Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Βιομηχανικά Σχέδια » Καταχώριση Σχεδίων » Καταχώριση Βιομηχανικών Σχεδίων στο Εξωτερικό » Κοινοτικά Σχέδια και Υποδείγματα
Αναζήτηση  
   Είσοδος
Βιομηχανικά ΣχέδιαΕυρεσιτεχνίεςΤεχνολογική Πληροφόρηση
Κοινοτικά Σχέδια και Υποδείγματα
 

Μπορείτε να κατεβάσετε και να αποθηκεύεσετε το έντυπο που αφορά στα Κοινοτικά Σχέδια & Υποδείγματα καθώς και τον σχετικό Οδηγό ("Κοινοτικά Σχέδια & Υποδείγματα - Οδηγός για Καταθέτες").

Το εγχειρίδιο των σχεδίων και υποδειγμάτων

 

Γενικές Πληροφορίες:

Ορισμοί

Πώς προστατεύονται τα κοινοτικά σχεδια ή υποδείγματα και ποιες οι προϋποθέσεις προστασίας ενός σχεδίου ή υποδείγματος;

Κατάθεση της αίτησης και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.

Διαδικασία καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος.

Αποτελέσματα του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος.

Προσβολή δικαιώματος επί κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος.

Νομοθεσία

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2245/2002 της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2002 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/1001 του Συμβουλίου για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2246/2002 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2002 περί των πληρωτέων προς το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) τελών, όσον αφορά την καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/96 της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 1996 σχετικά με τον κανονισμό διαδικασίας των τμημάτων προσφυγών του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Απόφαση του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την έγκριση της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Πράξη της Γενεύης του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, η οποία εγκρίθηκε στη Γενεύη στις 2 Ιουλίου 1999
(2006/954/ΕΚ)

Οδηγία 98/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 για τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2006 του Συμβουλίουτης 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 6/2002 και (ΕΚ) αριθ. 40/94 ώστε να τεθεί σε ισχύ η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Πράξη της Γενεύης του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 876/2007 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου κατόπιν της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Πράξη της Γενεύης του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 877/2007 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου κατόπιν της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Πράξη της Γενεύης του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Αποφάσεις

Νομολογία εθνικών δικαστηρίων-Περιλήψεις

Α. Αγγλία

1. Court of Appeal, Procter & Gamble Company - Reckitt Benckiser (UK) Ltd  (2007), Case No A3/2007/0072, EWCA Civ 936 (10/10/2007)

Κοινοτικά σχέδια - Κανονισμός 6/2002, άρθρα 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 19, 24, 25, 36, 80 - προϋποθέσεις προστασίας κοινοτικού σχεδίου - νέο, ατομικός χαρακτήρας, γνωστοποίηση - συνολική εντύπωση - ενημερωμένος καταναλωτής - ελευθερία του δημιουργού - έκταση προστασίας - η στάθμη της τεχνικής - παραποίηση κοινοτικού σχεδίου.

Δέχεται την έφεση κατά το μέρος που αφορά τη μη απομίμηση, απορρίπτει την έφεση κατά το μέρος που αφορά την ακυρότητα του κοινοτικού σχεδίου - έγκυρο το προγενέστερο κοινοτικό σχέδιο - μη απομίμησή του από το νέο σχέδιο, λόγω διαφορετικής συνολικής εντύπωσης που προκαλούν τα δύο σχέδια στον ενημερωμένο καταναλωτή, καθώς οι γενικές ομοιότητες δεν επαρκούν για να θεμελιωθεί απομίμηση.

2. High Court of Justice - Chancery Division, J Choo (Jersey) Ltd - Towerstone Ltd & Others (UK), Claim No HC07C00773, (2008) EWHC 346 (Ch) (16 January 2008)

Κοινοτικά σχέδια - Κανονισμός 6/2002, άρθρα 19 και 89 - δικαιώματα δικαιούχου για αποκλειστική χρήση και απαγόρευση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του - παραποίηση/απομίμηση - κυρώσεις  - κυρώσεις εσωτερικού δικαίου του Κράτους Μέλους στο οποίο διαπράχθηκαν ή επαπειλούνται να διαπραχθούν οι πράξεις παραποίησης - Οδηγία 2004/48/ΕΟΚ για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας , άρθρα 10 και 13 - αποζημίωση - θετικό, αρνητικό διαφέρον.

Δέχεται αγωγή - παραποίηση κοινοτικού σχεδίου, καθώς, παρά τις μικρές διαφορές, η συνολική εντύπωση που προκαλούν τα δύο σχέδια στον ενημερωμένο καταναλωτή είναι η ίδια. Δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις λόγω των δεσμεύσεων των εναγομένων.

3. Court of Appeal, Green Lane Products Ltd - PMS International Group Plc & Others (UK), Case No A3/2007/1867 and 1867A, (2008) EWCA Civ 358 (23/04/2008)

Κοινοτικά σχέδια - Κανονισμός 6/2002, άρθρα 5, 6, 7, 10, 11, 19, 22, 25, 36 - προϋποθέσεις προστασίας κοινοτικού σχεδίου - νέο, ατομικός χαρακτήρας, γνωστοποίηση - έκταση προστασίας - η στάθμη της τεχνικής περιλαμβάνει οτιδήποτε έχει καταστεί γνωστό στο κοινό - δικαιώματα δικαιούχου για αποκλειστική χρήση και απαγόρευση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του - δικαιώματα λόγω προγενέστερης χρήσης καταχωρημένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος - ακυρότητα κοινοτικού σχεδίου - προϋποθέσεις της αίτησης.

Δεν εκδίδει απόφαση λόγω συμβιβασμού των μερών - θεωρεί όμως ότι δεν υφίσταται παραποίηση κοινοτικού σχεδίου λόγω προγενέστερης χρήσης.

4. High Court of Justice - Chancery Division, KK Sony Computer Entertainment & Anor - Pacific Game Technology (Holding) Ltd (UK), Claim No HC 05 C02121, (2008) EWHC 346 (Ch) (16th October 2006)

Κοινοτικά σχέδια - Κανονισμός 6/2002, άρθρο 19 - δικαιώματα δικαιούχου για αποκλειστική χρήση και απαγόρευση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του - παραποίηση κοινοτικού σχεδίου - προσφορά και/ή διάθεση στην αγορά και/ή εισαγωγή προϊόντος προστατευόμενο με κοινοτικό σχέδιο -διάθεση μέσω διαδικτύου από ιστοσελίδα που βρίσκεται σε τρίτη χώρα εκτός ΕΟΧ ως διάθεση στην ενιαία αγορά χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου - Οδηγία 89/104, άρθρο 7 - για την εξάντληση δικαιωμάτων απαιτείται συναίνεση του δικαιούχου

Δέχεται αγωγή - παραποίηση κοινοτικού σχεδίου, λόγω διάθεσής του στην αγορά κράτους μέλους του ΕΟΧ χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου.

Β. Αυστρία

5. Oberster Gerichtshof, 22 Mai 2007 (AT), 4 ob 43/07

Κοινοτικά σχέδια - Κανονισμός 6/2002, άρθρο 3 - προϋποθέσεις προστασίας κοινοτικού σχεδίου - νέο, ατομικός χαρακτήρας, γνωστοποίηση - συνολική εντύπωση - ενημερωμένος καταναλωτής - ελευθερία του δημιουργού - έκταση προστασίας - παραποίηση κοινοτικού σχεδίου

Απορρίπτει αναίρεση - το προϊόν της εναγομένης - αναιρεσείουσας αποτελεί απομίμηση του κοινοτικού σχεδίου της ενάγουσας - αναιρεσιβαλλόμενης, καθώς η συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο καταναλωτή είναι η ίδια με αυτήν του κοινοτικού σχεδίου.

6. Oberster Gerichtshof, 22 Mai 2007 (AT), 4 ob 75/07v

Κοινοτικά σχέδια - Κανονισμός 6/2002 - προϋποθέσεις προστασίας κοινοτικού σχεδίου - νέο, ατομικός χαρακτήρας - προστασία μη καταχωρημένου σχεδίου

Απορρίπτει αναίρεση - τα μη καταχωρημένα κοινοτικά σχέδια προστατεύονται όπως τα καταχωρημένα - για τη δημιουργία της συνολικής εντύπωσης λαμβάνονται υπόψη τα επιμέρους βασικά χαρακτηριστικά του κοινοτικού σχεδίου - προσκόμιση εγγράφων στην αγγλική που δεν λήφθηκαν υπόψη.

7. Oberster Gerichtshof, 14 Februar 2006 (AT), 4 ob 177/05 s

Κοινοτικά σχέδια - Κανονισμός 6/2002 - προϋποθέσεις προστασίας - νέο, ατομικός χαρακτήρας - ενημερωμένος καταναλωτής

Απορρίπτει αναίρεση ενάγουσας για άρση και παράλειψη της προσβολής των δικαιωμάτων της επί του κοινοτικού σχεδίου - δέχεται αναίρεση εναγομένης κατά το μέρος της επίκλησης αοριστίας.

8. Oberster Gerichtshof, 13 Februar 2007 (AT), 4 ob 246/06 i

Κοινοτικά σχέδια - Κανονισμός 6/2002 - προϋποθέσεις προστασίας - νέο, ατομικός χαρακτήρας - ενημερωμένος καταναλωτής - ελευθερία του δημιουργού - σύνθετο προϊόν - προστασία συστατικού σύνθετου προϊόντος με κοινοτικό σχέδιο - παραποίηση/απομίμηση κοινοτικού σχεδίου

Απορρίπτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για απαγόρευση κυκλοφορίας, καθώς η συνολική εντύπωση που προκαλεί το προϊόν της καθής είναι διαφορετική από αυτήν της αιτούσας - η συσκευασία επιβάλλεται από το είδος του προϊόντος

Γ. Γαλλία

9. Cour d’appel de Paris, Procter & Gamble Company - Reckitt Benckiser (FR), Arrêt du 17 Janvier 2007, No 06/07360 (Ασφαλιστικά μέτρα)

Κοινοτικά σχέδια - Κανονισμός 6/2002, άρθρα 4, 5, 6, 19 - δικαιώματα δικαιούχου για αποκλειστική χρήση και απαγόρευση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του - ο δικαιούχος μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση σε τρίτο σε συμβαλλόμενο Κράτος, ακόμη και αν ο ίδιος δεν χρησιμοποιεί το καταχωρημένο σχέδιο στο Κράτος αυτό - προϋποθέσεις προστασίας κοινοτικού σχεδίου - νέο, ατομικός χαρακτήρας, γνωστοποίηση - συνολική εντύπωση - ενημερωμένος καταναλωτής -παραποίηση κοινοτικού σχεδίου - για την εκτίμηση της ελευθερίας του δημιουργού λαμβάνεται υπόψη το αν οι ιδιαίτερες γραμμές του σχεδίου είναι οι μόνες δυνατές για το προϊόν που αφορά το σχέδιο.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με εγγυήσεις από την ενάγουσα - παραποίηση κοινοτικού σχεδίου, καθώς το προϊόν της εναγομένης φέρεται να αναπαράγει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του κοινοτικού σχεδίου της ενάγουσας. Διατάσσει την ενάγουσα να καταθέσει χρηματικό ποσό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως εγγύηση, για την περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει η αγωγή της.

10. Tribunal de Grande Instance de Paris, Janick Simeray - Société BAO, S.A.R.L. Taldec (FR), Jugement du 24 Janvier 2007, No 05/07396

Κοινοτικά υποδείγματα - Κανονισμός 6/2002, άρθρα 19, 27, 29 - δικαιώματα δικαιούχου για αποκλειστική χρήση και απαγόρευση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του - η αναπαραγωγή της εικόνας του κοινοτικού υποδείγματος χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου αποτελεί παραποίηση - χρήση κοινοτικού υποδείγματος σε ιστοσελίδα χωρίς τη συγκατάθεση  του δικαιούχου - είναι αδιάφορο εάν η άνευ συγκατάθεσης αναπαραγωγή της εικόνας του κοινοτικού υποδείγματος γίνεται στην ιστοσελίδα αυτή καθεαυτή ή σε έγγραφο που περιέχεται στην ιστοσελίδα.

Δέχεται την αγωγή - παραποίηση κοινοτικού υποδείγματος λόγω αναπαραγωγής της εικόνας του σε ιστοσελίδα χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου.

11. Tribunal de Grande Instance de Paris, S.A. Berluti, Olga Berluti - S.A.R.L. De Beaux Souliers (FR), Jugement du 14 Février 2007, No 06/12593

Κοινοτικά υποδείγματα - Κανονισμός 6/2002, άρθρα 4, 5, 6, 10, 19 - προϋποθέσεις προστασίας - νέο, ατομικός χαρακτήρας - έκταση προστασίας - δικαιώματα δικαιούχου για αποκλειστική χρήση και απαγόρευση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του - παραποίηση/απομίμηση κοινοτικού υποδείγματος - συνολική εντύπωση - μικρές διαφορές που εντοπίζονται κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου.

Δέχεται την αγωγή - απομίμηση κοινοτικών υποδειγμάτων από την εναγομένη που διέθεσε στην αγορά παπούτσια που αναπαρήγαγαν τα βασικά χαρακτηριστικά των κοινοτικών υποδειγμάτων της ενάγουσας, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

12. 1 Tribunal de Grande Instance de Paris, S.N.C. Lancôme Parfums et Beauté & CIE - Thierry Boucaut (FR), Jugement du 27 Juin 2007, No 07/00280

Κοινοτικά υποδείγματα - Κανονισμός 6/2002, άρθρα 19, 84 - παραποίηση κοινοτικού υποδείγματος - δικαιώματα δικαιούχου για αποκλειστική χρήση και απαγόρευση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του - διάθεση μέσω διαδικτύου προϊόντος προστατευόμενου με κοινοτικό υπόδειγμα χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου.

Δέχεται την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων - παραποίηση κοινοτικού υποδείγματος, λόγω αναπαραγωγής της εικόνας του και διάθεσής του μέσω ιστοσελίδας χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου.

12.2 Tribunal de Grande Instance de Paris, S.N.C. Lancôme Parfums et Beauté & CIE - Jacky Bouvry (FR), Jugement du 27 Juin 2007, No 07/00283

Κοινοτικά υποδείγματα - Κανονισμός 6/2002, άρθρα 19, 84 - παραποίηση κοινοτικού υποδείγματος - δικαιώματα δικαιούχου για αποκλειστική χρήση και απαγόρευση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του - διάθεση μέσω διαδικτύου προϊόντος προστατευόμενου με κοινοτικό υπόδειγμα χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου

Δέχεται την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων - παραποίηση κοινοτικού υποδείγματος, λόγω αναπαραγωγής της εικόνας του και διάθεσής του μέσω ιστοσελίδας χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου.

Δ. Γερμανία

13. Landesgericht Frankfurt am Main (GER), 17.03.2004, Geschaeftsnr 3/12 O 5/04 (AB Hometrainer)

Κοινοτικά σχέδια - Κανονισμός 6/2002, άρθρο 19 - παραποίηση/απομίμηση κοινοτικού σχεδίου - δικαιώματα δικαιούχου για αποκλειστική χρήση και απαγόρευση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του

Δέχεται την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και εκδίδει προσωρινή διαταγή - παραποίηση κοιτονικού σχεδίου λόγω διάθεσής του χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου.

14. Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (GER), 07 Juni 2006, Geschaeftszeichen 5 U 96/05 (Gebackpresse)

Κοινοτικά σχέδια - Κανονισμός 6/2002 - παραποίηση/απομίμηση κοινοτικού σχεδίου - δικαιώματα δικαιούχου για αποκλειστική χρήση και απαγόρευση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του - παραγωγή σε τρίτη χώρα προϊόντων προστατευόμενων από κοινοτικό σχέδιο και εισαγωγή τους στην ΕΕ.

Απορρίπτει την αγωγή - ως καταχωρημένο το κοινοτικό σχέδιο είναι άκυρο λόγω έλλειψης νέου, ως μη καταχωρημένο δεν προστατεύεται διότι έχει παρέλθει τριετία από την πρώτη κυκλοφορία του.

15. Landesgericht Braunschweig (GER), 13.04.2006, No 9 O 899/06, (Girlande)

Κοινοτικά σχέδια - Κανονισμός 6/2002 - προϋποθέσεις προστασίας - νέο, ατομικός χαρακτήρας - ενημερωμένος καταναλωτής - παραποίηση/απομίμηση κοινοτικού σχεδίου

Δέχεται την αγωγή, καθώς το προϊόν της εναγομένης παρουσιάζει την ίδια συνολική εντύπωση με αυτήν του κοινοτικού σχεδίου της ενάγουσας.

Ε. Ιρλανδία

16. High Court (IE), Karen Millen Ltd.  - Dunnes Stores & Anor., 21 December 2007, No (2007) IEHC 449

Κοινοτικά σχέδια - Κανονισμός 6/2002, άρθρα 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 19, 24, 25, 80, 81, 85, 88, 89 - ορισμός - προϋποθέσεις προστασίας - νέο, ατομικός χαρακτήρας - σχέδια υπαγορευμένα από την τεχνική λειτουργία τους - έκταση προστασίας - μη καταχωρημένο σχέδιο - δικαιούχος κοινοτικού σχεδίου - δικαιώματα δικαιούχου για αποκλειστική χρήση και απαγόρευση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του - ακυρότητα κοινοτικού σχεδίου - κήρυξη ακυρότητας από δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων - δικαστήρια κοινοτικών σχεδίων - αποκλειστική δικαιοδοσία - τεκμήριο εγκυρότητας του κοινοτικού σχεδίου επί αγωγής παραποίησης/απομίμησης - εφαρμοστέο δίκαιο - κυρώσεις σε περίπτωση καταδίκης επί αγωγής παραποίησης/απομίμησης.

Δέχεται την αγωγή περί απομίμησης, απορρίπτει την ανταγωγή περί ακυρότητας - έγκυρα μη καταχωρημένα κοινοτικά σχέδια και απομίμησή τους από τους εναγόμενους, καθώς παρήγαγαν αντίγραφά τους χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου.

Στ. Ισπανία

17. Juzgado de Marca Comunitaria y de lo Mercantil Num uno de Alicante (ES), Abkids Logistica SA, Poly Serviciso Logisticos - Jugueteria Poly SL y Boys Toys SL - Silverlit Toys Manufactory, LTD, 14.01.2008, núm 9/08

Κοινοτικά σχέδια - Κανονισμός 6/2002, άρθρα 88, 90 - παραποίηση/απομίμηση κοινοτικού σχεδίου - εφαρμοστέο δίκαιο - ασφαλιστικά μέτρα

Απορρίπτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων - μη παραποίηση κοινοτικού σχεδίου καθώς το κοινοτικό σχέδιο φαίνεται άκυρο, λόγω προγενέστερου δικαιώματος σε τρίτη χώρα εκτός ΕΟΧ.

18. Juzgado de Marca Comunitaria Num uno (ES), L`oreal SA - Yesensy España SL y YE GE, 04.12.2007, núm.220/07

Κοινοτικά υποδείγματα - Κανονισμός 6/2002, άρθρα 19, 80, 81, 82, 83, 88, 89 - δικαιώματα δικαιούχου για αποκλειστική χρήση και απαγόρευση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του - παραποίηση/απομίμηση - δικαιοδοσία - διεθνής δικαιοδοσία - έκταση δικαιοδοσίας - εφαρμοστέο δίκαιο - κυρώσεις σε περίπτωση αγωγής περί αποποίησης/απομίμησης

Δέχεται την αγωγή - παραποίηση κοινοτικού υποδείγματος, καθώς το προϊόν της εναγομένης προκαλεί, παρά τις μικρές διαφορές, την ίδια συνολική εντύπωση στον ενημερωμένο καταναλωτή με αυτήν του κοινοτικού σχεδίου της ενάγουσας.

19. Juzgado de lo Mercantil Num uno de Alicante - Juzgado de Marca Comunitaria Num uno de Alicante (ES), Plasticos Pineda SL - Simes Senco SA, 15.10.2007, núm.199/07

Κοινοτικά υποδείγματα - Κανονισμός 6/2002, άρθρα 19, 88 - δικαιώματα δικαιούχου για αποκλειστική χρήση και απαγόρευση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του - παραποίηση/απομίμηση κοινοτικού σχεδίου - εφαρμοστέο δίκαιο

Δέχεται αγωγή και ανταγωγή - ακυρότητα κοινοτικού υποδείγματος, λόγω προγενέστερης διάθεσής του στην αγορά από τον δικαιούχο πριν από την περίοδο χάριτος των 12 μηνών. Ακυρότητα εθνικού σχεδίου, καθώς η συνολική εντύπωση που δημιουργεί στον ενημερωμένο καταναλωτή είναι η ίδια με αυτήν του (άκυρου) κοινοτικού υποδείγματος.

20. Juzgado de lo Mercantil Num uno de Alicante - Juzgado de Marca Comunitaria Num uno (ES), Sillerias Alacuas SL - Industrias del Mueble Arco SA, 26.09.2007, núm. 218/07

Κοινοτικά υποδείγματα - Κανονισμός 6/2002, άρθρα 19, 37, 81, 88, 90 - δικαιώματα δικαιούχου για αποκλειστική χρήση και απαγόρευση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του - παραποίηση/απομίμηση - δικαιοδοσία δικαστηρίων - εφαρμοστέο δίκαιο - ασφαλιστικά μέτρα

Απορρίπτει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, καθώς κρίνει ότι η συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο καταναλωτη το προϊόν της εναγομένης είναι διαφορετική από αυτήν του κοινοτικού σχεδίου.

21. Juzgado de lo Mercantil Num uno de Alicante - Juzgado de Marca Comunitaria Num uno (ES), Apple Computer INC - Diario AS SL y Mosaico Logistics & Supply Chain Consulting, S.L, 25.07.2007

Κοινοτικά υποδείγματα - Κανονισμός 6/2002, άρθρα 19, 37, 81, 85, 88, 90 - δικαιώματα δικαιούχου για αποκλειστική χρήση και απαγόρευση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του - παραποίηση/απομίμηση - τεκμήριο εγκυρότητας επι αγωγή παραποίησης/απομίμησης κοινοτικού υποδείγματος - δικαιοδοσία δικαστηρίων - εφαρμοστέο δίκαιο - ασφαλιστικά μέτρα

Δέχεται την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, καθώς το κοινοτικό υπόδειγμα θεωρείται, κατά τεκμήριο, έγκυρο και το προϊόν των εναγομένων αναπαράγει τα βασικά χαρακτηριστικά του κοινοτικού υποδείγματος.

22. Juzgado de lo Mercantil Num uno - Juzgado de Marca Comunitaria Num uno de Alicante (ES), Imatex SPA - SAS Sanpere SA, 28.02.2007, núm.47/07

Κοινοτικά υποδείγματα - Κανονισμός 6/2002, άρθρα 4, 5, 6, 10, 11, 19, 21, 25, 85 - προϋποθέσεις προστασίας - νέο, ατομικός χαρακτήρας - προστασία μη καταχωρημένου σχεδίου - δικαιώματα δικαιούχου για αποκλειστική χρήση και απαγόρευση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του - ανάλωση των δικαιωμάτων του δικαιούχου - ακυρότητα του υποδείγματος - τεκμήριο εγκυρότητας του υποδείγματος επί αγωγής παραποίησης/απομίμησης - παραποίηση/απομίμηση - συνολική εντύπωση - η ομοιότητα δύο υποδειγμάτων κρίνεται με βάση τη συνολική εντύπωση που προκαλούν και όχι με βάση διαφορές σε ασήμαντες λεπτομέρειες.

Δέχεται την αγωγή - απομίμηση κοινοτικού υποδείγματος, καθώς η συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο καταναλωτή το προϊόν  της εναγομένης είναι η ίδια με αυτή του κοινοτικού υποδείγματος.

23. Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios (ES), Festina Lotus, S.A. - Grupo Munreco, S.L., 21.09.2006, núm. 68/06

Κοινοτικά υποδείγματα - Κανονισμός 6/2002, άρθρα 81, 91 - παραποίηση/απομίμηση κοινοτικού υποδείγματος - δικαιοδοσία σε υποθέσεις παραποίησης/απομίμησης - ειδικοί κανόνες συνάφειας

Ανακαλεί πρωτοβάθμια απόφαση - απορρίπτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου για εφαρμογή ασφαλιστικού μέτρου.

24. Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios (ES), Loewe SA - Vicosta SL, 24.07.2006, núm. 62/06

Κοινοτικά υποδείγματα - Κανονισμός 6/2002, άρθρα 4, 5, 6, 10, 12, 19 - προϋποθέσεις προστασίας κοινοτικού υποδείγματος - νέο, ατομικός χαρακτήρας - μη καταχωρημένο κοινοτικό υπόδειγμα - διάρκεια προστασίας - δικαιώματα δικαιούχου για αποκλειστική χρήση και απαγόρευση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του - παραποίηση/απομίμηση κοινοτικού υποδείγματος

Επιβεβαιώνει απόφαση ασφαλιστικών μέτρων - απομίμηση μη καταχωρημένου κοινοτικού υποδείγματος, καθώς η συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο καταναλωτή το προϊόν  της εναγομένης είναι η ίδια με αυτή του μη καταχωρημένου κοινοτικού υποδείγματος.

25. Tribunal de Marca Comunitaria Audencia Provincial de Alicante Seccion Octava (ES), Panini España SA - Kellogg’s España SL, 25.04.2006, núm. 157/06

Κοινοτικά υποδείγματα - Κανονισμός 6/2002, άρθρα 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 25, 80, 85, 88 - προϋποθέσεις προστασίας - νέο, ατομικός χαρακτήρας - δικαιώματα δικαιούχου για αποκλειστική χρήση και απαγόρευση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του - δικαστήρια κοινοτικών υποδειγμάτων - τεκμήριο εγκυρότητας κοινοτικού υποδείγματος - εφαρμοστέο δίκαιο

Απορρίπτει την αγωγή, καθώς η συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο καταναλωτή το προϊόν  της εναγομένης είναι η είναι διαφορετική από αυτή του κοινοτικού υποδείγματος.

26. Juzgado de lo Mercantil Num uno de Alicante - Juzgado de Marca Comunitaria (ES), Dijkmans Schoenen BV - Mustang Inter SL, 25.10.2005

Κοινοτικά σχέδια - Κανονισμός 6/2002, άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 19, 81, 85, 89, 90 - προϋποθέσεις προστασίας - νέο, ατομικός χαρακτήρας - δικαιώματα δικαιούχου για αποκλειστική χρήση και απαγόρευση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του - δικαιοδοσία σε υπόθεση παραποίησης/απομίμησης - τεκμήριο εγκυρότητας του κοινοτικού σχεδίου επί αγωγής παραποίησης/απομίμησης - κυρώσεις επί αγωγής παραποίησης/απομίμησης - ασφαλιστικά μέτρα

27. Audencia Provincial de Alicante, Seccion octava - Tribunal de Marca Comunitaria (ES), Plastimoda Spa - Creaciones B'Eloni SL, 14.04.2005, núm. 29/2005

Κοινοτικά υποδείγματα - Κανονισμός 6/2002, άρθρα 85, 89, 90 - παραποίηση/απομίμηση κοινοτικού σχεδίου - τεκμήριο εγκυρότητας του κοινοτικού σχεδίου επί αγωγής παραποίησης - κυρώσεις επί αγωγής παραποίησης/απομίμησης - ασφαλιστικά μέτρα

Ανακαλεί απορριπτική πρωτοβάθμια απόφαση, δέχεται την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, καθώς η συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο καταναλωτή το προϊόν της εναγομένης είναι η ίδια με αυτή των κοινοτικών υποδειγμάτων, καταχωρημένων και μη. 

Επίσης, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης κοινοτικού βιομηχανικού σχεδίου.
Φόρμα: http://oami.europa.eu/pdf/forms/application_rcd_en.pdf


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015