(Τα Τέλη ισχύουν από την 1.1.2016)

                                                                                                                                                                                                   €            

 Τέλος κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Άρθρο 24 παρ. 2 ν. 1733/87)

50,00

Τέλος για κάθε αξίωση που περιέχεται στην αίτηση για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Άρθρο 8 παρ. 3 και 4 ν.1733/1987). Αφορά τις Αξιώσεις μετά τη δέκατη.

30,00 ανά αξίωση

Τέλος για τη σύνταξη της Έκθεσης Έρευνας (συμπεριλαμβανόμενης και της Τελικής Έκθεσης Έρευνας) (Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1733/1987)

300,00*

Τέλος για τη σύνταξη της Έκθεσης Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη (συμπεριλαμβανόμενης και της Τελικής Έκθεσης Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη) (ΥΑ 10374/04.08.09) (Μεταβολή τέλους έκθεσης έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη με αναδρομική ισχύ από 1/1/2016. Απόφαση ΔΣ/13/Α01/2016 από 31/8/2016)

467,00**

Τέλος χορήγησης για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Άρθρο 8 παρ. 11 , άρθρο 18 παρ. 1 και 6,άρθρο 24 παρ. 1, ν. 1733/1987)

150,00

Τέλος για καταχώριση Μεταβιβάσεων ή Αδειών Εκμετάλλευσης ή άλλων Τροποποιήσεων Δικαιωμάτων ή Αλλαγής Επωνυμίας ή Νομικής Μορφής δικαιούχου Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. (Άρθρο 24 παρ. 1 και 2 ν. 1733/1987)

200,00

Ετήσια τέλη για την προστασία των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Άρθρο 24 παρ. 2, ν. 1733/1987)
  πρώτος χρόνος προστασίας

0

  δεύτερος >>

0

  τρίτος >>

20,00

  τέταρτος >>

50,00

  πέμπτος >>

80,00

  έκτος >>

90,00

  έβδομος >>

100,00

  Όγδοος >>

115,00

  Ένατος >>

140,00

  Δέκατος >>

190,00

  Ενδέκατος >>

240,00

  Δωδέκατος >>

300,00

  Δέκατος τρίτος >>

400,00

  Δέκατος τέταρτος >>

500,00

  Δέκατος πέμπτος >>

600,00

  Δέκατος έκτος >>

700,00

  Δέκατος έβδομος >>

800,00

  Δέκατος όγδοος >>

900,00

  Δέκατος ένατος >>

1000,00

  Εικοστός >>

1100,00

* Από 15.6.2020 έως και 3o.06.2021 το τέλος σύνταξης Έκθεσης Έρευνας διαμορφώνεται στα € 200 (Απόφαση ΔΣ/12/A01/2020, ΔΣ/25/Α02/2020 & ΔΣ/07/Α01/2021)

** Από 01.01.2021 το τέλος σύνταξης Έκθεσης Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη διαμορφώνεται στα € 467 (Απόφαση ΔΣ/27/Α06/2020)