210 6183580 - 582 | info@obi.gr

Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024
Αρχική FAQ Βιομηχανικά Σχέδια – FAQ

Βιομηχανικά Σχέδια – FAQ

1. Τι είναι βιομηχανικό σχέδιο;
Είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει (πχ. η γραμμή, το σχήμα, το χρώμα κ.λπ.).

2. Πώς προστατεύονται τα βιομηχανικά σχέδια στην Ελλάδα;
Ένα βιομηχανικό σχέδιο προστατεύεται εφόσον γίνει καταχώρισή του στον ΟΒΙ. Για την καταχώριση απαιτείται η κατάθεση σχετικής αίτησης στον ΟΒΙ.

3. Πότε προστατεύεται ένα βιομηχανικό σχέδιο;
Βασικές προϋποθέσεις για την προστασία ενός βιομηχανικού σχεδίου είναι να είναι «νέο» και να έχει «ατομικό» χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι δε θα πρέπει να έχει διατεθεί στο κοινό κανένα πανομοιότυπο βιομηχανικό σχέδιο, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να δημιουργεί στον ενημερωμένο χρήστη μοναδική εντύπωση έναντι οποιουδήποτε άλλου βιομηχανικού σχεδίου.

4. Πότε δεν προστατεύεται ένα βιομηχανικό σχέδιο;
Δεν παρέχεται προστασία σε ένα βιομηχανικό σχέδιο όταν:

  • είναι αντίθετο στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη 
  • τα χαρακτηριστικά της μορφής του προϊόντος στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγμα υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική του λειτουργία
  • τα χαρακτηριστικά του προϊόντος πρέπει κατ΄ ανάγκη να αναπαραχθούν με την ακριβή μορφή και τις διαστάσεις τους για να είναι δυνατή η συναρμολόγηση ή η μηχανική σύνδεση με άλλο προϊόν.

5. Τι είναι το Πιστοποιητικό Καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος;
Το Πιστοποιητικό Καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος είναι ο τίτλος προστασίας που χορηγείται στον δικαιούχο για ένα σχέδιο που είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα.

6. Σε τι συνίσταται η προστασία που παρέχεται;
Ο δικαιούχος ενός βιομηχανικού σχεδίου αποκτά αποκλειστικό δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, δηλαδή να το κατασκευάζει, να το διαθέτει στην αγορά, να το εξάγει, εισάγει κ.λπ., αποκλείοντας έτσι κάθε τρίτο από τα σχετικά δικαιώματα χωρίς τη συγκατάθεσή του.

7. Τι κίνδυνος υπάρχει όταν δεν έχει γίνει καταχώριση ενός βιομηχανικού σχεδίου;
Δεν υφίσταται μονοπωλιακό δικαίωμα εκμετάλλευσης του βιομηχανικού σχεδίου και άρα κάθε τρίτος μπορεί να το χρησιμοποιεί και να το εκμεταλλεύεται χωρίς τη συγκατάθεση του δημιουργού.

8. Τι θα συμβεί αν κάποιος τρίτος αντιγράψει και εκμεταλλευτεί καταχωρημένο βιομηχανικό σχέδιο;
Ο δικαιούχος ενός βιομηχανικού σχεδίου μπορεί να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου και να ζητήσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον. Σε περίπτωση ζημιάς μπορεί να διεκδικήσει την αποκατάστασή της ή την απόδοση της ωφέλειας που απέκτησε κάθε τρίτος από αθέμιτη χρήση του βιομηχανικού σχεδίου ή την καταβολή ποσού ανάλογου προς το τίμημα άδειας εκμετάλλευσης. Μπορεί ακόμα να ζητήσει την καταστροφή προϊόντων τρίτων ή την απόδοσή τους στον ίδιο.

9. Για ποιες κατηγορίες προϊόντων μπορεί να ζητηθεί προστασία;
Στις κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες μπορεί να ζητηθεί προστασία συγκαταλέγονται τα κοσμήματα, τα είδη ένδυσης και υπόδησης, διατροφής, υφαντουργίας, επίπλωσης, διακόσμησης, συσκευασίες, συσκευές και μηχανήματα, κατασκευές, παιγνίδια αλλά και πολλές άλλες κατηγορίες συμπεριλαμβανομένων ακόμα και των χαρακτήρων και τυπογραφικών συμβόλων.

10. Ποια είναι η διαδικασία για την καταχώριση ενός βιομηχανικού σχεδίου;
Η διαδικασία καταχώρισης ενός βιομηχανικού σχεδίου στην Ελλάδα είναι απλή και σύντομή: Μετά την πάροδο 4 μηνών και από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και εφόσον είναι κανονική και πλήρης, ο ΟΒΙ εκδίδει τον σχετικό τίτλο προστασίας. Αυτός μπορεί να ισχύει έως και 25 έτη, εφόσον ο δικαιούχος το επιθυμεί και τα τέλη προστασίας ανανεώνονται ανά 5 χρόνια.

11. Μπορεί να ζητηθεί προστασία για περισσότερα του ενός βιομηχανικά σχέδια;
Στην ίδια αίτηση μπορούν να περιληφθούν περισσότερα του ενός σχέδια ή υποδείγματα υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα στα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν ή επί των οποίων πρόκειται να εφαρμοσθούν, ανήκουν όλα στη ίδια υποκατηγορία ή στο ίδιο σύνολο ή στην ίδια σύνθεση στοιχείων (πολλαπλή αίτηση). Ο αριθμός των βιομηχανικών σχεδίων που μπορεί να περιλαμβάνει μια πολλαπλή αίτηση δε μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα.

12. Υπάρχει χρηματική επιβάρυνση για την απόκτηση του σχετικού τίτλου προστασίας;
Η προστασία των βιομηχανικών σχεδίων παρέχεται έναντι συγκεκριμένων τελών: τέλος κατάθεσης και καταχώρισης, τέλη προστασίας και δημοσίευσης ή αναβολής της. Το ύψος των τελών σε καμμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ως ανασταλτικός παράγοντας για την προώθηση της σχετικής διαδικασίας από τους ενδιαφερόμενους.

13. Πώς μπορείτε να προστατεύσετε ένα βιομηχανικό σχέδιο εκτός Ελλάδος;
Οι δικαιούχοι/δημιουργοί δικαιούνται να επεκτείνουν την προστασία του βιομηχανικού τους σχεδίου εκτός Ελλάδος, από την Ελλάδα. Για τους Έλληνες πολίτες και τους μονίμους κατοίκους στη Ελλάδα, ο OBI λειτουργεί και ως Γραφείο Παραλαβής διεθνών αιτήσεων. Η συνέχιση και η ολοκλήρωση της διαδικασίας πραγματοποιείται στο Διεθνές Γραφείο της Γενεύης (υπάρχει επίσης η δυνατότητα κατάθεσης μιας αίτησης απευθείας στο Διεθνές Γραφείο της Γενεύης). Η διάρκεια της διεθνούς προστασίας αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη χώρα προέλευσης.