Νόμος 1733/87

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ)

Αρθρο 1

Σύσταση – Σκοπός

 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου[1] με την επωνυμία «Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» (Ο.Β.Ι.), που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

(Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 123 παρ. 1 Ν. 4512/2018, ΦΕΚ Α’, 5/17.1.18)

 1. Σκοπός του Ο.Β.Ι. είναι η συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας με την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων:

α.     Χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διπλωμάτων τροποποίησης και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας, καθώς και γνωμοδότηση κατά το άρθρο 13, για τις μη συμβατικές άδειες εκμετάλλευσης.

β.     Καταχώρηση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας.

γ.     Συνεργασία με ομοειδείς οργανισμούς άλλων χωρών, με διεθνείς οργανισμούς, με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας καθώς και σύνδεσή του με οργανισμούς και τράπεζες πληροφορίων.

δ.     Προετοιμασία και έλεγχος της εφαρμογής των διεθνών συνθηκών σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και μεταφοράς τεχνολογίας.

ε.     Εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς με απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών.

στ.     Παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου αυτού για τα απόρρητα μητρώα, αρχεία και βιβλία.

ζ.     Παρακολούθηση και απόγραφή της χρήσης ευρεσιτεχνιών, καινοτομιών και μεταφερόμενης τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

η.     Ταξινόμηση ευρεσιτεχνιών και συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας κατά κατηγορίες χρήσης, λαμβανομένων υπόψη και των διεθνώς ισχυόντων κριτηρίων.

Αρθρο 2

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση – Λειτουργία – Αρμοδιότητες

 1. Ο Ο.Β.Ι. διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από:

α.  Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

β.  Τρία πρόσωπα από το επιστημονικό προσωπικό του Ο.Β.Ι. με διευθυντική ιδιότητα, και με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ευρεσιτεχνιών και συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας, ένα νομικό ειδικευμένο σε θέματα του Ο.Β.Ι. που επιλέγεται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και ένα τεχνικό επιστήμονα με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα του Ο.Β.Ι., που προτείνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.  Στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Ο.Β.Ι. το οποίο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, στη θέση των τριών προσώπων από το επιστημονικό προσωπικό του Ο.Β.Ι. επιλέγονται τρεις υπάλληλοι από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας. Η θητεία του πρώτου διοικητικού συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1988.

 1. Οταν στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν το προσωπικό του Ο.Β.Ι., συμμετέχει στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με ψήφο ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ο.Β.Ι. που εκλέγεται και ανακαλείται από το σύνολο των εργαζομένων.  Αν δεν εκλεγεί, το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως και χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσώπου αυτού.
 2. Το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Β.Ι. και ο γενικός διευθυντής του διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τετραετή θητεία.  Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.  Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ασκεί και χρέη γενικού διευθυντή του Ο.Β.Ι.  Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού διευθυντή του Ο.Β.Ι. μπορεί να ανανεώνεται[2].
 3. Χρέη γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου ασκεί υπάλληλος του Ο.Β.Ι., που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
 4. Η κατά συνεδρίαση αποζημίωση του προέδρου και γενικού διευθυντή του Ο.Β.Ι., του αντιπροέδρου, των μελών και του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Οικονομικών.  Ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις.
 5. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα εάν ζητηθεί από τον πρόεδρο ή την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου.  Στην τελευταία περίπτωση ο πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μέσα σε πέντε ημέρες από την έγγραφη γνωστοποίηση του αιτήματος της πλειοψηφίας.  Στη γνωστοποίηση αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 6. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του.  Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
 7. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο γενικός διευθυντής του Ο.Β.Ι. ή, εάν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ασκεί και χρέη γενικού διευθυντή, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής και, κατά περίπτωση, οι διευθυντές του Ο.Β.Ι. και μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία ασκούν και ειδικά καθήκοντα[3].
 8. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα.
 9. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα, σχετικό με την άσκηση των αρμοδιοτήτων, τη διοίκηση και το προσωπικό του Ο.Β.Ι.

α.     Καταρτίζει τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης του Ο.Β.Ι., τον κανονισμό κατάστασης του προσωπικού του Ο.Β.Ι., τον οικονομικό κανονισμό του Ο.Β.Ι. και τον κανονισμό λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου Ο.Β.Ι. και τους υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

β.     Λαμβάνει αποφάσεις για τα μέτρα εκπλήρωσης των σκοπών του και εκπονεί τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα προγράμματα δράσης του, τα οποία υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

γ.     Αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισμό και τις αναγκαίες τροποποιήσεις του και τον υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

δ.     Αποφασίζει για την πρόσληψη του προσωπικού, το ύψος των αποδοχών και αποζημιώσεων του, συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών του γενικού διευθυντή και για κάθε θέμα που αφορά την υπηρεσιακή του κατάσταση.

ε.     Συνιστά περιφερειακές υπηρεσίες και παραρτήματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

στ.     Καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό του Ο.Β.Ι., εφαρμοζομένων αναλογικά των σχετικών διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρίες.

ζ.     Καθορίζει το ύψος των τελών και εσόδων του Ο.Β.Ι. από την παροχή υπηρεσιών.

η.     Αναθέτει σε οργανισμούς και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελέτες, έρευνες και εργασίες οι οποίες έχουν σχέση με την εκπλήρωση των στόχων του Ο.Β.Ι. και καθορίζει την αμοιβή που θα καταβληθεί.

 1. Το διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στο γενικό διευθυντή του Ο.Β.Ι., στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή ή σε άλλα στελέχη του Ο.Β.Ι.
 2. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 6, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.  Τον πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει στις συσκέψεις του διοικητικού συμβουλίου ο αντιπρόεδρος.
 3. Ο γενικός διευθυντής του Ο.Β.Ι.[4] (1), έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α.       Ευθύνεται για την εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

β.       Προϊσταται στις υπηρεσίες του Ο.Β.Ι. και μεριμνά για την ομαλή και αποδοτική τους λειτουργία.

γ.       Εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά τον Ο.Β.Ι. και μπορεί με πράξη του να αναθέτει κατά περίπτωση ή κατηγορία περιπτώσεων την εκπροσώπηση στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή ή σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, σε δικηγόρο του Ο.Β.Ι. ή, για συγκεκριμένα θέματα, σε υπάλληλο του Ο.Β.Ι..

δ.  Με πράξη του και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, χορηγεί διπλώματα ευρεσιτεχνίας, διπλώματα τροποποίησης και πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας, εκδίδει τις κατά το άρθρο 13 γνωμοδοτήσεις για τη χορήγηση των μη συμβατικών αδειών εκμετάλλευσης καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό, βεβαίωση ή έγγραφο παροχής πληροφοριών ορίζεται από το νόμο αυτόν.

Αρθρο 3

Πόροι – Διαχείρηση – Εποπτεία

 1. Ο Ο.Β.Ι. έχει τους ακόλουθους τακτικούς και έκτακτους πόρους:

α.  Τέλη και έσοδα από την παροχή υπηρεσιών.

β.       Ειδικές χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων.

γ.       Ειδικές χρηματοδοτήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε φύσης εισφορές νομικών ή φυσικών προσώπων.

 1. Ο Ο.Β.Ι. μπορεί να συνομολογεί, ύστερα από έγκριση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, δάνεια με Τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  Για τη χορήγηση των πιο πάνω δανείων μπορεί να παρέχεται η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.
 2. Η διαχείριση και ο ετήσιος ισολογισμός του Ο.Β.Ι. ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές.
 3. Για την παρακολούθηση της λειτουργίας του Ο.Β.Ι. το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Β.Ι. υποβάλλει στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ετήσια έκθεση της δραστηριότητάς του, απολογισμό εσόδων και εξόδων, προϋπολογισμό και ισολογισμό.

Αρθρο 4

Κανονισμοί – Βιβλία –  Μητρώα – Αρχεία

 1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Β.Ι., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καταρτίζονται οι εξής κανονισμοί:

α.       Κανονισμός οργανωτικής διάρθρωσης του Ο.Β.Ι., με τον οποίο ρυθμίζονται η διάρθρωση του Ο.Β.Ι. σε υπηρεσιακές μονάδες, οι αρμοδιότητές τους και η λειτουργία τους.  Στον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης του Ο.Β.Ι. μπορεί να προβλέπεται η σύσταση επιτροπής από ειδικευμένους επιστήμονες του Ο.Β.Ι. με σκοπό την εξέταση των αιτήσεων για χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που η κρίση γι’αυτές απαιτεί εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις.

β.       Κανονισμός κατάστασης προσωπικού του Ο.Β.Ι., με τον οποίο καθορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού και τα προσόντα πρόσληψής του και ρυθμίζονται θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης του προσωπικού, θέματα σχετικά με την έξοδο από την υπηρεσία και γενικά κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση καθώς και με την πειθαρχική ευθύνη και την επιβολή των πειθαρχικών ποινών.

γ.       Οικονομικός κανονισμός με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης κατάρτισης και δημοσίευσης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, θέματα που αφορούν τις περιπτώσεις και τη διαδικασία καταβολής τελών, είσπραξης εσόδων και απόδοσης δαπανών καθώς και θέματα προμηθειών του Ο.Β.Ι..

δ.       Κανονισμός λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Β.Ι., μη υποκείμενος σε έγκριση του Υπουργού.

 1. Ο Ο.Β.Ι. τηρεί τα εξής μητρώα, αρχεία και βιβλία:

Α. Μητρώα

α.       Απόρρητο μητρώο μεταφοράς τεχνολογίας κατά την έννοια του άρθρου 21 του νόμου αυτού.

β.       Κοινό μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

γ.       Απόρρητο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,

δ.       Μητρώο πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.

Β. Αρχεία

α.       Απόρρητο αρχείο μεταφοράς τεχνολογίας κατά την έννοια του άρθρου 21 του νόμου αυτού.

β.       Κοινό αρχείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

γ.       Απόρρητο αρχείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

δ.       Αρχείο πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.

Γ. Βιβλία

α.       Κοινό βιβλίο εκθέσεων.

β.       Απόρρητο βιβλίο εκθέσεων.

 1. Ο Ο.Β.Ι. εκδίδει Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και έντυπα για  ενημέρωση και διάχυση πληροφοριών σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καινοτομίες και μεταφορά τεχνολογίας.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Β.Ι., καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν τα παραπάνω μητρώα, αρχεία και βιβλία και ο τρόπος σύνταξης και παρουσίασής τους.  Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος τήρησης και έκδοσης του Ειδικού Δελτίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει.
 3. Ως απόρρητα μητρώο, αρχείο και βιβλίο νοούνται τα αφορώντα περιπτώσεις υπαγόμενες στο ν.4325/1963 «περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της χώρας».  Η γνωστοποίηση των απόρρητων στοιχείων που τηρούνται στα απόρρητα μητρώο, αρχείο ή βιβλίο από υπαλλήλους του Ο.Β.Ι., κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και για μια δεκαετία μετά τη λήξη της, τιμωρείται με τις ποινές που ορίζονται στο άρθρο 8 του ν.4325/1963 «περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της χώρας».

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Αρθρο 5

Εννοια

 1. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται για επινοήματα νέα που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής.  Η εφεύρεση μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή.
 2. Δεν θεωρούνται εφευρέσεις κατά την έννοια της παραγράφου 1:

α.  Οι ανακαλύψεις, οι επιστημονικές θεωρίες και οι μαθηματικές μέθοδοι.

β.  Οι αισθητικές δημιουργίες.

γ.  Τα σχέδια, οι κανόνες και οι μέθοδοι για την άσκηση  πνευματικών δραστηριοτήτων, για παιχνίδια και για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

δ.  Η παρουσίαση πληροφοριών.

 1. Μια εφεύρεση κρίνεται νέα, αν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής.  Ως στάθμη της τεχνικής νοείται κάθε τι που είναι γνωστό οπουδήποτε στον κόσμο από γραπτή ή προφορική περιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή την ημερομηνία προτεραιότητας.
 2. Μια εφεύρεση εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα αν, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής.
 3. Μια εφεύρεση θεωρείται επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής αν το αντικείμενό της μπορεί να παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας.
 4. Δεν θεωρούνται εφευρέσεις επιδεκτικές βιομηχανικής εφαρμογής κατά την έννοια της παρ.5:

α.  Οι μέθοδοι χειρουργικής και θεραπευτικής αγωγής του ανθρώπινου σώματος ή του σώματος ζώων.

β.  Οι διαγνωστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στο ανθρώπινο σώμα ή στο σώμα των ζώων.

 1. Οι εξαιρέσεις της παραγράφου 6 δεν ισχύουν για προϊόντα και ιδίως για ουσίες ή συνθέσεις που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων.
 2. Δε χορηγούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις εξής περιπτώσεις:

α.  Για εφευρέσεις των οποίων η δημοσίευση ή η εφαρμογή αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη.

β.  Για ποικιλίες φυτών ή είδη ζώων ή βιολογικές μεθόδους παραγωγής φυτών ή ζώων, εκτός από μικροβιολογικές μεθόδους και προϊόντα που παράγονται με αυτές τις μεθόδους.

 1. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγείται και για εφεύρεση που γνωστοποιήθηκε μέσα στους έξι μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αν η γνωστοποίηση οφείλεται:

α.  Σε καταχρηστική ενέργεια σε βάρος του αιτούντος ή του δικαιοπαρόχου του.

β.  Σε παρουσίαση της εφεύρεσης σε επίσημα αναγνωρισμένη έκθεση κατά την έννοια της σύμβασης για τις διεθνείς εκθέσεις που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου 1928 και κυρώθηκε με το ν.5562/1932 (ΦΕΚ 221).  Στην περίπτωση αυτή ο αιτών οφείλει να δηλώσει κατά την κατάθεση της αίτησης ότι η εφεύρεσή του έχει παρουσιαστεί σε έκθεση και να προσκομίσει σχετική βεβαίωση.

 1. Η γνωστοποίηση της παραγράφου 9 δεν θίγει τον κατά την παραγράφου 3, νέο χαρακτήρα της εφεύρεσης.

Αρθρο 6

Δικαίωμα απόκτησης διπλώματος – Εφεύρεση μισθωτού – Διεκδίκηση

 1. Δικαίωμα για την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχουν ο εφευρέτης ή ο δικαιούχος σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του.  Αυτός που ζητεί τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας θεωρείται εφευρέτης.
 2. Αν περισσότεροι πραγματοποίησαν την εφεύρεση από κοινού και εφ’όσον δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, το δικαίωμα ανήκει σε όλους εξ αδιαιρέτου.  Κάθε συνδικαιούχος μπορεί να μεταβιβάζει ελεύθερα τη μερίδα του και να επιμελείται την προστασία του κοινού διπλώματος.
 3. Αν περισσότεροι πραγματοποίησαν την εφεύρεση ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, το δικαίωμα ανήκει σ’εκείνον που κατέθεσε πρώτος την αίτηση για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή σ’εκείνον που έχει δικαίωμα προτεραιότητας έναντι των λοιπών συμφωνα με το άρθρο 9.
 4. Εφεύρεση που πραγματοποιείται από εργαζόμενο ανήκει σ’αυτόν (ελεύθερη εφεύρεση), εκτός αν πρόκεται είτε για υπηρεσιακή εφεύρεση, οπότε ανήκει εξ ολοκλήρου στον εργοδότη, είτε για εξαρτημένη εφεύρεση, οπότε ανήκει κατά 40% στον εργοδότη και κατά 60% στον εργαζόμενο.
 5. Υπηρεσιακή εφεύρεση είναι το προϊόν συμβατικής σχέσης εργαζόμενου με εργοδότη για την ανάπτυξη εφευρετικής δράσης. Σε περίπτωση πραγματοποίησης υπηρεσιακής εφεύρεσης, ο εργαζόμενος δικαιούται πρόσθετη εύλογη αμοιβή, αν η εφεύρεση είναι ιδιαίτερα επωφελής για τον εργοδότη.
 6. Εξαρτημένη εφεύρεση είναι η εφεύρεση που πραγματοποιείται από εργαζόμενο με τη χρήση υλικών, μέσων ή πληροφορίων της επιχείρησης στην οποία εργάζεται.  Ο εργοδότης δικαιούται να εκμεταλλευτεί την εξαρτημένη εφεύρεση κατά προτεραιότητα έναντι αμοιβής, προς τον εφευρέτη, ανάλογης προς την οικονομική αξία της εφεύρεσης και τα κέρδη που αποφέρει.  Ο εφευρέτης εξαρτημένης εφεύρεσης γνωστοποιεί, αμελητί, εγγράφως στον εργοδότη την πραγματοποίηση της εφεύρεσης και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή από κοινού αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.  Αν ο εργοδότης δεν δηλώσει  εγγράφως στον εργαζόμενο μέσα σε τέσσερις μήνες από την παραπάνω γνωστοποίηση, ότι ενδιαφέρεται να συνυποβάλλει την αίτηση, αυτή υποβάλλεται μόνον από τον εργαζόμενο, οπότε η εφεύρεση ανήκει εξ ολοκλήρου στον εργαζόμενο.
 7. Κάθε συμφωνία που περιορίζει τα πιο πάνω δικαιώματα του εργαζομένου είναι άκυρη.
 8. Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του εφευρέτη αναφέρεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και δικαιούται να απαιτήσει από τον αιτούντα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τον κάτοχο του διπλώματος την αναγνώρισή του ως εφευρέτη.
 9. Ο δικαιούχος εφεύρεσης μπορεί, εφ’όσον τρίτος κατέθεσε χωρίς τη συγκατάθεσή του αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας που αφορά εφεύρεσή του ή ουσιώδη στοιχεία της να απαιτήσει με αγωγή του κατά του τρίτου την αναγνώριση σ’αυτόν των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αίτηση ή, αν έχει χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, των δικαιωμάτων που απορρέουν από το δίπλωμα.

10.Η παραπάνω αγωγή ασκείται μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση της περίληψης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.  Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει, αν ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας γνώριζε κατά το χρόνο της χορήγησης ή της μεταβίβασης του διπλώματος το δικαίωμα του διεκδικούντος.

 1. Περίληψη της αμετάκλητης απόφασης που δέχεται την παραπάνω αγωγή καταχωρίζεται στο Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.  Από την ημερομηνία καταχώρισης θεωρούνται άκυρες οι άδειες εκμετάλλευσης και κάθε άλλο δικαίωμα που έχει παραχωρηθεί στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.  Ο ηττημένος διάδικος και τρίτοι, εφ’όσον καλόπιστα εκμεταλλεύονται την εφεύρεση ή είχαν προβεί στις αναγκαίες προετοιμασίες για την εκμετάλλευσή της, μπορούν να ζητήσουν από τον αναγνωρισθέντα δικαιούχο την παραχώρηση έναντι αποζημίωσης, μη αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης για εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση διαφωνίας των μερών οι όροι κανονίζονται από το μονομελές πρωτοδικείο της κατοικίας του αιτούντος, κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 έως 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Αρθρο 7

Κατάθεση αίτησης – Παραδεκτό -Δημοσίευση

 1. Για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας απαιτείται η κατάθεση αίτησης στον Ο.Β.Ι., η οποία περιέχει:

α.  Το πλήρες όνομα ή την επωνυμία, την εθνικότητα, την κατοικία ή την έδρα και τη διεύθυνση του καταθέτη.

β.       Περιγραφή της εφεύρεσης και προσδιορισμό μιας ή περισσότερων αξιώσεων.  Ο Ο.Β.Ι. μπορεί να ζητήσει συμπλήρωση ή επαναδιατύπωση της περιγραφής ή των αξιώσεων, ώστε να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του νόμου αυτού.  Ως αξίωση στο νόμο αυτόν νοείται η έκταση και το περιεχόμενο της αιτούμενης προστασίας.

γ.       Αίτημα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

 1. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα σχέδια στα οποία αναφέρονται οι αξιώσεις ή η περιγραφή, η περίληψη της εφεύρεσης, οι επεξηγήσεις για την κατανόηση της περιγραφής και τα έγγραφα νομιμοποίησης του καταθέτη σε περίπτωση νομικού προσώπου ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου, εάν δεν είναι ο εφευρέτης. Επίσης επισυνάπτονται οι αποδείξεις είσπραξης των τελών κατάθεσης και πρώτου έτους προστασίας.
 2. Οι αξιώσεις της εφεύρεσης στηρίζονται στην περιγραφή.
 3. Η περιγραφή της εφεύρεσης πρέπει να συντάσσεται έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρακτική εφαρμογή της εφεύρεσης από τον ειδικό.
 4. Η περίληψη της εφεύρεσης χρησιμεύει μόνο για τεχνική πληροφόρηση.
 5. Η αίτηση μπορεί να αναφέρεται είτε σε μία μόνο εφεύρεση είτε σε περισσότερες, που συνδέονται όμως μεταξύ τους, ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.  Αν η αίτηση αφορά περισσοτέρες εφευρέσεις (σύνθετη αίτηση), ο καταθέτης μπορεί μέχρι την έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας να χωρίσει την αίτηση σε περισσότερες τμηματικές αιτήσεις, διατηρώντας ως ημερομηνία κατάθεσης κάθε τμηματικής αίτησης την ημερομηνία της αρχικής αίτησης.
 6. Ο καταθέτης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να δηλώσει κατά την κατάθεση ότι επιθυμεί η αίτησή του να ισχύσει ως αίτηση για χορήγηση του κατά το άρθρο 19  πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας, εάν απορριφθεί ως αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
 7. Η αίτηση γίνεται δεκτή για κατάθεση, εφ’όσον πληροί τους όρους της παραγράφου 1 και εφ’όσον επισυνάπτονται οι αποδείξεις των τελών κατάθεσης και πρώτου έτους προστασίας.  Σ’αυτήν την περίπτωση η κατάθεση της αίτησης θεωρείται κανονική, αλλά όχι πλήρης.
 8. Μέσα σε τέσσερις μήνες από την κατάθεση, ο καταθέτης οφείλει να υποβάλλει τα τυχόν ελλείποντα σχέδια και άλλα δικαιολογητικά, να συμπληρώσει τυχόν ελλείψεις και να διορθώσει τυχόν λάθη στη σύνταξη των εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5.  Σ’αυτήν την περίπτωση η κατάθεση της αίτησης θεωρείται πλήρης.
 9. Ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης θεωρείται η κατά την παράγραφο 8 ημερομηνία κανονικής κατάθεσης της αίτησης.

10α. Δικαίωμα παράστασης ή κατάθεσης εγγράφων ενώπιον του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) έχει όποιος αντλεί δικαίωμα από αίτηση ευρεσιτεχνίας, αίτηση Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ) ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ή ο εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό πιστοποιημένος σύμβουλος ευρεσιτεχνίας.

10β. Ο Ο.Β.Ι. δύναται να καταρτίζει προγραμματικές συμφωνίες με διεθνείς οργανισμούς, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, με την επιφύλαξη του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α` 114), και του εξωτερικού ή άλλους φορείς με αντικείμενο την κατάρτιση και εκπαίδευση των συμβούλων ευρεσιτεχνίας.».

(Οι παράγραφοι 10α και 10β  προστέθηκαν με το άρθρο 123 παρ.2 Ν.4512/2018,ΦΕΚ Α 5/17.1.2018)

 1. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Β.Ι. καθορίζεται ο τρόπος σύνταξης και κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και των επισυναπτόμενων σ’αυτή στοιχείων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
 2. Η κατά την παράγραφο 1 αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας καθώς και τα κατά την παράγραφο 2 επισυναπτόμενα δίνονται στη δημοσιότητα δεκαοκτώ μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης ή την ημερομηνία προτεραιότητας, εκτός εάν έχει ήδη εκδοθεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας οπότε δίνονται στη δημοσιότητα από την ημερομηνία έκδοσης του διπλώματος.
 3. Από την ημερομηνία δημοσιότητας της αίτησης, οι τρίτοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και αντίγραφα της αίτησης, της περιγραφής, των σχεδίων και κάθε άλλου σχετικού στοιχείου.
 4. Στοιχεία της αίτησης δημοσιεύονται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδοκτησίας.

«Άρθρο 7Α

 1. Από 2.5.2018 η κατάθεση στον Ο.Β.Ι. των αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κατ` εφαρμογή των διατάξεων για τη βιομηχανική ιδιοκτησία γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Τα σχετικά τέλη καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Β.Ι., που δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του, καθορίζονται οι διαδικασίες, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θέμα.
 2. Η κατάθεση με ηλεκτρονική αλληλογραφία δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις των εφευρέσεων του ν. 4325/1963 (Α` 156).
 3. Μέχρι την έναρξη εφαρμογής της παρ. 1, η κατάθεση στον Ο.Β.Ι. των αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας δύναται να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία του νόμιμου καταθέτη ή με συστημένη επιστολή ή με τη χρήση τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Τα σχετικά τέλη καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών.».

(Το άρθρο 7α προστέθηκε με το άρθρο 123 παρ.3 Ν.4512/2018,ΦΕΚ Α 5/17.1.2018).

Αρθρο 8

Εκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας – Διαδικασία

 1. Αν μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 9 του προηγούμενου άρθρου ο Ο.Β.Ι. διαπιστώσει ότι η κατάθεση της αίτησης είναι κανονική αλλά όχι πλήρης, η αίτηση θεωρείται ως μη  κατατεθείσα.
 2. Αν η κατάθεση της αίτησης είναι κανονική και πλήρης, ο Ο.Β.Ι. ελέγχει:

α.  Αν το αντικείμενο της αίτησης αναφέρεται σε εφεύρεση που προφανώς δεν είναι επιδεκτική διπλώματος ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 8 του άρθρου 5.

β.  Αν το αντικείμενο της αίτησης προφανώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εφεύρεση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2.  Εφ’όσον συντρέχει μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Ο.Β.Ι. απορρίπτει την αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο σύνολό της ή στο μέρος που εμπίπτει στις περιπτώσεις αυτές.

 1. Αν η αίτηση δε θεωρηθεί ως μη κατατεθείσα ή δεν απορριφθεί, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, ο Ο.Β.Ι. συντάσσει έκθεση η οποία βασίζεται στην περιγραφή της εφεύρεσης, τις αξιώσεις και τα επισυναπτόμενα σχέδια και στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία της στάθμης της τεχνικής που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση του νέου στοιχείου και της εφευρετικής δραστηριότητας του επινοήματος  (έκθεση έρευνας).  Στην έκθεση έρευνας μπορεί να επισυνάπτονται σχόλια ή συνοπτικές επεξηγηματικές παρατηρήσεις από τον Ο.Β.Ι. που θα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της εφεύρεσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1.
 2. Η έκθεση έρευνας συντάσσεται, εφ’όσον ο καταθέτης καταβάλει μέσα σε τέσσερις μήνες από την κατάθεση της αίτησης τα τέλη σύνταξης της έκθεσης έρευνας.  Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των τελών σύνταξης της έκθεσης έρευνας, η αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μετατρέπεται αυτοδίκαια σε αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας.
 3. Η έκθεση έρευνας, μαζί με αντίγραφο των εγγράφων που τη συνοδεύουν, κοινοποιείται στον καταθέτη ο οποίος, μέσα σε τρείς μήνες από την κοινοποίηση, δικαιούται να παρουσιάσει τις παρατηρήσεις του.
 4. Με βάση τις παρατηρήσεις του καταθέτη, ο Ο.Β.Ι. συντάσσει τελική έκθεση έρευνας στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία της στάθμης της τεχνικής που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να εκτιμηθεί σύμφωνα με το νόμο αυτόν η δυνατότητα κατοχύρωσης της εφεύρεσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
 5. Η έκθεση έρευνας δίνεται στη δημοσιότητα μαζί με την αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ή, εφ’όσον δεν έχει συνταχθεί ακόμα, μετά από την κοινοποίησή της στον καταθέτη.
 6. Η έκθεση έρευνας ή η τελική έκθεση έρευνας έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα.
 7. Κατά την κατάρτιση της έκθεσης έρευνας, ο Ο.Β.Ι. μπορεί να ζητεί από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ή από άλλο διεθνή ή εθνικό οργανισμό την παροχή πληροφοριών ή γνωμοδοτήσεων που εκτιμώνται ελεύθερα.  Επίσης ο Ο.Β.Ι. μπορεί να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή παρατηρήσεις από τον καταθέτη.
 8. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία κατάρτισης της έκθεσης έρευνας ή της τελικής έκθεσης έρευνας.
 9. Μετά το πέρας της διαδικασίας των προηγουμένων παραγράφων, ο Ο.Β.Ι. χορηγεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βεβαιώνεται το πλήρες και κανονικό της αίτησης ευρεσιτεχνίας.  Στο δίπλωμα αναγράφεται η ταξινόμηση και ο χρόνος διάρκειάς του και επισυνάπτονται:

α.  Το πρωτότυπο της περιγραφής της εφεύρεσης μαζί με τις αξιώσεις, την περίληψη και τα τυχόν σχέδια.

β.  Η έκθεση έρευνας ή η τελική έκθεση έρευνας.

 1. Η επίκληση προτεραιότητας από κατάθεση σε άλλη χώρα αναγράφεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, όπου σημειώνεται και η χώρα κατάθεσης, η χρονολογία και ο αριθμός της αλλοδαπής κατάθεσης, στην οποία βασίζεται η προτεραιότητα.
 2. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καταχωρίζεται στο Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και περίληψή του δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
 3. Αντίγραφο του διπλώματος, μαζί με τα έγγραφα που επισυνάπτονται σ’αυτό, χορηγείται στον καταθέτη.
 4. Οι τρίτοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες ή αντίγραφα του διπλώματος, της περιγραφής, των σχεδίων και κάθε σχετικού στοιχείου.

Αρθρο 9

Διεθνής προτεραιότητα

 1. Αν έχει κατατεθεί κανονικά αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στην αλλοδαπή, ο καταθέτης ή ο δικαιούχος της έχει δικαίωμα προτεραιότητας, εφ’όσον μέσα σε δώδεκα μήνες από την παραπάνω κατάθεση καταθέσει αίτηση για την ίδια εφεύρεση στην Ελλάδα και ισχύει ο όρος της αμοιβαιότητας.  Στη νέα αίτηση οφείλει να δηλώσει τη χρονολογία και τη χώρα της πρώτης κατάθεσης.  Το δικαίωμα προτεραιότητας ανατρέχει στο χρόνο της πρώτης κατάθεσης στην αλλοδαπή.
 2. Κανονική κατάθεση στην αλλοδαπή είναι κάθε κατάθεση αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας που θεωρείται ως κανονική σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας κατάθεσης και εφ’όσον από το περιεχόμενό της προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης.  Η μετέπειτα τύχη της αίτησης δεν ενδιαφέρει.
 3. Μέσα σε δεκαέξι μήνες από την πρώτη κανονική κατάθεση στην αλλοδαπή πρέπει να υποβληθεί στον Ο.Β.Ι.

α.       Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας, στην οποία έγινε η πρώτη κατάθεση, σχετικά με τον αριθμό και τη χρονολογία της μαζί με την περιγραφή, τις αξιώσεις και τα τυχόν σχέδια που επισυνάπτονται, επικυρωμένα από την αλλοδαπή αρχή και

β.       Μετάφραση στην ελληνική του πιο πάνω πιστοποιητικού, της περιγραφής των αξιώσεων και των σχεδίων από δικηγόρο ή αρχή, η οποία έχει δικαίωμα να επικυρώνει μεταφράσεις.

 1. Αν γίνεται επίκληση πολλών προτεραιοτήτων, οι προθεσμίες που έχουν αφετηρία την ημερομηνία προτεραιότητας υπολογίζονται από την ημερομηνία της αρχικής προτεραιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ

Αρθρο 10

Περιεχόμενο δικαιώματος

 1. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει στον κάτοχό του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το αποκλειστικό και χρονικά περιορισμένο, κατά το άρθρο 11, δικαίωμα να εκμεταλλεύεται παραγωγικά την εφεύρεση και ιδίως:

α.  Να παράγει, προσφέρει ή διαθέτει στην αγορά, να χρησιμοποιεί και να κατέχει για τον ίδιο σκοπό τα προϊόντα που προστατεύονται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

β.  Να εφαρμόζει, προσφέρει ή διαθέτει στην αγορά, την προστατευόμενη από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μέθοδο.

γ.  Να παράγει, προσφέρει ή διαθέτει στην αγορά,να χρησιμοποιεί και να κατέχει για τον ίδιο σκοπό το προϊόν που η παραγωγή του είναι αποτέλεσμα της προστατευόμενης από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μεθόδου.

δ.  Να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να εκμεταλλεύεται παραγωγικά, κατά την έννοια των προηγούμενων εδαφίων, την εφεύρεση ή να εισάγει, χωρίς τη συναίνεσή του, τα προϊόντα που προστατεύονται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

 1. Δεν μπορούν να απαγορευτούν κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας οι εξής δραστηριότητες:

α.  Η χρήση της εφεύρεσης για σκοπούς μη επαγγελματικούς ή ερευνητικούς.

β.  Η χρήση της εφεύρεσης ενσωματωμένης σε όχημα, σιδηρόδρομο, σκάφος ή αεροσκάφος που εισέρχεται προσωρινά στην Ελλάδα.

γ.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγραφος 3 του νόμου αυτού, η παρασκευή φαρμάκου σε φαρμακείο για συγκεκριμένο άτομο με ιατρική συνταγή, καθώς και η διάθεση και η χρήση του φαρμάκου αυτού.

 1. Αυτός που εκμεταλλεύεται το επινόημά του ή έχει προβεί στις αναγκαίες προετοιμασίες για την εκμετάλλευσή του, κατά το χρόνο της κατάθεσης αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τρίτο ή κατά την ημερομηνία προτεραιότητας, δικαιούται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το επινόημά του για την επιχείρησή του και τις ανάγκες της.  Το δικαίωμα αυτό μπορεί να μεταβιβάζεται μόνο μαζί με την επιχείρηση.

Αρθρο 11

Διάρκεια ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας

 1. Η διάρκεια ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι είκοσι έτη και αρχίζει από την επομένη της ημέρας κανονικής κατάθεσης της αίτησης για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
 2. Αν γίνεται επίκληση προτεραιότητας με βάση κατάθεση στην αλλοδαπή, η διάρκεια ισχύος του διπλώματος υπολογίζεται από την επομένη της κατάθεσης στην ημεδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Αρθρο 12

Μεταβίβαση – Διαδοχή – Συμβατική άδεια

 1. Το δικαίωμα για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορούν να μεταβιβαστούν με έγγραφη συμφωνία ή να κληρονομηθούν.  Η μεταβίβαση συντελείται από την καταχώρηση της συμφωνίας ή του κληρονομητηρίου στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
 2. Οι από κοινού κάτοχοι διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορούν, ο καθένας ξεχωριστά, να μεταβιβάζουν με έγγραφη συμφωνία το μερίδιό τους στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.  Το ίδιο ισχύει για το από κοινού δικαίωμα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
 3. Ο δικαιούχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να παραχωρεί με έγγραφη συμφωνία άδεια εκμετάλλευσης του διπλώματός του σε τρίτους.  Για την άδεια εκμετάλλευσης κοινού διπλώματος ευρεσιτεχνίας απαιτείται συμφωνία όλων των δικαιούχων.
 4. Εκτός από αντίθετη συμφωνία, η άδεια εκμετάλλευσης δεν είναι αποκλειστική, δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.
 5. Ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να δηλώσει στον Ο.Β.Ι. οποτεδήποτε ότι συναινεί στην παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης, με ή χωρίς αποκλειστικότητα έναντι αποζημίωσης.

Η δήλωση ισχύει για δύο έτη, καταχωρείται στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και σημειώνεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

 1. Στην περίπτωση της παραγράφου 5, στον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας παρέχεται έκπτωση από το ποσό των οφειλόμενων ετήσιων τελών προστασίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται γενικά ή κατά κατηγορία περιπτώσεων από το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Β.Ι. και μόνο για το χρονικό διάστημα που ισχύει η δήλωση.

Αρθρο 13

Μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης

 1. Το κατά την παράγραφο 10 αυτού του άρθρου αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να παρέχει σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εφ’όσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α.  Εχει παρέλθει τριετία από τη χορήγηση του διπλώματος ή τετραετία από την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση του διπλώματος.

β.  Η σχετική εφεύρεση δεν υπήρξε αντικείμενο παραγωγικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα ή, εφ’όσον υπήρξε, η παραγωγή προϊόντων δεν αρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης.

γ.  Ο τρίτος μπορεί να εκμεταλλευτεί παραγωγικά την προστατευόμενη από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεση.

δ.  Ο τρίτος γνωστοποίησε στο δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ένα μήνα πριν από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας, την πρόθεσή του να ζητήσει μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης.

 1. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης δεν παρέχεται στην περίπτωση που ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δικαιολογήσει τη μη εκμετάλλευση ή τη μη επαρκή εκμετάλλευση στη χώρα.  Η εισαγωγή του προϊόντος δεν αποτελεί δικαιολογία επίκλησης και εφαρμογής της παρούσας διάταξης.  Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις εισαγωγές προϊόντων από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τα Κράτη – Μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου[5].
 2. Η παροχή μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης μπορεί να μην αποκλείει άλλες συμβατικές ή μη άδειες.  Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης μπορεί να μεταβιβαστεί μόνο μαζί με το τμήμα της επιχείρησης το οποίο εκμεταλλεύεται την εφεύρεση.
 3. Ο κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να ζητήσει από το κατά την παράγραφο 10 αρμόδιο δικαστήριο την παροχή μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης προγενέστερου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εφ’όσον η εφεύρεσή του σχετίζεται με την εφεύρεση του προγενέστερου διπλώματος δεν είναι δυνατή η παραγωγική εκμετάλλευση αυτής της εφεύρεσης χωρίς να θιγούν τα δικαιώματα των κατόχων του προγενέστερου διπλώματος ευρεσιτεχνίας και η εφεύρεσή του αποτελεί σημαντική πρόοδο σε σχέση με την εφεύρεση του προγενέστερου διπλώματος.  Οταν παραχωρηθεί η παραπάνω μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης, ο κάτοχος του προγενέστερου διπλώματος μπορεί να ζητήσει την παροχή μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης για τη μεταγενέστερη εφεύρεση.
 4. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης παρέχεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στο κατά την παράγραφο 10 αρμόδιο δικαστήριο.  Στην αίτηση επισυνάπτεται γνωμοδότηση του Ο.Β.Ι. για τη συνδρομή των προϋποθέσεων  παροχής της μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, για το ύψος και τους όρους αποζημίωσης του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και για την αποκλειστικότητα ή μη της παραχωρούμενης εκμετάλλευσης.  Ο Ο.Β.Ι. γνωμοδοτεί ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου για την εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.  Η γνωμοδότηση του Ο.Β.Ι. χορηγείται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και δεν είναι δεσμευτική για το αρμόδιο δικαστήριο.       Αντίγραφο της αίτησης για χορήγηση μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης μαζί με τη σχετική γνωμοδότηση του

Ο.Β.Ι. και τη σημείωση προσδιορισμού της δικασίμου κοινοποιείται στον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και στους δικαιούχους άλλων συμβατικών ή μη αδειών εκμετάλλευσης.

 1. Αν η αίτηση γίνει αποδεκτή, το αρμόδιο δικαστήριο παρέχει μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης.  Η άδεια περιέχει την έκταση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της εφεύρεσης, τη διάρκεια ισχύος της, την προθεσμία έναρξης της παραγωγικής εκμετάλλευσης της εφεύρεσης στην Ελλάδα και το ύψος και τους όρους αποζημίωσης του δικαιούχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας από το δικαιούχο της άδειας.  Το ύψος και οι όροι αποζημίωσης καθορίζονται ανάλογα με την έκταση της βιομηχανικής εκμετάλλευσης της προστατευόμενης εφεύρεσης.
 2. Η κατά την παράγραφο 6 απόφαση του δικαστηρίου καταχωρείται στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του Ο.Β.Ι., δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και κοινοποιείται στα πρόσωπα της παραγράφου 5.
 3. Υστερα από αίτηση του κατόχου του διπλώματος ή της μη συμβατικής άδειας, το κατά την παράγραφο 10 αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να τροποποιεί τους όρους χορήγησης της άδειας, εφ’όσον υπάρχουν νέα στοιχεία που δικαιολογούν την τροποποίηση, ή να ανακαλεί τη μη συμβατική άδεια, εφ’όσον ο δικαιούχος της δεν εφαρμόζει τους όρους της άδειας ή εφ’όσον οι προϋποθέσεις για την παροχή της έπαυσαν να υπάρχουν.  Αν η άμεση ανάκληση προκαλεί σημαντική βλάβη στο δικαιούχο της μη συμβατικής άδειας, το δικαστήριο μπορεί να επιτρέπει τη συνέχιση της εκμετάλλευσης για εύλογο χρονικό διάστημα.
 4. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης δεν παρέχει δικαίωμα εισαγωγής των προϊόντων τα οποία αφορά η εφεύρεση.
 5. Αρμόδιο δικαστήριο για τη χορήγηση, μεταβίβαση, τροποποιήση ή ανάκληση μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης είναι το πολυμελές πρωτοδικείο της κατοικίας του αιτούντος το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 έως 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Αρθρο 14

Αδεια εκμετάλλευσης στο Δημόσιο

 1. Για επιτακτικούς λόγους εξυπηρέτησης της δημόσιας υγείας και της εθνικής άμυνας της χώρας είναι δυνατό, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών, να παρέχεται άδεια εκμετάλλευσης μιας εφεύρεσης σε φορείς του δημόσιου τομέα που μπορούν να εκμεταλλευτούν την εφεύρεση στην Ελλάδα, εφ’όσον η σχετική εφεύρεση δεν υπήρξε αντικείμενο παραγωγικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα ή η παραγωγή των προϊόντων δεν αρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης.
 2. Πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης καλείται ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλος, που είναι σε θέση να παράσχει χρήσιμες συμβουλές, να εκθέσει τις απόψεις του.
 3. Με την ίδια απόφαση, ύστερα από γνώμη του Ο.Β.Ι., καθορίζεται το ύψος και οι όροι καταβολής αποζημίωσης στον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.  Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται ανάλογα με την έκταση της βιομηχανικής εκμετάλλευσης της εφεύρεσης.  Σε περίπτωση διαφωνίας του δικαιούχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το ύψος της αποζημίωσης, η αποζημίωση καθορίζεται από το κατά τόπο μονομελές πρωτοδικείο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ – ΕΚΠΤΩΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αρθρο 15

Ακυρότητα

 1. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κηρύσσεται άκυρο με δικαστική απόφαση αν:

α.  Ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν είναι ο εφευρέτης ή ο εκδοχέας του ή ο δικαιούχος του σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 4, 5 και 6.

β.  Η εφεύρεση δεν είναι επιδεκτική διπλώματος ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 5.

γ.  Η περιγραφή που επισυνάπτεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν αρκεί για την εφαρμογή της εφεύρεσης από ειδικό.

δ.  Το αντικείμενο του χορηγηθέντος διπλώματος ευρεσιτεχνίας επεκτείνεται πέρα από το περιεχόμενο της προστασίας, έτσι όπως ζητήθηκε με την αίτηση.

 1. Για την άσκηση αγωγής κατά του κατόχου της περίπτωσης του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 νομιμοποιούνται οι λοιποί αναφερόμενοι στο ίδιο εδάφιο, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση καθένας που έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή κύρωσης ασκείται ενώπιον του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου.  Κάτοχοι διπλώματος ευρεσιτεχνίας που δεν κατοικούν στην Ελλάδα ενάγουν και ενάγονται στα δικαστήρια της πρωτεύουσας.
 2. Αν η ακυρότητα αναφέρεται σε μέρος της εφεύρεσης, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας περιορίζεται ανάλογα.

Αρθρο 16

Εκπτωση

 1. Οποιος καταθέσει δήλωση παραίτησης στον Ο.Β.Ι. ή όποιος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα το τέλος προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 24, εκπίπτει από τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
 2. Ο Ο.Β.Ι. εκδίδει πράξη για την έκπτωση, η οποία δημοσιεύται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.  Η έκπτωση ισχύει από τη δημοσίευση.
 3. Αν έχει παραχωρηθεί μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης ή δικαίωμα στην ευρεσιτεχνία, απαιτείται για την καταχώρηση της παραίτησης και γραπτή συναίνεση του δικαιούχου της άδειας ή του δικαιώματος.

Αρθρο 17

Αγωγές κατόχου διπλώματος – Ψευδής δήλωση

 1. Σε περίπτωση προσβολής, παρούσης ή απειλούμενης, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο κάτοχός του δικαιούται να απαιτήσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον. Η άρση της προσβολής μπορεί να περιλαμβάνει κατ’ αίτηση του κατόχου ενδεικτικά: α) την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωμα του παρόντος νόμου και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν στη δημιουργία ή την κατασκευή των εν λόγω εμπορευμάτων, β) την οριστική απομάκρυνση αυτών από το εμπόριο ή γ) την καταστροφή αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 5. Κατά την εξέταση του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αναλογίας μεταξύ της σοβαρότητας της προσβολής και των μέτρων αποκατάστασης, καθώς και τα συμφέροντα τρίτων. Η εκτέλεση των μέτρων που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο γίνεται με δαπάνες του παραβάτη, εκτός εάν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. Τα δικαιώματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής έχουν οι δικαιούχοι και κατά ενδιάμεσου προσώπου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον για την προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου (άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2004/48). Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ υπέρ του δικαιούχου, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 947 Κ.Πολ.Δ. Για τη διαπίστωση της παράβασης της υποχρέωσης παράλειψης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ.[ 1]

[1] Η παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.1733/1987 (Α΄ 171) αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1  του άρθρου 53 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄, 24.05.2011), σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/48/ΕΚ.

 1. Σε περίπτωση υπαίτιας προσβολής του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ο ζημιωθής κάτοχός του δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση της ζημίας ή την απόδοση της ωφέλειας από την αθέμιτη εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας ή την πληρωμή ποσού ανάλογου προς το τίμημα άδειας εκμετάλλευσης.
 2. Τα ίδια δικαιώματα παρέχονται στο δικαιούχο αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης, σε όποιον έχει δικαίωμα στην ευρεσιτεχνία και σ’ εκείνον που έχει κατεθέσει αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.  Στην τελευταία περίπτωση το δικαστήριο μπορεί να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης έως ότου χορηγηθεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
 3. Οι πιο πάνω απαιτήσεις παραγράφονται ύστερα από πέντε έτη αφότου ο κάτοχος του διπλώματος έλαβε γνώση είτε της προσβολής, είτε της ζημίας και του προς αποζημίωση υποχρέου και οπωσδήποτε ύστερα από την πάροδο είκοσι ετών από την προσβολή.
 4. Σε περίπτωση καταδίκης του εναγομένου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την καταστροφή των προϊόντων που κατασκευάστηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού.  Το δικαστήριο μπορεί επίσης αντί της καταστροφής να διατάξει την απόδοση των προϊόντων, ή μέρους αυτών, στον ενάγοντα για ολική ή μερική αποζημίωσή του, εάν αυτός το ζητήσει.
 5. Αν η εφεύρεση αφορά μέθοδο κατασκευής προϊόντος, κάθε προϊόν της ίδιας φύσης τεκμαίρεται ότι κατασκευάστηκε με βάση την προστατευόμενη μέθοδο.
 6. Οποιος επιθέτει σε προϊόντα ή στα περικαλύμματά τους, ή στα κάθε είδους εμπορικά έγγραφα που προορίζονται για το κοινό ή άλλα ανάλογα μέσα δημοσιότητας και διαφήμισης, ψευδή δήλωση, ότι τα σχετικά αντικείμενα προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων δραχμών ή και με τις δύο ποινές.

Άρθρο 17Α
(άρθρα 6 και 8 της Οδηγίας 2004/48)
Απόδειξη και δικαίωμα ενημέρωσης

 1. Όταν ένας διάδικος έχει προσκομίσει ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία επαρκή προς τεκμηρίωση των ισχυρισμών του περί προσβολής ή επικείμενης προσβολής δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, ενώ παράλληλα επικαλείται αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του διαδίκου, μπορεί να διατάξει την προσκόμιση των αποδεικτικών αυτών στοιχείων από τον αντίδικο. Η  ύπαρξη σημαντικού αριθμού αντιγράφων, αξιολογουμένων και των λοιπών περιστάσεων της υπόθεσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά βάσιμο αποδεικτικό στοιχείο. Αν διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, οι αντίστοιχοι προς απόδειξη ισχυρισμοί του διαδίκου που ζήτησε την προσκόμιση ή τη γνωστοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων θεωρούνται ομολογημένοι.
 2. Υπό τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, αν συντρέχει προσβολή των δικαιωμάτων σε εμπορική κλίμακα, το δικαστήριο μπορεί επίσης, ύστερα από αίτηση διαδίκου, να διατάξει τη γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου. Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού αντιγράφων, αξιολογούμενων και των λοιπών περιστάσεων της υπόθεσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά επαρκή ένδειξη προσβολής σε εμπορική κλίμακα. Αν διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκομίσει τα έγγραφα που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, οι αντίστοιχοι προς απόδειξη ισχυρισμοί του διαδίκου που ζήτησε την προσκόμιση ή τη γνωστοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων θεωρούνται ομολογημένοι.
 3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο διασφαλίζει την προστασία των ε-μπιστευτικών πληροφοριών.
 4. Ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του διαδίκου, ελεγχόμενο από το δικαστήριο για την αναλογικότητά του, το οποίο υποβάλλεται με την αγωγή ή και αυτοτελώς στο πλαίσιο δίκης για προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, ο πρόεδρος επί πολυμελούς δικαστηρίου ή ο δικαστής του μονομελούς δικαστηρίου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ., μπορεί και πριν από την συζήτηση της υπόθεσης να διατάσσει την παροχή από τον αντίδικο πληροφοριών για την προέλευση και για τα δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων ή παροχής των υπηρεσιών, που προσβάλλουν δικαίωμα του παρόντος νόμου. Το ίδιο μπορεί να διατάσσεται και κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου, το οποίο: (α) βρέθηκε να κατέχει τα παράνομα εμπορεύματα σε εμπορική κλίμακα, (β) βρέθηκε να χρησιμοποιεί τις παράνομες υπηρεσίες σε εμπορική κλίμακα, (γ) διαπιστώθηκε ότι παρείχε, σε εμπορική κλίμακα, υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες για την προσβολή δικαιώματος ή (δ) υποδείχθηκε από πρόσωπο των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ ως εμπλεκόμενο στην παραγωγή, κατασκευή ή διανομή των εμπορευμάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών. Όποιος αδικαιολόγητα παραβεί διαταγή του δικαστηρίου κατά την παρούσα πα-ράγραφο καταδικάζεται εκτός από τα δικαστικά έξοδα και σε χρηματική ποινή ύψους έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, που κατατίθεται στο δημόσιο ταμείο.
 5. Οι πληροφορίες της παραγράφου 4 περιλαμβάνουν, εφόσον ενδείκνυται: (α) τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανομέων, προμηθευτών και λοιπών προηγούμενων κατόχων του προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς και των παραληπτών χονδρεμπόρων και των εμπόρων λιανικής, (β) πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευάστηκαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν, καθώς και για το τίμημα που αφορά στα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες.
 6. Οι παράγραφοι 4 και 5 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, οι οποίες: (α) παρέχουν στον δικαιούχο δικαιώματα πληρέστερης ενημέρωσης, (β) διέπουν τη χρήση, στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής διαδικασίας, των πληροφοριών που γνωστοποιούνται βάσει των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, (γ) διέπουν την ευθύνη για καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης ή (δ) παρέχουν τη δυνατότητα άρνησης της παροχής πληροφοριών που θα υποχρέωναν το κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 πρόσωπο να παραδεχθεί τη συμμετοχή του ιδίου ή των στενών συγγενών του στην προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου ή (ε) διέπουν την προστασία της εμπιστευτικότητας των πηγών πληροφοριών ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
 7. Εφόσον ο υπόχρεος προς πληροφόρηση παράσχει ανακριβείς πληροφορίες από δόλο ή από βαρειά αμέλεια, ευθύνεται για τη ζημία που εκ του λόγου τούτου προξένησε.

Άρθρο 17Β
(άρθρα 7 και 9 της Οδηγίας 2004/48)
Συντηρητική απόδειξη και λοιπά ασφαλιστικά μέτρα

 1. Εφόσον πιθανολογείται προσβολή δι-καιώματος που προστατεύεται από τον παρόντα νόμο, το Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί να διατάσσει ως ασφαλιστικό μέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των αντικειμένων που κατέχονται από τον καθ’ ου και αποτελούν μέσο τέλεσης ή προϊόν ή απόδειξη της προσβολής. Αντί για συντηρητική κατάσχεση, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναλυτική απογραφή των αντικειμένων αυτών περιλαμβανομένης και της φωτογράφησής τους. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται το άρθρο 687 παράγραφος 1 Κ.Πολ.Δ. και, εφόσον απαιτείται, χορηγείται προσωρινή διαταγή κατά το άρθρο 691 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.
 2. Το δικαστήριο μπορεί να λαμβάνει κατά του καθ’ ου ασφαλιστικά μέτρα, με σκοπό να προληφθεί κάθε επικείμενη προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου ή να απαγορευθεί προσωρινά η συνέχιση της προσβολής, εφόσον απαιτείται, με την απειλή καταβολής χρηματικής ποινής κατ’ άρθρο 947 Κ.Πολ.Δ., για κάθε προσβολή ή συνέχιση των προσβολών των εν λόγω δικαιωμάτων. Για τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων ενεργοποίησης της υποχρέωσης καταβολής χρηματικής ποινής, σύμφωνα με το διαταχθέν ασφαλιστικό μέτρο ή την συναφή διάταξη του άρθρου 691 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ., εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ. Το δικαστήριο μπορεί να εξαρτήσει τη συνέχιση της εν λόγω προσβολής από την παροχή εγγύησης με σκοπό να διασφαλισθεί η αποζημίωση του δικαιούχου. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση ή τη δικαστική μεσεγγύηση των εμπορευμάτων, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι προσβάλλουν δικαιώματα του παρόντος νόμου, προκειμένου να εμποδισθεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στο εμπόριο.
 3. Στις περιπτώσεις προσβολών που διαπράττονται σε εμπορική κλίμακα το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει ως ασφαλιστικό μέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του φερόμενου ως παραβάτη, περιλαμβανομένης της δέσμευσης των τραπεζικών του λογαριασμών. Προς τούτο, το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει οποιονδήποτε κατέχει τις σχετικές πληροφορίες να προβεί στη γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικoνομικών ή εμπορικών εγγράφων ή να εξασφαλίσει την προσήκουσα πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.
 4. Η απόφαση περί των ασφαλιστικών μέτρων των παραγράφων 2 και 3 μπορεί να λαμβάνεται, εφόσον ενδείκνυται, χωρίς να ακουστεί η άλλη πλευρά κατ’ άρθρο 687 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στον αιτούντα. Όταν στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση ή η διαταγή του δικαστηρίου δεν κοινοποιείται κατά νόμο στον καθ’ ου πριν ή κατά την εκτέλεση αυτής, η κοινοποίηση της στον καθ’ ου γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση, διαφορετικά οι διαδικαστικές πράξεις που συνιστούν αυτή καθίστανται άκυρες.
 5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει τα μέτρα με τον όρο να δοθεί από τον αιτούντα εγγύηση, που καθορίζεται με την απόφασή του ή την προσωρινή διαταγή ή και χωρίς εγγύηση και τάσσει υποχρεωτικώς προθεσμία για την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση κατά το άρθρο 693 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο.
 6. Το δικαστήριο διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα ή συντηρητική απόδειξη χωρίς να είναι αναγκαίος ο ειδικός προσδιορισμός των αποδεικτικών στοιχείων, που απο-δεικνύουν την προσβολή ή την απειλή της, αλλά αρκεί ο προσδιορισμός τους ανά κατηγορία.
 7. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως και 6, το δικαστήριο έχει την εξουσία να απαιτεί από τον αιτούντα να προσκομίσει κάθε ευλόγως διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για να σχηματίσει με επαρκείς ενδείξεις την πεποίθηση ότι είναι ο δικαιούχος του δικαιώματος και ότι το δικαίωμά του προσβάλλεται ή ότι επίκειται προσβολή.
 8. Αν τα ασφαλιστικά μέτρα του παρόντος άρθρου ανακληθούν εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν υπήρξε προσβολή ή απειλή προσβολής των δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, το δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει τον αιτούντα, εφόσον ενήργησε καταχρηστικά, ύστερα από αίτηση του καθ’ ου, να καταβάλει στον καθ’ ου προσήκουσα αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη εξαιτίας των εν λόγω μέτρων.

Άρθρο 17Γ
(άρθρο 12 Οδηγίας 2004/48)
Εναλλακτικά μέτρα

Μετά από αίτηση του προσώπου έναντι του οποίου ενδέχεται να ληφθούν τα μέτρα των άρθρων 17Α και 17Β, το δικαστήριο μπορεί, αντί της εφαρμογής των προαναφερόμενων μέτρων, να διατάξει την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στον ζημιωθέντα, αν το εν λόγω πρόσωπο ενήργησε χωρίς δόλο ή αμέλεια, εφόσον η εκτέλεση των εν λόγω μέτρων θα του προκαλούσε δυσανάλογη ζημία και εφόσον η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στον ζημιωθέντα διάδικο κρίνεται επαρκώς ικανοποιητική.

Άρθρο 17Δ
(άρθρα 13, 14 και 15 της Οδηγίας 2004/48)
Αποζημίωση, δικαστικά έξοδα και δημοσιότητα αποφάσεων

 1. Μετά από αίτηση του ζημιωθέντος, το δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει τον παραβάτη, ο οποίος προέβη σε προσβολή του δικαιώματος από δόλο ή βαριά αμέλεια, να καταβάλει στον δικαιούχο του δικαιώματος αποζημίωση αντίστοιχη προς την πραγματική ζημία που υπέστη ο δικαιούχος εξαιτίας της προσβολής του δικαιώματός του. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης το δικαστήριο: α) λαμβάνει υπόψη όλα τα συναφή ζητήματα, όπως τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, τις ο-ποίες υφίσταται ο ζημιωθείς διάδικος, και τα τυχόν αδικαιολόγητα κέρδη που αποκόμισε ο παραβάτης και, εφόσον ενδείκνυται, άλλα στοιχεία, πέραν των οικονομικών, όπως η ηθική βλάβη που προκάλεσε στον κάτοχο του δικαιώματος η προσβολή, ή β) εναλλακτικά προς την προηγούμενη περίπτωση υπό στοιχείο α΄, δύναται, εφόσον ενδείκνυται, να καθορίζει την αποζημίωση ως κατ’ αποκοπήν ποσό βάσει στοιχείων όπως τουλάχιστον το ύψος των δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν αν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το προσβαλλόμενο δικαίωμα.
 2. Στις υποθέσεις του παρόντος νόμου τα εν γένει δικαστικά έξοδα και τέλη περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και κάθε άλλη συναφή δαπάνη, όπως τα έξοδα των μαρτύρων, την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων, τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων των διαδίκων και τη δαπάνη για την ανακάλυψη των προσβολέων, στις οποίες ευλόγως υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι δια-τάξεις των άρθρων 173 Κ.Πολ.Δ. επ.
 3. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτημα του διαδίκου, μπορεί να του επιτρέψει να δημοσιεύσει το σύνολο ή τμήμα της απόφασης που αφορά δικαιώματα που προστατεύονται από τον παρόντα νόμο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στο διαδίκτυο με έξοδα του ηττηθέντος διαδίκου.

Άρθρο 17Ε
(άρθρα 17 και 19 της Οδηγίας 2004/48)
Κώδικες δεοντολογίας και ανταλλαγή πληροφοριών

 1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρηματικές ή επαγγελματικές ενώσεις καταρτίζουν κώδικες δεοντολογίας με σκοπό να συμβάλουν σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο στην επιβολή των δικαιωμάτων του παρόντος νόμου. Οι κώδικες δεοντολογίας και η ενδεχόμενη αξιολόγηση της εφαρμογής τους διαβιβάζονται στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Εθνικός ανταποκριτής για τα δικαιώματα του παρόντος νόμου ορίζεται ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Άρθρο 17ΣΤ
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2004/48)
Διεύρυνση νομιμοποιούμενων προσώπων

Η εφαρμογή των μέτρων που προ-βλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και των άρθρων 17Α, 17Β,17Γ, 17Δ και 17Ε μπορεί να ζητηθεί και από:
α) κάθε άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί τα εν λόγω δικαιώματα, ιδίως οι κάτοχοι άδειας εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
β) οργανισμούς προάσπισης επαγγελματικών συμφερόντων, στους οποίους αναγνωρίζεται συνήθως το δι-καίωμα να εκπροσωπούν τους δικαιούχους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 17Ζ
Εφαρμογή επί άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Τα άρθρα 17 παρ. 1, 17Α, 17Β, 17Γ, 17Δ, 17Ε και 17ΣΤ εφαρμόζονται και για την προστασία των κατόχων τίτλου προστασίας συμπληρωματικού πιστοποιητικού για τα φάρμακα και συμπληρωματικού πιστοποιητικού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, των κατόχων βεβαιώσεων παράτασης ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα, καθώς και των κατόχων τίτλων προστασίας φυτικών ποικιλιών, ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων.[ 1]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αρθρο 18

Εννοια – Διαδικασία χορήγησης

 1. Αν μια εφεύρεση αποτελεί τροποποίηση άλλης εφεύρεσης που προστατεύεται ήδη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (κύριο δίπλωμα), ο δικαιούχος της τελευταίας μπορεί να ζητήσει την έκδοση νέου διπλώματος ευρεσιτεχνίας  (δίπλωμα τροποποίησης), εφ’όσον το αντικείμενο του νέου διπλώματος συνδέεται με μια τουλάχιστον αξίωση του κύριου διπλώματος.
 2. Το δίπλωμα τροποποίησης ακολουθεί την τύχη του κύριου διπλώματος και λήγει μαζί με αυτό.  Το δίπλωμα τροποποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους δικαιούχους αδειών εκμετάλλευσης του κύριου διπλώματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις άδειες εκμετάλλευσης.
 3. Ετήσια τέλη προστασίας δεν καταβάλλονται για το δίπλωμα τροποποίησης.
 4. Το δίπλωμα τροποποίησης μπορεί να μετατραπεί σε κύριο δίπλωμα, αν το ζητήσει ο κάτοχός του.  Η διάρκεια ισχύος του διπλώματος που μετατράπηκε ρυθμίζεται από το άρθρο 11.  Ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία της αίτησης για χορήγηση διπλώματος τροποποίησης.
 5. Η ακυρότητα του κύριου διπλώματος δεν συνεπάγεται και την ακυρότητα του διπλώματος τροποποιήσης.  Σε περίπτωση που ακυρωθεί το κύριο δίπλωμα καταβάλλονται για το δίπλωμα τροποποίησης τα τέλη που απαιτούνται για το κύριο δίπλωμα.
 6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας του νόμου αυτού.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Αρθρο 19

Εννοια – Διαδικασία χορήγησης

 1. Το πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.) χορηγείται για κάθε τρισδιάστατο αντικείμενο με καθορισμένο σχήμα και μορφή, όπως εργαλείο, όργανο, συσκευή, σκεύος ή και εξάρτημά τους, που προτείνεται ως νέο, βιομηχανικά εφαρμόσιμο και με δυνατότητα να δώσει λύση σε τεχνικό πρόβλημα.
 2. Οποιος ζητεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να ζητήσει μέχρι την έκδοση του διπλώματος τη μετατροπή της αίτησής του σε αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας.
 3. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας είναι επτά χρόνια από την επομένη της ημέρας κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας ή για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε περίπτωση μετατροπής σύμφωνα με την παράγραφο 2.
 4. Η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας υποβάλλεται στον Ο.Β.Ι..  Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την κατάθεση της αίτησης, τα σχετικά δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
 5. Αν η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας αφορά τρισδιάστατο αντικείμενο και πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4, ο Ο.Β.Ι. χορηγεί πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας χωρίς προηγούμενο έλεγχο του νέου και του βιομηχανικά εφαρμόσιμου χαρακτήρα του υποδείγματος χρησιμότητας με ευθύνη του καταθέτη.
 6. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του νόμου αυτού για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

Αρθρο 20

Τεχνικός νεωτερισμός – Επιχορηγήσεις – Βραβεία

 1. Για μια νέα λύση σε ένα συγκεκριμένο τεχνικό πρόβλημα (τεχνικός νεωτερισμός), που προτείνεται από έναν ή περισσότερους εργαζομένους σε μία επιχείρηση και έχει σχέση με τις δραστηριότητές της, μπορεί να χορηγείται βεβαίωση τεχνικού νεωτερισμού.  Η βεβαίωση τεχνικού νεωτερισμού αποτελεί βράβευση του ή των εργαζομένων για τη δημιουργική συνεισφορά τους στην επιχείρηση.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας χορήγησης βεβαίωσης τεχνικού νεωτερισμού.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις επιχορήγησης ενώσεων και συλλόγων εφευρετών ή επιστημόνων καθώς και συνεταιρισμών και ενώσεων παραγωγικών μονάδων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη ερευνητικών και τεχνολογικών εγκαταστάσεων και προτύπων, στην από κοινού αξιοποιήση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή στην παρουσίαση εφευρέσεων ή νέων προϊόντων και μεθόδων σε έκθέσεις και συνέδρια.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ρυθμίζονται οι διαδικασίες χορήγησης κρατικών βραβείων ή και οικονομικής ενίσχυσης εφευρετών, εργαζομένων σε  επιχειρήσεις και οποιουδήποτε άλλου συμβάλλει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, στην εκλαΐκευση και διάδοση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, καθώς και στη δημιουργία τεχνολογικών εκθετηρίων και μουσείων.
 5. Τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της χώρας μπορούν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να χορηγούν άδεια έως και δύο έτη με αποδοχές μη υπερβαίνουσες το πενήντα στα εκατό σε ερευνητή οποιασδήποτε βαθμίδας ο οποίος επιθυμεί να αξιοποιήσει βιομηχανικά και εμπορικά τις τεχνικές του επινοήσεις ή και εφευρέσεις, εφ’όσον εμπίπτουν στο  αντικείμενο του Κέντρου ή Ϊνστιτούτου.  Το ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μπορεί να παρατείνει την πιο πάνω άδεια για άλλα τρία έτη συνολικά και με αποδοχές έως το είκοσι πέντε στα εκατό (25%) των κανονικών.  Υστερα από πέντε έτη, ο ερευνητής επιλέγει ή να παραιτηθεί από το κέντρο ή να επανέλθει με πλήρη απασχόληση.  Η αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση ή παράταση της άδειας γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου και η παροχή ή η παράταση της άδειας εγκρίνεται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αρθρο 21

Εννοια – Ακυρότητα όρων της σύμβασης

 1. Με τη σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας ο δότης τεχνολογίας υποχρεούται να παρέχει στο δέκτη τεχνολογία και ο δέκτης να καταβάλει το συμφωνημένο τίμημα.  Ως παροχή τεχνολογίας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού νοούνται ιδίως τα εξής:

α.    Η άδεια εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.

β.    Η μεταβίβαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.

γ.    Η παροχή τεχνικών κατασκευαστικών οδηγιών, σχεδίων ή υπηρεσιών.

δ.    Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών παρακολούθησης και ελέγχου.

ε.     Η ανακοίνωση βιομηχανικών απορρήτων με σχέδια, διαγράμματα, υποδείγματα, πρότυπα, οδηγίες, αναλογίες, συνθήκες, διαδικασίες, προδιαγραφές και τρόπους παραγωγής προϊόντων που αναφέρονται στην παραγωγική εκμετάλλευση.  Τέτοια βιομηχανικά απόρρητα αποτελούν κυρίως οι τεχνικές πληροφορίες, στοιχεία ή γνώσεις που αφορούν σε μεθόδους, εμπειρίες ή δεξιοτεχνίες, που έχουν πρακτική εφαρμογή ιδιαίτερα στην παραγωγή αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εφ’όσον δεν έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά.

στ.   Η από κοινού έρευνα ή ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, επιδεικτικών ή πειραματικών προγραμμάτων ή έργων.

ζ.     Η παροχή τεχνικής βοήθειας με τη μορφή ενημέρωσης, καθοδήγησης και κατάρτισης προσωπικού.

 1. Είναι άκυροι οι όροι:

α.  Των αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που περιέχουν ρυθμίσεις αντίθετες με εκείνες του άρθρου 3 του Κανονισμού αριθ.2349/1984 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Επίσημη Εφημερίδα Αρ.L 219/15) σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της Συνθήκης της ΕΟΚ σε κατηγορίες συμφωνιών που αφορούν στην άδεια εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

β.  Των συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας που περιέχουν απαγόρευση εξαγωγών.  Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μπορεί με απόφασή του να επιτρέψει σύμβαση με ρήτρα απαγόρευσης εξαγωγών, αν αυτό επιβάλλουν σοβαροί λόγοι οικονομικής ανάπτυξης και δημοσίου συμφέροντος και εφ’όσον η απαγόρευση δεν αντίκειται σε διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Αρθρο 22

Καταχώριση σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας

 1. Η σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας υποβάλλεται από το συμβαλλόμενο ή τους συμβαλλόμενους που έχουν κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, μέσα σε ένα μήνα από την κατάρτισή της, στον Ο.Β.Ι. και εφαρμόζονται παράλληλα οι διατάξεις του ν.1360/1983 (ΦΕΚ 65).
 2. Η σύμβαση καταχωρίζεται στο μητρώο μεταφοράς τεχνολογίας.  Οι καταχωριζόμενες συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας, ή τα στοιχεία του κατά την παράγραφο 5 εντύπου, τηρούνται απόρρητα.  Ο παραβάτης της παρούσας διάταξης τιμωρείται με τις ποινές που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν.146/1914 «Περί αθέμιτου ανταγωνισμού».
 3. Δεν υπόκεινται στην υποχρέωση καταχώρισης συμβάσεις με αντικείμενο:

α.       Μεμονωμένη χρησιμοποίηση αλλοδαπών μηχανικών και τεχνιτών για την εγκατάσταση ή την επισκευή εργοστασίων ή μηχανημάτων.

β.       Συμβουλές, σχέδια ή παρεμφερείς παροχές που συνήθως συνοδεύουν μηχανήματα ή εξοπλισμό, εφ’όσον δε συνεπάγονται ειδική επιβάρυνση για εκείνον που προορίζονται.

γ.       Επείγουσα τεχνική βοήθεια ή επισκευές, εφ’όσον έχουν αφορμή παλαιότερη καταχωρισμένη συμφωνία.

δ.       Τεχνική εκπαίδευση που παρέχουν εκπαιδευτικοί οργανισμοί ή επιχειρήσεις στους εργαζόμενους σ’αυτές.

ε.       Οπλικά συστήματα.

 1. Ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι για καταχώριση της σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας μπορούν είτε να καταθέσουν αντίγραφο της σύμβασης είτε να συμπληρώσουν το κατά την παράγραφο 5 ειδικό έντυπο.  Αγωγή ή αίτηση σε δικαστήριο που αφορά οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων, η οποία απορρέει από σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας, δε συζητείται χωρίς βεβαίωση του Ο.Β.Ι. ότι τηρήθηκε η διάταξη της παραγράφου αυτής.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται η διαδικασία κατάρτισης, σύνταξης και χορήγησης του ειδικού εντύπου για συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας και τα προς συμπλήρωση στοιχεία για στατιστική χρήση.
 3. Η κατάθεση της σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας στον Ο.Β.Ι. μπορεί να συνεπάγεται για τον ή τους συμβαλλόμενους καταθέτες της σύμβασης έκπτωση από το ποσό των οφειλομένων τελών στον Ο.Β.Ι..  Το ποσοστό της έκπτωσης καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Β.Ι..

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Αρθρο 23

Ευρωπαϊκή αίτηση – Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας – Λόγοι ακύρωσης

 1. Η αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατατίθεται υποχρεωτικά στον Ο.Β.Ι. όταν ο καταθέτης είναι έλληνας υπήκοος και εφ’όσον δεν προβάλλεται προτεραιότητα με βάση προηγούμενη κατάθεση στην Ελλάδα.
 2. Η αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας από την ημερομηνία δημοσίευσής της σύμφωνα με το ν.1607/1986 (ΦΕΚ 85) άρθρο 93 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει στην Ελλάδα τα ίδια αποτελέσματα με την αίτηση χορήγησης ελληνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
 3. Η προσωρινή προστασία της παραγράφου 2 χορηγείται μόνο από την ημερομηνία που ο δικαιούχος της αίτησης του ευρωπαϊκού διπλώματος θα καταθέσει στον Ο.Β.Ι. την αρμόδια βεβαιωμένη μετάφραση στα ελληνικά των αξιώσεων της αίτησης.
 4. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει στην Ελλάδα τα ίδια αποτελέσματα με το ελληνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που χορηγεί ο Ο.Β.Ι..
 5. Ο δικαιούχος του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας οφείλει να καταθέσει στον Ο.Β.Ι. την αρμόδια βεβαιωμένη ελληνική μετάφραση του κειμένου με βάση το οποίο το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας χορήγησε το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή το διατήρησε με τροποποιήσεις.
 6. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν έχει ισχύ στην Ελλάδα εάν δεν τηρηθούν οι όροι της παραγράφου 5.
 7. Για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ η επιφύλαξη που διατύπωσε η Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 2 εδάφιο α’ της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που παρέχουν προστασία σε φαρμακευτικά προϊόντα δεν ισχύουν στην Ελλάδα.
 8. Ακυρο για την Ελλάδα μπορεί να κηρυχθεί ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μόνο για τους λόγους του ν.1607/1986 άρθρο 138 παράγραφος 1 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
 9. Εάν οι λόγοι ακύρωσης προσβάλουν μερικά μόνο το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, οι αξιώσεις, η περιγραφή και τα σχέδια του διπλώματος περιορίζονται ανάλογα.
 10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθορίζονται:

α.    Η προθεσμία και οι προϋποθέσεις προσκόμισης της μετάφρασης της αίτησης για τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

β.    Η προθεσμία και οι προϋποθέσεις προσκόμισης της μετάφρασης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

γ.    Οι όροι διαπίστωσης της αυθεντικότητας της μετάφρασης ή τυχόν αναθεώρησή της και τα δικαιώματα των καλόπιστων τρίτων που ήδη εκμεταλλεύονται την εφεύρεση.

δ.    Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις κατάθεσης της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον Ο.Β.Ι..

ε.     Η τήρηση του μητρώου ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

στ.   Οι προϋποθέσεις μετατροπής της αίτησης για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε αίτηση για χορήγηση ελληνικού διπλώματος.

ζ.     Οι προϋποθέσεις εκπροσώπησης στον Ο.Β.Ι. για θέματα ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

η.    Η ρύθμιση περιπτώσεων σώρευσης προστασίας ελληνικού και ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 24

Τέλη

 1. Για την καταχώριση σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας, παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά τεχνολογίας και για τη χορήγηση, μεταβίβαση ή τροποποίηση δικαιωμάτων στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και στα πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας καταβάλλονται τέλη.
 2. Για κάθε αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας προκαταβάλλονται  στον Ο.Β.Ι. τέλη κατάθεσης της αίτησης, ετήσια τέλη προστασίας, τέλη σύνταξης της έκθεσης έρευνας και τέλη καταχώρησης μεταβολών.  Οι αποδείξεις καταβολής των τελών κατάθεσης και των τελών του πρώτου χρόνου προστασίας κατατίθενται μαζί με την αίτηση για χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τα ετήσια τέλη προστασίας προκαταβάλλονται για κάθε επόμενο έτος και η σχετική απόδειξη υποβάλλεται στον Ο.Β.Ι. κάθε χρόνο μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατά την οποία έγινε η κατάθεση της αίτησης.  Μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας και μέσα σε έξι μήνες απ’ αυτήν ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να καταβάλει τα τέλη που οφείλονται προσαυξημένα κατά πενήντα στα εκατό.
 3. Ετήσια τέλη προστασίας προκαταβάλλονται και για κάθε αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας πέραν του χρόνου, σαν να είχε χορηγηθεί το δίπλωμα.  Αν τα τέλη αυτά δεν καταβληθούν μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2, εφαρμόζεται το άρθρο 16.
 4. Ως ημερομηνία καταβολής των τελών θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης, στην οποία επισυνάπτεται η σχετική απόδειξη.
 5. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και στα πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο αυτόν η καταβολή τελών.
 6. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Β.Ι. καθορίζεται το ύψος των τελών.
 7. Τέλη προστασίας που έχουν προκαταβληθεί και αναφέρονται σε μεταγενέστερο χρόνο εξαιρούνται από κάθε μεταγενέστερη αναπροσαρμογή.
 8. Σε περίπτωση αμετάκλητης απόρριψης της αίτησης επιστρέφεται αναλογία προκαταβληθέντων ετήσιων τελών προστασίας που αντιστοιχεί σε μη δεδουλευμένο χρονικό διάστημα.

Αρθρο 25

Καταργούμενες – Μεταβατικές διατάξεις – Εξουσιοδοτήσεις

 1. Για τις αιτήσεις για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας που είχαν κατατεθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εφαρμόζονται, ως προς τις προϋποθέσεις για τη διαδικασία χορήγησης διπλώματος, οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.  Τα διπλώματα χορηγούνται από τον Ο.Β.Ι..  Διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται με βάση αυτές τις αιτήσεις και διπλώματα που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, και διατηρούνται τυχόν κεκτημένα δικαιώματα[6].
 2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται: ο ν.2527/1920 «περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας», το άρθρο 668 του Α.Κ., το β.δ. της 22.11.1920 «περί εκτελέσεως του νόμου 2527 περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας», τα άρθρα 1 έως και 12 του ν.1023/1980 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.2527/1920», η περίπτωση στ’ του άρθρου 7 του π.δ.574/1982 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορά θέματα που ρυθμίζονται απ’αυτόν.  Ο ν.4325/1963 «περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της χώρας» παραμένει σε ισχύ.  Οπου ο ν.4325/1963 αναφέρεται στο Υπουργείο Εμπορίου νοείται ο Ο.Β.Ι. και τυχόν παραπομπές στο ν.2527/1920 αντικαθίστανται με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του νόμου αυτού.
 3. Για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ η επιφύλαξη που διατύπωσε η Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 2, εδάφιο α’ της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δε χορηγούνται από τον Ο.Β.Ι. διπλώματα ευρεσιτεχνίας για φαρμακευτικά προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.1316/1983.
 4. Οι υπάλληλοι κάθε κατηγορίας που υπηρετούν στο τμήμα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού μπορεί με απόφαση του Υπουργού να διατίθενται στον Ο.Β.Ι. για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη.  Ο χρόνος υπηρεσίας τους στον Ο.Β.Ι. θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.  Με την ίδια απόφαση μπορεί να μεταβιβάζεται στον Ο.Β.Ι. ο εξοπλισμός κάθε φύσης του τμήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
 5. Με π.δ., που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μπορεί να μεταφέρονται στον Ο.Β.Ι. οι αρμοδιότητες της διεύθυνσης εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του  Υπουργείου Εμπορίου για καταχώριση και έκδοση σημάτων.  ………………………………………….

Αρθρο 26

1.α. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση των  Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, είναι δυνατό να μεταβληθεί η νομική μορφή του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  (Ο.Β.Ι.) σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και να ρυθμίζεται η σύσταση θέσεων προσωπικού, η οργάνωση, η λειτουργία, οι πόροι, η οικονομική διαχείριση και, κατά παρέκκλιση γενικών και ειδικών διατάξεων που αφορούν το δημόσιο λογιστικό, ό,τι αφορά τη διάθεση της περιουσίας του μετατρεπόμενου νομικού προσώπου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

β.    Με όμοιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού που υπηρετεί στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  (Ο.Β.Ι.) κατά το χρόνο της μετατροπής, όπως τοποθέτηση, ένταξη στις ιδρυόμενες θέσεις, καθώς και ό,τι αφορά την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού αυτού.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ρυθμίζεται η διαδικασία εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος του εδαφίου β’ της προηγούμενης παραγράφου.  ………………………………………………..

Αρθρο 29

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Εξαιρούνται οι διατάξεις του Β, Γ και Δ Μέρους καθώς και το άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 του ΣΤ Μέρους του νόμου αυτού, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1988.  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας του Υ.Β.Ε.Τ. μεταφέρονται στον Ο.Β.Ι.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι παράγραφοι 6 και 7 του Αρθρου 25 και τα άρθρα 27 και 28 δεν αφορούν το αντικείμενο του Ο.Β.Ι. και παραλείπονται.

[1] Με το Π.Δ. 232/14.07.1992 ο Ο.Β.Ι. εξήλθε από το δημόσιο τομέα

[2]  Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 παράγραφος α του Ν.1739/1987

[3]  Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 παράγραφος α του Ν.1739/1987

[4] Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 13 του άρθρου 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 παράγραφος β. του Ν.1739/1987

[5]  Το εδάφιο 3 της παραγράφου 2 του άρθρου 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Π.Δ. 54/1992 και το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 2359/1995

[6]  Το εδάφιο 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 25 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2359/1995.  Το εδάφιο 4 της παραγράφου 1 του άρθρου 25 καταργήθηκε από το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 2359/1995.  Με το άρθρο 9 παρ. 1 του Νόμου 2359/1995 παρατείνεται η ισχύς των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκαν με βάση το ν. 2527/1920 “περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας” και είναι σε ισχύ την 01.01.1996 μέχρι τη συμπλήρωση εικοσαετίας από την ημέρα κανονικής κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την πληρωμή τελών εφαρμόζονται και για τα διπλώματα αυτά.

[1] Τα άρθρα 17Α, 17Β, 17Γ, 17Δ, 17Ε, 17ΣΤ και 17Ζ προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 3966/2011, (ΦΕΚ Α΄118/24.05.2011).