιη αποζημίωση του δικαιούχου καθοριζομένη με συμφωνία των δύο μερών και σε περίπτωση διαφωνίας από το δια του παρόντος προεδρικού διατάγματος προβλεπόμενο αρμόδιο δικαστήριο, μετά παρέλευση πενταετίας από την πρώτη κυκλοφορία στην αγορά του προϊόντος στο οποίο εφαρμόσθηκε το σχέδιο ή υπόδειγμα, υπό τους κατωτέρω όρους:

α.  το προϊόν αποτελεί ανταλλακτικό μηχανοκίνητου οχήματος στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγμα, και

β.  η χρήση αυτή έχει σκοπό να επιτρέψει την επισκευή ενός μηχανοκίνητου οχήματος και

γ.  το κοινό ενημερώνεται σχετικά με την προέλευση του προϊόντος που χρησιμοποιείται για την επισκευή, με σχετική ανεξίτηλη επισήμανση, όπως η επίθεση εμπορικού σήματος ή εμπορικής επωνυμίας ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

5.    Οποιος χρησιμοποιεί ένα σχέδιο ή υπόδειγμα, ή έχει προβεί στις αναγκαίες προετοιμασίες για την χρήση του κατά τον χρόνο καταχώρισης αίτησης σχεδίου, ή υποδείγματος από τρίτο ή κατά την ημερομηνία προτεραιότητας, δικαιούται να συνεχίσει να το χρησιμοποιεί για την επιχείρησή του και τις ανάγκες της.  Το δικαίωμα αυτό μπορεί να μεταβιβάζεται μόνο μαζί με την επιχείρηση.

6.    Το καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπραγμάτου ασφαλείας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων καθώς και αντικείμενο κατάσχεσης.

Αρθρο 27

Εκταση προστασίας

1.    Ο δικαιούχος προστατεύεται και έναντι σχεδίων ή υποδειγμάτων που προκαλούν στον ενημερωμένο χρήστη εντύπωση ομοιότητας.

2.    Για την εκτίμηση του πεδίου προστασίας λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός ελευθερίας του δημιουργού του σχεδίου ή υποδείγματος σχετικά με τις τεχνικές ανάγκες.

Αρθρο 28

Δικαστική προστασία-Αγωγές

«1. Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος, ο κάτοχός του μπορεί να αξιώσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον. Η άρση της προσβολής μπορεί να περιλαμβάνει κατ’ αίτηση του κατόχου ενδεικτικά: α) την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωμα του παρόντος νόμου και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν στη δημιουργία ή την κατασκευή των εν λόγω εμπορευμάτων, β) την οριστική απομάκρυνση αυτών από το εμπόριο ή γ) την καταστροφή αυτών. Κατά την εξέταση του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αναλογίας μεταξύ της σοβαρότητας της προσβολής και των μέτρων αποκατάστασης, καθώς και τα συμφέροντα τρίτων. Η εκτέλεση των μέτρων του δεύτερου εδαφίου γίνεται με δαπάνες του παραβάτη, εκτός εάν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. Τα δικαιώματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής έχουν οι δικαιούχοι και κατά ενδιάμεσου προσώπου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον για την προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου (άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2004/48). Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή έως δέκα (10.000) χιλιάδων ευρώ υπέρ του δικαιούχου, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 947 Κ.Πολ. Δ. Για τη διαπίστωση της παράβασης της υποχρέωσης παράλειψης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ.» [1]

[1] Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 5 άρθρου 53 Ν.3966/2011, ΦΕΚ Α' 118/24.05.2011

2. «Οι διατάξεις των παραγράφων 2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 17 του ν. 1733/1987, καθώς και των άρθρων 17Α έως και 17ΣΤ του ίδιου νόμου εφαρμόζονται ανάλογα». [2]

[2] Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 6 άρθρου 53 Ν.3966/2011, ΦΕΚ Α' 118/24.05.2011. Με την παρ.7 του αυτού άρθρου και νόμου ορίζεται ότι: "7. α) Σε εκκρεμείς υποθέσεις κατά την έναρξη της ισχύος του πα-ρόντος νόμου, οι διαδικαστικές πράξεις που δεν έχουν συντελεστεί διενεργούνται κατά τις διατάξεις του.
β) Η διάρκεια των προθεσμιών που είχαν αρχίσει πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του, μόνο αν η προ-βλεπόμενη από αυτές διάρκειά τους είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις."

Αρθρο 29

Διάρκεια ισχύος του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος

1.    Η διάρκεια ισχύος του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος είναι πέντα έτη από την ημερομηνία κανονικής κατάθεσης της αίτησης στον Ο.Β.Ι. με δυνατότητα ανανέωσης ανά πενταετία και συνολικά μέχρι εικοσιπέντε (25) έτη και ανώτατο όριο από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για καταχώριση του σχεδίου ή υποδείγματος.

2.    Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται από τον δικαιούχο καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος ή τον πληρεξούσιο του δικηγόρο και συνοδεύεται από την απόδειξη είσπραξης από τον Ο.Β.Ι. των τελών ανανέωσης τα οποία καταβάλλονται κατά τους όρους και τη διαδικασία των άρθρων 2 παρ. 10 εδάφιο ζ και 24 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171, Α’).  Τα τέλη ανανέωσης προκαταβάλλονται μέσα στο εξάμηνο που προηγείται της τελευταίας ημέρας του μήνα κατά τον οποίο λήγει η προστασία.

3.    Μετά τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 και μέσα σε έξι μήνες απ’ αυτήν ο δικαιούχος καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος ή ο πληρεξούσιός του δικηγόρος μπορούν να καταβάλουν τα τέλη που οφείλονται προσαυξημένα κατά πενήντα στα εκατό.  Στην αντίθετη περίπτωση παύει να ισχύει η προστασία για το καταχωρημένο σχέδιο ή υποδείγμα η οποία προβλέπεται από το παρόν προεδρικό διάταγμα.

4.    Η ανανέωση ισχύει από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία λήγει η υφιστάμενη καταχώριση.

5.    Η ανανέωση καταχωρίζεται στο Μητρώο Σχεδίων και Υποδειγμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 30

Το σχέδιο ή υπόδειγμα που έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι επίσης δεκτικό προστασίας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα από τον χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε ή αποτυπώθηκε με οποιαδήποτε μορφή.

Αρθρο 31

Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Για τα διεθνή βιομηχανικά σχέδια ή υποδείγματα τα οποία κατατέθηκαν σύμφωνα με τον Διακανονισμό της Χάγης η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία ισχύος του Διακανονισμού της Χάγης στην Ελλάδα, δηλαδή από την 18η Απριλίου 1997.  Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και ετέλεση του παρόντος διατάγματος.  Το παρόν προεδρικό διάταγμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015