210 6183580 - 582 | info@obi.gr

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023
Αρχική Τέλη Τρόποι Πληρωμής

Τρόποι Πληρωμής

Τα τέλη μπορούν να καταβληθούν στο Ταμείο του ΟΒΙ, με τους παρακάτω τρόπους:

I. Με την ηλεκτρονική πληρωμή (πιστωτική / χρεωστική κάρτα) ως ημερομηνία πληρωμής των τελών λαμβάνεται η ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης της συναλλαγής, σύμφωνα με την επιβεβαίωση από το Σύστημα του ΟΒΙ.

II. Με έμβασμα ή τηλεφωνική εντολή σε συνεργαζόμενη με τον ΟΒΙ τράπεζα (web banking). Ως ημερομηνία διευθέτησης των οφειλών θεωρείται η ημερομηνία εισόδου του οφειλόμενου ποσού στο λογαριασμό που τηρεί ο ΟΒΙ στην ALPHA BANK και στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και όχι η ημερομηνία κατάθεσης του ποσού αυτού στην τράπεζα.

IΙΙ. Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΒΙ. Ως πληρωμή νοείται η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στο λογαριασμό που τηρεί ο ΟΒΙ στην ALPHA BANK, και στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ εφόσον ο ενδιαφερόμενος ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

α. Εντολή πληρωμής του οφειλόμενου ποσού στους συγκεκριμένους λογαριασμούς του ΟΒΙ (ALPHA BANK 146002002008632, IBAN Αρ. Λογαριασμού: GR92 0140 1460 1460 0200 2008 632 και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  66947900149, ΙΒΑΝ Αρ. Λογαριασμού: GR05 0110 6690 0000 6694 7900 149).

β. Αποστολή, μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας, τηλεομοιοτυπημένης ή άλλης αίτησης η οποία θα περιέχει: Τις ενδείξεις της πληρωμής (ημερομηνία καταβολής, ονοματεπώνυμο του καταβάλλοντος τα τέλη, αριθμός εντολής). Την ανάλυση του ποσού της εντολής στα επιμέρους στοιχεία: αριθμός τίτλου, δικαιούχος, είδος τίτλου (Δ.Ε. ή Π.Υ.Χ, κλπ.), έτος ανανέωσης, πρόστιμο (εφόσον πρόκειται για ετήσια τέλη), αναφορά στον ειδικό λόγο πληρωμής (έκδοση πιστοποιητικού προτεραιότητας, αντίγραφα τίτλων, έκθεση έρευνας ή έκθεση έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη, έκθεση προέρευνας, επιπλέον αξιώσεις κλπ.). Η ως άνω αίτηση αποστέλλεται στο fax: 210 6819231, ή στο Πρωτόκολλο του ΟΒΙ (Παντανάσσης 5, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου).

γ. Αντί των πληροφοριών που αναφέρονται στο σημείο β ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστέλλει αντίγραφο της εντολής πληρωμής εφόσον αυτή περιέχει τα στοιχεία που περιγράφονται ανωτέρω.

δ. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση με ανάλυση του ποσού της τραπεζικής εντολής ή η αίτηση αυτή υποβληθεί καθυστερημένα: Εγγράφεται ολόκληρο το ποσό σε λογαριασμό προς επιστροφή. Εάν μέχρι την επιστροφή του ποσού της τραπεζικής εντολής προς το δικαιούχο υποβληθεί καθυστερημένη αίτηση που αφορά τη συγκεκριμένη τραπεζική εντολή (αχρεωστήτως προκαταβληθέν ποσό), τότε λαμβάνεται υπ’ όψιν ως ημερομηνία πληρωμής η ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εκδίδεται απόδειξη είσπραξης με ημερομηνία την ημερομηνία της αίτησης και καταχωρούνται τα τέλη στο Μητρώο. Η ημερομηνία της τραπεζικής εντολής δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν. Αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί και πρωτοκολληθεί από τον ΟΒΙ πριν από την ημερομηνία πληρωμής, μέσω τραπέζης, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και αρχειοθετούνται ως μη εκτελεστές. Τα έξοδα έκδοσης των εντολών και επιταγών (βλ. σημεία II, III, και IV) βαρύνουν τον εντολέα.

Ειδικότερες πληροφορίες, όσον αφορά την πληρωμή των τελών, δίδονται από τον ΟΒΙ και συγκεκριμένα από το τμήμα τελών στα τηλέφωνα: 210 6183509 και 210 6183511. 

V. Ο ΟΒΙ, από την 15η Απριλίου 2019, θέτει στη διάθεση του κοινού και των συνεργατών του τη νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα που αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων μερών και εντάσσεται στα γενικότερα σχέδια της Διοίκησης του Οργανισμού για εκσυγχρονισμό και βελτίωση των σχέσεων με τον εφευρέτη.

Με το νέο σύστημα δεν αλλάζει τίποτε από τη νομοθεσία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία. Αλλάζει μόνον ο τρόπος κατάθεσης που θα γίνεται πλέον ΜΟΝΟΝηλεκτρονικά, μέσω του νέου συστήματος, ενώ οι πληρωμές θα γίνονται ΜΟΝΟ με χρήση πιστωτικής κάρτας.

Το Σύστημα θα λειτουργεί και θα βρίσκεται στη διάθεσή σας εφόσον επιθυμείτε εγγραφή (άπαξ) με χρήση ηλεκτρονικής ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής (ψηφιακής) υπογραφήςαπό την Πέμπτη 11 Απριλίου, καθώς χρειάζονται 8 εργάσιμες ώρες για την έγκρισή της. Σε ότι αφορά στην είσοδό σας στο Σύστημα μέσω TAXISNET, δεν θα υπάρξει καμία καθυστέρηση.

Η έκδοση που είναι σε λειτουργία αυτή τη στιγμή θα εξελίσσεται διαρκώς κι έτσι κάθε παρατήρησή σας θα είναι ευπρόσδεκτη, θα ληφθεί υπόψη και θα ενσωματωθεί στο νέο σύστημα άμεσα ή μεσοπρόθεσμα κατά περίπτωση.  

Για οποιαδήποτε απορία ή για οποιαδήποτε δυσκολία χρήσης παρέχουμε τεχνική υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένους συναδέλφους στον ΟΒΙ (Help Desk) στα τηλέφωνα  21061836924 από 09:00 έως 16:00 καθημερινά.

Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε email στο help_desk@obi.gr και θα λάβετε απάντηση το αργότερο εντός δύο εργασίμων ωρών.

Σημειώστε ότι, αν κάποιος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο θα είναι ευπρόσδεκτος στις εγκαταστάσεις του ΟΒΙ, στην  Κεντρική Διεύθυνση του Οργανισμού και σύντομα στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία μας. Εκεί, με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού θα έχει τη δυνατότητα καταθέσει την αίτησή του με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα διατίθενται γι’ αυτή τη χρήση.